Hvor lang tid tar det før ambulansen kommer?

Klinikk og forskning
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  I Norge stilles det få krav til kvalitet og effektivitet på ambulansetjenester. Haga-utvalget hevdet i NOU-1998: 9 at ambulansetjenesten er det svakeste leddet i den akuttmedisinske kjeden. Rapporten anbefaler krav til prehospital responstid ved akuttoppdrag: 90 % av befolkningen i byer og tettsteder skal nås av ambulanse innen åtte minutter, og 90 % av befolkningen i grisgrendte strøk skal nås av ambulanse innen 25 minutter.

  Undersøkelsen beskriver prehospital responstid for ambulanse for de 2 589 akuttoppdragene i de 15 Vestfold-kommunene i 1998. Fylkets populasjon er 208 687. Befolkningstetthet er 97,5 innbyggere per km². Det er sju ambulansestasjoner i fylket. Data fra hele 1998 inngår i studien.

  Ikke i én av kommunene oppfylles kravet til responstider i NOU-rapporten. Best resultat er det i Tønsberg, men kun 48,9 % av pasientene nås av ambulanse innen åtte minutter. I Tjøme kommune nås kun 63,3 % av pasientene innen 25 minutter.

  Å nå mål som foreslått i NOU-rapporten, vil kreve betydelige strukturelle endringer av eksisterende ambulansetjenester.

  Abstract

  Background

  . There are few Norwegian recommendations for quality and efficacy of ambulance performance. A report commissioned by the Ministry of Health and Social Affairs concluded that the ambulance service was the weakest link in the chain of survival. The report proposed standards for response intervals in emergencies: 90 % of the population in cities and urban areas should be reached by an ambulance within eight minutes. In rural areas, 90 % should be reached within 25 minutes.

  Material and methods

  . This study describes the ambulance response interval for the 2,589 red code emergencies in the 15 municipalities in Vestfold County in 1998, a county with a population of 208,687, or 97.5 inhabitants per square kilometre, with seven ambulance stations. A retrospective analysis was made of data for the year 1998.

  Results

  . The proposed standard was not reached in any municipality in the county. The city of Tønsberg had the best performance, but even here only 48.9 % of the population were reached by ambulance within eight minutes. The worst performance was found in the rural municipality of Tjøme; here, only 63.3 % were reached within 25 minutes.

  Interpretation

  . Achieving the standards proposed will require a major restructuring of existing ambulance services.

  Artikkel

  I Norge stilles det få krav til kvalitet eller effektivitet på ambulansetjenester. En faktor det kan stilles krav til, er lengden på tidsintervallet fra melding om medisinsk nød mottas, til ambulanse er på stedet.

  Det er kjent at tidsintervaller fra symptom oppstår til behandling iverksettes, er av betydning for behandlingsresultat ved akuttmedisinske tilfeller. I King County i staten Washington, USA har man vist at overlevelse er høyest dersom basal hjerte-lunge-redning (HLR) startes innen fire minutter og avansert hjerte-lunge-redning innen åtte minutter (1), og man har utviklet grafiske modeller som beskriver overlevelse ved prehospital hjertestans som en funksjon av tidsintervaller frem til forskjellige behandlingstiltak iverksatt av ambulansepersonell. Larsen og medarbeidere mener at disse modellene bør benyttes ved planlegging av ambulansetjenester (2). Mullie og medarbeidere har påvist at tidsintervallene til basal og avansert hjerte-lunge-redning er uavhengige variabler der hvert enkelt intervall er korrelert til korttids- og langtidsoverlevelse. Deres konklusjon er at avansert hjerte-lunge-redning bør iverksettes innen ni minutter etter sirkulasjonsstans, og dette anbefales derfor som målsetting for ambulansetjenester i Belgia (3).

