Hvorfor så fine ord? Skriv norsk!

Kjell A. Nøkleby Om forfatteren
Artikkel

Fremmedord er fint, og bruken av dem er smittsom. I medisinsk litteratur florerer de. Eksempel: ”Barna ble dag 3 etter fødselen randomisert til å få . . .”. Hvorfor ikke si fikk den eller den medisinen. ”At random” er engelsk og betyr på måfå eller vilkårlig.

Initiere går stadig igjen. Initium (latin) er begynnelse. Initiate (engelsk) er å innlede, sette i gang – i engelsk ordbok bl.a. forklart med: to start, og på godt norsk å starte.

Det snakkes ofte om retrospektive og prospektive undersøkelser. Hva retrospektiv angår hvorfor ikke bare si etterundersøkelse? Retro (latin) betyr tilbake.

Det snakkes om en prospektiv undersøkelse (prospicere, latin, se frem) hvis man vil gi to pasientgrupper ulik behandling og så etterpå sammenlikne resultatene. I virkeligheten er det jo en etterundersøkelse. Hvorfor ikke bare si en sammenliknende undersøkelse?

Implementere er et populært ord og dukker nå også ofte opp i dagspressen. Eksempel: ”Det møysommelige arbeidet med implementering av ordningen i den praktiske hverdag kan settes i gang.” Implementere kan bety to ting: å fullføre eller iverksette. Da bør man bruke det norske ordet som dekker innholdet i setningen.

Hvorfor ikke si svare istedenfor respondere?

Anbefalte artikler