Generalsekretæren svarer:

Harry Martin Svabø Om forfatteren
Artikkel

Det er ikke lett å sammenlikne epler og pærer. Lønnssammenlikning uten klare objektive og like forutsetninger er nesten enda vanskeligere. Det vil allikevel ikke herske tvil om at svarene på Hetlands spørsmål begge er entydig ja!

Legeforeningen har gjennom mange år arbeidet for at nyutdannede legers regulativlønn må heves – både turnusleger, assistentleger og kommuneleger. Disse gruppers lønnsplassering gjenspeiler fortsatt ikke den kompetanse leger har tilegnet seg gjennom et langt studium eller det ansvar som møter en nyutdannet lege i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten. Det er langt igjen til en regulativlønn på kr 450 000, men det er vel heller ikke hverdagen for en nyutdannet IT-ingeniør som søker sin første jobb i offentlig sektor. Arbeidet for bedret regulativlønn vil fortsette. Arbeidet for å bedre nyutdannede legers lønnsnivå vil fortsette og trappes opp videre.

Alle inntektsundersøkelser viser at leger i både offentlig virksomhet og i privat praksis har et inntektsnivå som tåler sammenlikning med de fleste andre utdanningsgrupper, men det er trolig at det ligger en noe større arbeidsmengde bak legers totallønn enn for en del av de stillinger det er vanlig å sammenlikne legers inntekt med. Hvorvidt dette er tilfellet sammenliknet med privatansatte IT-ingeniører, er vanskelig å bedømme, men det kan ikke unnslås at det også ligger et betydelig krav til unge ingeniørers arbeidsinnsats når en bedrift tilbyr en årslønn på kr 450 000.

Som nevnt ovenfor er sammenlikning vanskelig – noen måler og verdsetter inntektsnivå etter fast lønn for 37,5 timer per uke, andre hva man totalt kan oppnå i inntekt ved overtidsarbeid eller ubekvem arbeidstid. Forholdet til ansettelsestrygghet, ansvar, selvstendighet, utfordringer, karrierebygging etc. er også faktorer som innvirker på yrkesvalg og aksept av lønnsnivå som nyutdannet.

Legeforeningen er neppe i tvil om at legeyrket fortsatt varmt kan anbefales unge som søker utdanning. Yrket er fullt av spennende utfordringer og innebærer gode valgmuligheter for en variert yrkeskarriere, enten man prioriterer å være offenlig ansatt lege eller selvstendig næringsdrivende. Inntektsmulighetene er gode både på kort og lang sikt, selv om nyutdannede, offentlig ansatte leger med normal arbeidstid burde ha bedre regulativlønn.

Så lenge legene enten er offentlig ansatt eller driver privatpraksis finansiert av det offentlige må vi akseptere at tilsynsmyndighetene og trygden kan ha behov for å behandle klager fra pasienter eller etterprøve om det er foretatt feilutbetalinger fra trygden. Dette skal imidlertid gjøres på en slik måte at avtaler og alminnelig rettssikkerhet følges. Legeforeningen bistår aktivt i å påse dette.

Anbefalte artikler