  Tidsintervallet fra publikum ringer 113 til ambulanse er fremme hos pasienten, kalles prehospital responstid (4). I Vestfold heter det i ambulanseplanen at gjennomsnittlig responstid ved akuttoppdrag frem til pasienten ikke skal være mer enn ti minutter (5). I England foreligger det anbefaling om nasjonale standarder for ambulanseresponstider ved akuttmedisinske situasjoner (6). Disse standardene kreves av oppdragsgiver når det inngås kontrakter med aktuell ambulansetjenesteleverandør (F. P. Moore, Medical Director, London Ambulance Service, National Health Service Trust, personlig meddelelse). De engelske kravene er også begrunnet med tidsfaktorer som har betydning for overlevelse ved akutt koronarsykdom og andre akuttmedisinske tilfeller.

  Haga-utvalget hevdet i sin NOU-rapport (7) at bil- og båtambulansetjenesten er det svakeste leddet i den akuttmedisinske kjeden i Norge. I rapporten anbefales det krav til prehospital responstid ved akuttoppdrag. De foreslåtte norske kravene er mer beskjedne enn de engelske. Man må anta at dette ikke er faglig begrunnet, men mer av hensyn til norsk virkelighet med lav standard på ambulansetjenester og spredt bosettingsmønster. Haga-utvalget formulerte anbefalingene for akuttoppdrag på følgende måte: ”Innen tre år skal 90 prosent av befolkningen i byer og tettsteder nås av ambulanse innen 12 minutter. Innen fem år skal tidsfristen være åtte minutter. Innen tre år skal 90 prosent av befolkningen i grisgrendte strøk nås av ambulanse innen 25 minutter.” Kravene er annerledes formulert enn det krav som det refereres til i ambulanseplanen i Vestfold. Denne undersøkelsen er gjort for å finne ut hvordan Vestfold ligger an i forhold til de krav som foreslås i NOU-rapporten.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Database og tidligere statistikk

  Database og tidligere statistikk

  Faktaopplysninger relatert til medisinsk nødtelefon 113 og ambulansetjenesten er i Vestfold blitt registrert i en database siden 1992. Ut fra denne databasen er det tidligere utarbeidet statistikk for prehospital responstid på fylkes- og ambulansestasjonsnivå (8). Eksisterende statistikk er tilpasset ambulanseplanen i Vestfold, og er derfor ikke delt i ”tettbygde” eller ”grisgrendte” strøk. For å sammenlikne resultatene i Vestfold med målsettingene fra Haga-utvalget, måtte statistikken omformes.

  Tidsperiode

  Tidsperiode

  Fra databasen har vi hentet ut opplysninger som omfatter en avgrenset tidsperiode. For å unngå årsvariasjoner, og for å få et så representativt materiale som mulig, ble hele 1998 valgt som tidsperiode.

  Hendelsessted

  Hendelsessted

  Formålet var å få frem responstider relatert til hendelsessted. I Haga-utvalgets rapport deles hendelsessted inn i de to kategoriene ”byer og tettsteder” og ”grisgrendte strøk”. Begrepene er ikke definert. Et av Haga-utvalgets medlemmer har gitt uttrykk for at utvalget innså at de var diffuse på dette punktet. Årsaken var at utvalget ikke fant klare definisjoner på begrepene (J. E. Nilsen, personlig meddelelse).

  Statistisk sentralbyrå har på vår henvendelse heller ikke gitt definisjon av inndelingen, men begrepet tettsted er definert som område med minst 200 bosatte der avstanden mellom husene som regel ikke overstiger 50 meter. Tettsted avgrenses uavhengig av administrative grenser” (9).

  I vår undersøkelse ble hendelsessted i praksis hendelseskommune, da registreringene som er foretatt, ikke lot seg sortere nærmere enn på kommunenivå.

  AMK-sentral og ambulanser i Vestfold

  AMK-sentral og ambulanser i Vestfold

  I Vestfold fylke finnes én Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK-sentral), ved Sentralsykehuset i Vestfold – Tønsberg, og sju ambulansestasjoner. Antallet bilambulanser på vakt til forskjellige tider av døgnet vises i tabell 1. Ifølge Statistisk sentralbyrå var Vestfold det fylke i landet i 1999 som hadde færrest ambulanser i vakt (10). (Statistisk sentralbyrå har ikke sammenliknbare data for 1998.) Alle ambulansene er utstyrt med defibrillator og personell som er sertifisert for å kunne defibrillere. Det finnes også en legebil med døgnkontinuerlig vakt i fylket. Denne tjenesten, som skal rykke ut på enkelte spesielle oppdrag, ble opprettet i 1998. Legebilen deltar ikke som vanlig ambulanse, men er et supplement til den øvrige tjenesten. Luftambulanse fra Lørenskog eller Arendal ligger så langt unna at de sjelden blir varslet i ordinære akuttmedisinske tilfeller.

