Sjögrens syndrom

Jan Tore Gran Om forfatteren
Artikkel

Jeg takker Hans Nossent for hans kommentarer i Tidsskriftet nr. 8/2001 (1) til vår artikkel om diagnostikk av Sjögrens syndrom (2). Kommentarene inneholder imidlertid noen feilaktige opplysninger, og dessverre ser det ikke ut til at hovedbudskapet er nådd frem. Ganske enkelt ønsket vi å foreslå at man ved diagnostikk av Sjögrens syndrom skjeler til sykdomsdefinisjonen, og ikke bare slavisk følger kriteriesett som dessverre endres relativt hyppig.

Nossent hevder at vi feilaktig har eksludert pasienter på grunnlag av de histologiske funn. Han har rett i at norske patologer kanskje oftere burde bruke fokusskåre, men vår erfaring er at beskrivelsen av de patologiske funn ofte er såpass gode at de tillater diagnostikk av sialadenitt. Videre foreslår Nossent at C-reaktivt protein er en bedre markør for inflammasjon enn senkningsreaksjon. Jeg er generelt helt enig, men ved Sjögrens syndrom er det svært få pasienter som har nivåstigning av C-reaktivt protein. Derfor kan ikke denne markør anvendes i diagnostikken. Heller ikke anti-SSA og anti-SSB kan anvendes på grunn av lav sensitivitet. Nossent refererer til de europeiske kriteriene, og hevder at disse anbefaler bruk av Latex-test og ikke Waalers test for påvisning av revmatoide faktorer i serum. I presentasjonen av disse kriteriene er ikke Latex-testen nevnt (3), og ved en gjennomgang av kriteriene presentert i Tidsskriftet av Haga og medarbeidere (4) er Waalers test angitt som test for revmatoide faktorer.

Anbefalte artikler