Skuffelse i legenes leir

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

I Legeforeningen mener man at pasientsikkerheten ikke er tilstrekkelig ivaretatt (1).

– Vi vet at nærmere 15 % av legemidlene har forskjellig form, farge og størrelse. Vi er engstelige for at generisk bytte kan medvirke til feil bruk av legemidler, særlig hos eldre pasienter, sier Terje Vigen i Legeforeningens helsepolitiske avdeling. Han synes at foreningens synspunkter ikke er blitt hørt i denne saken: – Det må vi gjøre noe med. Vi vil vurdere hvorvidt vi skal anmode våre medlemmer om å ta et aktivt standpunkt ved at de for eksempel har en ja/nei-rubrikk på reseptene sine.

Legeforeningen er heller ikke fornøyd med listen over byttbare legemidler som Legemiddelverket har utarbeidet. Motforestillingene er særlig knyttet til at legemidlets form og farge ikke er tatt med som kriterium for likeverdighet. I sin høringsuttalelse hevder Legeforeningen at mange storforbrukere nettopp blir kjent med medikamentene sine ut fra form og farge. Så lenge det ikke blir tatt hensyn til form og farge, tilfredsstiller ikke listene kravet til likeverdighet, mener Legeforeningen. Foreningen ber om at listen blir gjennomgått på nytt (2).

– Maler Legeforeningen fanden på veggen, Steinar Madsen?

– Generisk bytte er en ordning som er benyttet på ulike måter i mange land, uten at det har gitt store problemer. For øvrig vil jeg påstå at det byttes mye allerede i dag, uten at legene får beskjed om dette fra apotekene. Dersom leger oppdager problemer, er vi selvsagt interessert i å få tilbakemelding slik at vi kan ta hensyn til det når ordningen skal evalueres. Når det gjelder listen, så har den vært ute til høring. Vi har fått en rekke tilbakemeldinger og den er gjennomgått flere ganger allerede. Jeg tror den er ganske bra, svarer Madsen.

Avventende

I Norges Apotekerforening er man avventende til innføring av generisk bytte mellom likeverdige legemidler.

– I utgangspunktet er vi positive, og vi er svært positive til at dette kan føre til nærmere samarbeid mellom leger og apotek. Vi tror det er nyttig og til pasientens beste, og har ønsket oss det lenge. Nå må vi finne et system for hvordan apotekene kan gi tilbakemelding om at det er foretatt et bytte, sier generalsekretær Vibeke Lem Nordahl.

– Jeg er bekymret for de økonomiske konsekvenser som ordningen kan ha for apotekene. Hvis bruken av generisk bytte og dermed rimeligere legemidler får for stort omfang, vil grunnlaget for apotekenes avanse bli lavere. Det er vanskelig å si hvordan dette vil kunne slå ut. Jeg tror nok at apotekene vil prøve å være lojale, men hvis ordningen får alvorlige økonomiske konsekvenser, kan det være at man blir mindre motivert for å bytte til rimeligere legemidler, sier Lem Nordahl.

– På den annen side vil mindre varebeholdning være ressursbesparende?

– Ja, det vil være en gevinst, men i praksis vet vi at leveringssituasjonen til produsentene varierer. For å yte god kundebehandling må vi dessuten ha et visst sortiment. Vi vet heller ikke hva originalprodusentene vil gjøre i forhold til sine priser. Apotekene har vært lojale overfor mange pålegg fra myndighetenes side. Egentlig burde de få tilbakeført de midlene som myndighetene tok fra dem da referanseprissystemet forsvant, mener Lem Nordahl.

Ifølge Vibeke Lem Nordahl krever ikke innføring av generisk bytte ekstra kompetanse i apotekene utover den de allerede besitter. Datasystemene vil dessuten gi rask melding om hvilke preparater som er byttbare. Men kundebehandlingen vil kunne bli mer tidkrevende fordi ekspeditørene må forklare for pasienten og enkelte pasienter vil bruke tid på å bestemme seg, mener hun.

Pasientskepsis

Heller ikke fra pasienthold står jubelen i taket for innføring av generisk bytte. Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL) uttrykker skepsis til om pasientsikkerheten blir ivaretatt.

– Slik vi ser det, er dette en ordning som er begrunnet ut fra økonomi og ikke ut fra hva som er medisinsk-faglig forsvarlig. Generisk bytte innebærer en overprøving av legens vurdering. Det er legen som kjenner pasienten og som skriver ut medikamenter ut fra en helhetsvurdering. Farmasøyten har kompetanse om legemidlene, men ikke kunnskap om den enkelte pasient, mener utredningssjef Magnar Sortåsløkken. Han frykter at økt feilmedisinering kan bli prisen man må betale for å innføre generisk bytte.

– Er det ikke viktig at medikamenter blir billigere for pasienten?

– Prinsipielt er vi helt imot egenandeler på nødvendige medisiner og mener at de skal være så rimelige som overhodet mulig. Vi mener selvsagt også at det er viktig å redusere utgiftene til folketrygden. Men dette må ikke skje ved at man foretar grep som kan minske pasientsikkerheten, svarer Sortåsløkken.

Faktaramme
  • – Apotekloven § 6-6 åpner for bytte mellom generisk likeverdige legemidler ved apotek.

  • – Generisk likeverdige legemidler er legemidler som inneholder samme virkestoff, i samme styrke og legemiddelform og som har samme biotilgjengelighet.

  • – Legen har rett til begrunnet reservasjon mot bytte. Da må apoteket utlevere det forskrevne preparat.

  • – Begrenset bytte omfatter legemidler med smalt terapeutisk område. Bytte kan skje ved oppstart av behandling. Ved bytte under pågående behandling skal legen varsles på forhånd og gi sitt samtykke.

Anbefalte artikler