  Tabell 1  

  Fordeling av ambulanser i beredskap i Vestfold per 1.1. 1998. I Svelvik og Lardal er det ingen ambulanse på dagtid hverdager

  Ambulansestasjon

  Dagtid hverdag

  Døgn

  Kveld/natt/helg(hjemmevakt)

  Holmestrand

  1

  Horten

  1

  1

  1

  Tønsberg

  2

  Sandefjord

  1

  1

  Larvik

  2

  Lardal

  1

  Svelvik

  1

  Totalt i fylket

  2

  7

  3

  Befolkningstetthet og kommunestruktur

  Befolkningstetthet og kommunestruktur

  Vestfold består av 15 kommuner og er et av landets mest tettbefolkede fylker (11). Tabell 2 viser antall innbyggere og befolkningstetthet. I landssammenheng er det kanskje ikke mulig å klassifisere noen av Vestfolds kommuner til noe annet enn tettbygde? Om sommeren er Vestfold et typisk ”feriefylke”. Økningen i folketallet er ikke kompensert med økt ambulanseberedskap.

  Tabell 2  

  Vestfolds 15 kommuner rangert etter befolkningstetthet. Data fra Statistisk sentralbyrå per 1.1. 1998

  Kommune

  Antall innbyggere

  Areal i km2 (landareal)

  Innbyggere/km²

  Borre

     23 479

       67

  348,0

  Nøtterøy

     19 318

       59

  326,2

  Tønsberg

     34 045

      105

  324,9

  Sandefjord

     38 342

      119

  321,3

  Tjøme

      4 350

       38

  115,9

  Holmestrand

      9 329

       84

  111,4

  Svelvik

      6 152

       56

  109,9

  Stokke

      9 325

      115

   81,2

  Larvik

     39 759

      497

   80,0

  Våle

      4 084

       85

   47,8

  Sande

      7 153

      174

   41,1

  Ramnes

      3 684

      137

   26,9

  Andebu

      4 593

      183

   25,1

  Hof

      2 755

      149

   18,6

  Lardal

      2 319

      272

    8,5

  Vestfold fylke totalt

    208 687

    2 140

   97,5

  Hele landet

  4 417 599

  306 253

   14,4

  Da Haga-utvalgets krav ikke er skarpt definerte i forhold til innbyggerantall eller andre lett målbare kategorier, kan heller ikke resultater av denne eller liknende undersøkelser bli klare og entydige. Som en konsekvens av dette, har vi satt opp alle kommunene i alle de forskjellige kategoriene. Ut fra resultatene kan man så se hvordan de forskjellige kommunene ligger an, om resultatet passer til generell oppfatning av kommunetype. Dette blir en omvendt resonnering og egentlig ikke en tilfredsstillende metode, men den eneste mulige ut fra en så upresis inndeling som ”tettbygde” og ”grisgrendte” strøk må sies å være.

  Datamaterialet

  Datamaterialet

  Ut av den totale databasen over alle AMK-henvendelser, akuttmedisinske hendelser og ambulansetransportbestillinger i Vestfold i 1998 (tab 3) ble alle akuttoppdrag (røde oppdrag) valgt ut.

  For noen hendelser i akutt (rød) hastegrad er av og til flere ambulanser aktivert. Dette gjenspeiles i forskjellen mellom antall hendelser og ambulanseaktiveringer (tab 3). Siden formålet med undersøkelsen er å finne ut hvor lang tid det tar før første ambulanse er fremme hos pasienten, er alle sekundære eller senere responser eliminert. Når flere pasienter er knyttet til en hendelse, er hendelsen talt med bare én gang. Det er tilbudet fra ambulansetjenesten som er hovedpoenget i denne vurderingen, derfor ble alle responser fra politi, brannvesen, luftambulanse og andre instanser fjernet fra datamaterialet. Utrykninger med legebilen ble også eliminert med unntak av noen få tilfeller der denne bilen var først på åstedet. Alle ambulansetransporter mellom sykehus ble også eliminert. Datamaterialet som så er igjen, representerer alle prehospitale primære responser med bilambulanse – ved akuttoppdrag. Det totale antallet registreringer er 2 589.

