Bred støtte til retningslinjer for lindrende sedering

Nina Husom Om forfatteren
Artikkel

Retningslinjene skal justeres i forhold til høringssvarene og sendes ut i nær fremtid.

President Hans Petter Aarseth berømmer utvalgets arbeid. – Behandling av pasienter ved livets slutt stiller oss overfor flere vanskelige avgjørelser. Retningslinjene vil bidra til at leger kan stå på trygg grunn i slike prosesser. De vil også bidra til å gi befolkningen trygghet for at legene kan gi nødvendig behandling som er tuftet på aksepterte normer, sier han.

Reidun Førde som har ledet utvalget, ønsker at sykehusavdelingene vil registrere sine erfaringer med lindrende sedering. Hun er spesielt opptatt av å innhente erfaringer med punktet om vekking under sederingsprosessen, det vil si at heving av bevissthetsnivået må vurderes og forsøkes.

– Forløpet i prosessen og hvor lenge pasienten lever etter at sederingen er satt i gang, er viktig dokumentasjon for å kvalitetssikre retningslinjene og sykehusenes praksis, sier Førde.

Statens helsetilsyn har ikke avgitt høringsuttalelse i saken.

– Dette har en formell begrunnelse. Vi så det ikke som tilsynets rolle å være høringsinstans i denne saken nå, sier helsedirektør Lars Hanssen. – Vi har ønsket at Legeforeningen avslutter sitt arbeid og så oversender produktet til oss. Deretter skal vi vurdere hvilken rolle Helsetilsynet skal ha.

Statens helsetilsyn sendte i fjor vår et brev til sykehusene om hvilke prinsipper de la til grunn ved vurderingen av Bærum-saken. Tilsynet har unngått å kalle disse prinsippene for retningslinjer. Helsedirektøren mener at Legeforeningens forslag er et godt utgangspunkt for nasjonale retningslinjer, hvis det blir aktuelt å utforme slike.

Hans Petter Aarseth tar til etterretning at Helsetilsynet ikke har villet ha noen mening om retningslinjene så langt. – Det kan være både formelle og praktiske årsaker til dette, men det svekker ikke retningslinjenes betydning, mener han.

Retningslinjene kan leses på Internett: www.legeforeningen.no/index.db2?id=1970

Anbefalte artikler