Turnusleger – økonomisk belastning eller faglig berikelse?

Hovedreportasje
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  12 turnusleger risikerer å ikke få godkjent tjenesten ved Regionsykehuset i Tromsø fordi sykehusledelsen kortet ned på ukentlig arbeidstid for å spare penger. Legeforeningens turnusråd krever at tilsynsmyndighetene kommer på banen med en prinsippavgjørelse om saken.

  Artikkel

  Direktør Knut E. Schrøder og sjeflege Trine Magnus ved Regionsykehuset i Tromsø beklager at økonomiske hensyn måtte gå foran de faglige, da turnuslegenes arbeidstid ble redusert fra 46,5 til 37,5 timer per uke fra

  1. september 2000. De sier at årsaken til turnuslegenes korte tjenesteplaner utelukkende er begrunnet i et pålegg om innsparing fra fylkestinget i Troms.

  Tjenesteplanen er lagt opp slik at turnuslegene arbeider gjennomsnittlig 37,5 timers uke med konsentrert tjeneste, og avspaserer all ukentlig planlagt overtid mot slutten av tjenesten. Dette innebærer at antall måneder tjeneste ved hver sykehusavdeling er mindre enn det som kreves. Turnuslegene har så langt likevel fått attestert tjenesten som utført og godkjent ved de forskjellige avdelingene. Nå risikerer de imidlertid å måtte avtjene «resttjeneste» på inntil to måneder for å bli autorisert som leger.

  Sykehusets plikt

  Sykehusets plikt

  Terje Tørrisen, tillitsvalgt for Yngre legers forening ved Psykiatrisk senter for Tromsø og Karlsøy, er blant dem som gir full støtte til turnuslegene ved sykehuset. I et brev til Knut E. Schrøder ber Tørrisen om at turnuslegene skal ha fire måneders tjeneste ved den valgfrie avdelingen også: «Slik situasjonen er nå, vil de være ved en psykiatrisk avdeling i ti uker, på grunn av arbeidstidsreduksjonen og kirurgenes makt. Det er seks ukers reduksjon av tjenesten, og for dårlig.»

  Også turnuslegene har reagert. De mener at innsparingstiltaket fører til forringelse av tjenesten, og anfører at spesielt opplæring i akuttmedisinske prosedyrer har måttet lide. På vegne av de 12 kandidatene ved sykehuset, har Kim E. Mortensen sendt klage til tilsynsmyndighetene. Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (se side 990) har svart at bevisbyrden ligger på Knut E. Schrøder. Nå må han snarest vise hvordan sykehuset vil løse problemet slik at målbeskrivelsen blir oppfylt og turnustjenesten gjennomført i samsvar med kravene.

  Autorisasjonskontoret viser til sykehusets plikt til å motta turnusleger, og at gjeldende regelverk må oppfylles uavhengig av tildelte midler. Det er heller ikke turnuslegene som må svare for at netto tjenestetid ved sykehus er ti måneder, fratrukket ferie, avspasering og mulig sykefravær i inntil to uker.

  Prøvestein

  Prøvestein

  Statens autorisasjonskontor for helsepersonell er heller ikke fornøyd med den dokumentasjon som sykehusledelsen hittil har lagt frem som grunnlag for å gi de 12 legene autorisasjon. Derfor ønsker direktør Per Haugum et møte med helsedirektør Lars Hanssen om saken.

  Denne saken blir en prøvestein, en test på målbeskrivelsens juridiske verdi, sa Marta Ebbing da turnuslegene drøftet sin bekymring for å få underkjent sykehustjenesten med Legeforeningens turnusråd. – Det er viktig at dere våger å gå i front for en kvalitetsbrist som brer om seg, la hun til, og nevnte flere eksempler på at gapet mellom ressurser og krav øker. Blant annet gjelder dette Medisinsk klinikk ved Aker sykehus, hvor pengemangel gjør at verken natte- eller helgevakter er realiserbart for turnuslegene.

  Åse Brinchmann-Hansen, fagsjef i Legeforeningens pedagogisk avdeling, supplerte: – Sykehusene blir i mange tilfeller pålagt flere turnusleger enn avdelingene har forutsetninger for å ta imot, på grunn av sparetiltak. Det er derfor på tide at turnusrådet løfter frem denne problemstillingen. Brinchmann-Hansen viste til en henvendelse fra Legeforeningen til Fylkeslegen i Oslo. Etter halvannet år kom det svar om at sykehusavdelingene må «tilrettelegge primærvaktordningen slik at alle turnusleger får erfaring med vakttjeneste natterstid og i helgene.»

  Turnusrådets oppfordrer Yngre legers forening om å gi all mulig støtte til de 12 turnuslegene. – Det vil også være særs urimelig dersom dere må tilbake til sykehuset for to måneders resttjeneste, etter seks måneder i distrikt. Denne kabalen blir det opp til tilsynsmyndighetene å løse sammen med sykehusledelsen, sa Marta Ebbing.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media