  Tabell 3  

  Hendelser og aktiveringer for ambulansetjenesten i Vestfold i 1998

  Hastegrad

  Hendelser

  Aktivering av ambulanse/legebil

  Rød (akutt)

   2 868

   3 056

  Gul (haster) og grønn (vanlig)

  13 557

  11 955

  Sum

  16 425

  15 011

  Sortering og ordning av datamaterialet

  Sortering og ordning av datamaterialet

  Hele tallmaterialet ble sortert på kommuner. Noen få hendelser manglet kommuneregistrering. På grunn av andre adresseopplysninger var det mulig å sjekke og etterregistrere disse. Alle hendelser var registrert med innringertidspunkt. Hendelser som manglet tidspunkt for ambulansens ankomst til hendelsesstedet, ble ekskludert fra beregningen. Dette utgjorde 12,9 % av det totale antall registreringer. For komplette registreringer er prehospital responstid beregnet. Ut fra dette kunne en del statistiske parametere settes opp. Særlig interessant er kolonnene som er spesielt tilpasset kravene som er skissert opp av Haga-utvalget.

  Resultat

  Resultat

  Tabell 4 viser antall registrerte, mangelfulle og det totale antall prehospitale primære responser med bilambulanse i akutt hastegrad fordelt på hver kommune. Mangelfulle registreringer er forårsaket av manglende statusmelding fra ambulansen når den er fremme hos pasienten. Årsaken kan enten være at signalet ikke har kommet frem på grunn av manglende radiodekning, eller at ambulansepersonellet har glemt å sende melding.

  Tabell 4  

  Antall registrerte, mangelfulle og det totale antall prehospitale primære responser med bilambulanse i akutt hastegrad. Data fra hele 1998 for Vestfolds kommuner sortert etter befolkningstetthet

  Hendelsessted, kommune

  Antall komplette registreringer

  Antall mangelfulle registreringer (% av totalantallet)

  Totalt antall registreringer

  Borre

    246

   26  (9,6)

    272

  Nøtterøy

    169

   16  (8,6)

    185

  Tønsberg

    446

   48  (9,7)

    494

  Sandefjord

    455

   53 (10,4)

    508

  Tjøme

     49

   15 (23,4)

     64

  Holmestrand

    112

   15 (11,8)

    127

  Svelvik

     52

   21 (28,8)

     73

  Stokke

     86

    8  (8,5)

     94

  Larvik

    414

   77 (15,7)

    491

  Våle

     24

    2  (7,7)

     26

  Sande

     61

   24 (28,2)

     85

  Ramnes

     29

    5 (14,7)

     34

  Andebu

     48

    9 (15,8)

     57

  Hof

     23

    6 (20,7)

     29

  Lardal

     40

   10 (20,0)

     50

  Vestfold totalt

  2 254

  335 (12,9)

  2 589

  I tabell 5 vises forskjellige statistiske fremstillinger av prehospital responstid fordelt på hver kommune. Kolonnen over gjennomsnittlig prehospital responstid bør sees i sammenheng med Vestfolds egendefinerte mål til gjennomsnittlig prehospital responstid. Tabell 6 viser at ingen av Vestfolds kommuner oppfyller Haga-utvalgets krav til prehospital responstid på 12 eller åtte minutter for byer og tettsteder.

