Ukulturen må bekjempes

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

– Jeg er både overrasket og skuffet over opplysningene om at mange leger tar seg mer betalt i egenandel enn det normaltariffen gir dem rett til, sier John Alvheim (FrP), leder av sosialkomiteen i Stortinget.

– I den grad det forekommer, er dette en uakseptabel praksis som må stanses umiddelbart. Jeg forventer helt andre holdninger fra legene, og jeg regner med at Legeforeningen tar opp saken med sine medlemmer, sier han.

– Dette er direkte tyveri, men her er det pasientene man stjeler pengene fra, og ikke trygdesystemet. Begge deler er selvsagt umoralsk, og kan svekke folks tiltro til leger, sier John Alvheim.

Kjent med forholdene

Trygdedirektør Dagfinn Høybråten sier til Tidsskriftet at han er kjent med at avtaleleger ikke sjelden krever mer i pasientbetaling enn hva de etter normaltariffen har anledning til. Han sier at Rikstrygdeverket får mange henvendelser om dette, både fra privatpersoner og trygdekontorer.

– Den praksis som beskrives er klart i strid med avtaleverket, i den utstrekning den gjelder leger med driftstilskudd eller pra-ksis i den offentlige helsetjeneste, sier Høybråten.

– Hva kan Rikstrygdeverket foreta seg?

– Trygdeetaten har ikke umiddelbare sanksjonsmidler overfor leger som bryter avtalen. Det er ikke forutsatt at trygdekontorene skal kontrollere om avtaleleger forholder seg til de fastsatte egenandelene, men vi har anbefalt trygdekontorene å gjøre kommunen eller fylkeskommunen oppmerksom på eventuelle regelbrudd, sier Dagfinn Høybråten.

John Alvheim

Dagfinn Høybråten

Hans Petter Aarseth

Beklagelig praksis

President Hans Petter Aarseth i Legeforeningen sier at det er uakseptabelt og beklagelig når medlemmer omgår eller utnytter takstsystemet for legetjenester.

– Legeforeningen og staten har en bindende avtale om konsultasjons- og prosedyretakster, og våre medlemmer forplikter seg til å følge spillereglene. Normaltariffen gjelder alt kurativt helsearbeid, men det finnes enkelte tjenester og områder som leger kan ta betalt for. Blant annet gjelder det ulike attester og forebyggende helsearbeid.

Aarseth har forståelse for at visse områder i normaltariffen kan være vanskelige å tolke, men advarer mot at det blir en unnskyldning for å omgå reglene.

– Det har vært en del uklarheter rundt enkelte merknader i normaltariffen, men dette ble endret på i fjor sier han.

– Hvordan vurderer du avvikende egenandeler i forhold til trygdebedrageri?

– Det er to sider av samme sak, men trygdemisbruk er langt mer alvorlig fordi det dreier seg om en direkte kriminell handling. Variasjonene i egenandelene er imidlertid uttrykk for en ukultur som det er viktig å bekjempe.

– Hva slags tiltak vil Legeforeningen sette inn?

– Vi må sørge for god informasjon, og ha løpende diskusjon om bruk av takstsystemet. Her må også Alment praktiserende lægers forening og Praktiserende Spesialisters Landsforening oppfordre sine medlemmer om å forholde seg til avtaleverket.

– Hvilke sanksjonsmuligheter har Legeforeningen?

– I dette tilfellet er det medlemmene som påfører seg selv sanksjoner, ved ikke å holde seg til avtaleverket. Konsekvensene kan i så fall bli at man undergraver normaltariffsystemet, og det er både alvorlig og bekymringsfullt, sier Hans Petter Aarseth.

Anbefalte artikler