  Tabell 5  

  Gjennomsnittlig, median, minimum og maksimum prehospital responstid med bilambulanse i akutt hastegrad. Data fra hele 1998 for Vestfolds kommuner sortert etter befolkningstetthet. Komplette registreringer

  Prehospital responstid

  Hentekommune

  Gjennomsnitt (min:s)

  Median (min)

  Minimum (min)

  Maksimum (min)

  Borre

  10:28

   9

   2

   77

  Nøtterøy

  12:12

  12

   6

   28

  Tønsberg

  09:53

   9

   1

  118

  Sandefjord

  09:57

   9

   0

   33

  Tjøme

  25:55

  25

   6

   93

  Holmestrand

  12:25

   9

   3

   64

  Svelvik

  18:20

  17

   7

   42

  Stokke

  15:52

  15

   7

   35

  Larvik

  12:14

  11

   0

   41

  Våle

  16:40

  16

   6

   48

  Sande

  20:37

  19

   7

   40

  Ramnes

  18:25

  18

   7

   40

  Andebu

  21:33

  19

  10

   47

  Hof

  24:31

  24

  13

   51

  Lardal

  21:52

  19

   6

   47

  Vestfold totalt

  12:33

  11

   0

  118

  Tabell 6  

  Prehospital responstid, relatert til foreslåtte krav i Haga-utvalgets rapport. Data fra hele 1998 for Vestfolds kommuner sortert etter befolkningstetthet. Komplette registreringer

  Andel av befolkningen (%) som nås innen ⋅ antall minutter

  Hendelsessted, kommune

  8 min

  12 min

  25 min

  Borre

  46,3

  74,8

  98,0

  Nøtterøy

  16,6

  59,2

  99,4

  Tønsberg

  48,9

  81,2

  98,0

  Sandefjord

  44,6

  79,8

  98,5

  Tjøme

   2,0

   2,0

  63,3

  Holmestrand

  40,2

  67,0

  92,9

  Svelvik

   9,6

  26,9

  86,5

  Stokke

   2,3

  19,8

  94,2

  Larvik

  32,6

  62,1

  95,4

  Våle

  12,5

  25,0

  91,7

  Sande

   1,6

   6,6

  77,0

  Ramnes

   6,9

  17,2

  86,2

  Andebu

   0,0

   2,1

  77,1

  Hof

   0,0

   0,0

  65,2

  Lardal

   7,5

  17,5

  70,0

  Vestfold totalt

  33,7

  61,9

  94,2

  Kravet til responstid for grisgrendte strøk er det åtte av 15 kommuner som har oppfylt. Fem av disse kommunene er imidlertid bykommuner. De resterende sju kommunene ligger på 70 – 90 % oppdekking innen 25 minutter. I de to kommunene som har dårligst resultat – Hof og Tjøme – er det relativt lang vei til nærmeste ambulansestasjon.

  Diskusjon

  Diskusjon

  Usikkerhet ved tidsregistreringer

  Usikkerhet ved tidsregistreringer

  Det er flere usikkerhetsfaktorer i registrering av prehospital responstid. Klokkeslett på den akuttmedisinske tidsaksen dokumenteres ofte med forskjellige klokker. Problematikken har blant annet vært påpekt av Campbell og medarbeidere (12). I Vestfold genereres begge de aktuelle tidspunkter av samme klokke i datanettverket ved sentralsykehuset. Svakheten er at begge tidspunktene genereres som følge av menneskelig aktive handlinger. Det første tidspunktet genereres når AMK-operatøren klikker ”ny henvendelse” når en nødsamtale besvares. Trolig foreligger det et ukjent tidsintervall før AMK-operatøren klikker på sin PC. Det andre tidspunktet genereres automatisk når ambulansepersonellet sender statusmelding i helseradionettet om at de er fremme. Denne statusmeldingen sendes før ambulansepersonellet går ut av bilen. Det foreligger også et intervall fra ambulansepersonellet sender statusmeldingen til de faktisk er fremme hos pasienten. Medianen for dette intervallet i Kansas City, Missouri er 0,82 minutter dersom det ikke foreligger hindringer, og 2,29 minutter når det foreligger hindringer mellom ambulansen og pasienten (13).

  Forholdene i Vestfold

  Forholdene i Vestfold

  Verdiene for prehospital responstid innen de enkelte kommuner er ikke overraskende sett i forhold til plassering av ambulansestasjoner. Normalt sett tar det lengre tid å kjøre en lang strekning enn en kort. Spørsmålet er snarere om antallet og fordelingen av ambulansestasjoner er hensiktsmessig. Haga-utvalget prioriterer i sin rapport befolkningen i tettbygde områder ved å sette strengere krav til responstid for slike områder. En konsekvens av dette er at ambulansestasjonene må ligge i de mest tettbygde områdene eller i nær tilknytning til disse. Utvalget mener at alle tettbygde områder med over 8 000 innbyggere må ha sin egen ambulansestasjon med ambulansepersonell i aktiv beredskap. Det er flere kommuner eller områder i Vestfold med større befolkning enn 8 000 som ikke har egen ambulansestasjon. For Vestfolds tilfelle kommer særlig Tjøme kommune dårlig ut i forhold til anbefalingen om plassering av ambulansestasjon. Kommunen har relativ høy befolkningstetthet, men kommunen har ikke egen ambulansestasjon, og det er heller ingen ambulanse stasjonert i Tjømes eneste nabokommune. Tjøme kommune har under 8 000 faste innbyggere, men hvis ”sommerbefolkningen” tas med i beregningen, er tallet trolig over 8 000 en del av året. Nabokommunen Nøtterøy har nærmere 20 000 innbyggere. I forhold til anbefalte krav til prehospital responstid har også Tjøme kommune lavest dekning innen 25 minutter, kun 63,3 % nås innen denne perioden. Kravet for tettbygde kommuner er håpløst for Tjømes del. Kun 2,0 % nås innen åtte minutter. Bykommunene med døgnkontinuerlig ambulanseberedskap har naturlig nok bedre resultat i forhold

  til de foreslåtte krav, men selv i Tønsberg kommune nås under 50 % av befolkningen med ambulanse på utrykning innen åtte minutter.

  Konklusjon

  Konklusjon

  Åtteminutterskravet til prehospital responstid i England, og niminuttersanbefalingen i Belgia er medisinsk begrunnet.

  Haga-utvalget foreslår via en opptrappingsplan tilsvarende krav for byer og tettbygde strøk i Norge, men mer beskjedne krav til grisgrendte strøk.

  Denne undersøkelsen viser at samtlige kommuner i Vestfold er svært langt fra å nå de mål som Haga-utvalget anbefaler. Forfatterne kjenner ikke til at det foreligger tilsvarende data fra andre fylker i Norge. Selv om Vestfold har få ambulanser i forhold til andre fylker, vil trolig disse data også gi nyttig informasjon for andre.

  Vi håper derfor at undersøkelsen leder til en debatt rundt målsettinger for de prehospitale akuttmedisinske tjenester i Norge før det eventuelt kommer en forskrift for prehospital akuttmedisin.

  Viktige spørsmål i denne sammenheng er: Bør det settes krav til effektivitet og kvalitet? Bør kravene ha medisinsk relevans, og være målbare? Hvordan skal resultatene måles? Videre bør det diskuteres hvorvidt man aksepterer forskjellig standard på tjenestene i sentrale og perifere strøk. Har befolkningen et realistisk bilde av virkeligheten?

  Dersom målet er å tilby befolkningen tidlig nok behandling ved livstruende tilstander vil man trolig måtte gjennomgå ambulansetjenestestrukturen (bil-, båt-, og luftambulanse) på nytt.

  I tillegg vil det trolig være nødvendig å etablere andre systemer for akuttmedisinske tjenester. Dette vil kunne dreie seg om enmannsbetjente utrykningsenheter med medisinsk utstyr og kompetanse, lokale akuttmedisinske team i kommunehelsetjenesten, og utplassering av defibrillatorer for publikumsbetjening.

  Sluttbemerkning

  Sluttbemerkning

  Etter at denne undersøkelsen ble gjennomført, er det fremlagt en stortingsmelding der de foreslåtte kravene fra Haga-utvalget er moderert til å skulle være veiledende for planlegging av ambulansetjenestetilbudet (14). I meldingen er også åtteminutterskravet som oppfattes som medisinsk relevant i andre land, erstattet med 12 minutter, uten at dette er grunngitt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media