Helse-Norge satser på elektronikken

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Sosial- og helsedepartementet lover å ha klar en standard for elektronisk pasientjournal i juli, men innrømmer at det er lang vei å gå før elektronisk samhandling mellom nivåene i helsetjenesten er på plass.

  Artikkel

  – Helsevesenet skal gjennom en så revolusjonerende utvikling at vi ikke kan anslå konsekvensene. Vi snakker om en helt ny organisering av helsevesenet, sa helseminister Tore Tønne da han la frem tiltaksplanen for statlig satsing på informasjons- og kommunikasjonsteknologi i helse- og sosialsektoren i perioden 2001–03 i januar (1). Nasjonalt helsenett, elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren, telemedisin og elektroniske publikumstjenester er de viktigste satsingsfeltene.

  Pasientjournal

  Pasientjournal

  Tiltaksplanen med navnet «Si @!» understreker at potensialet som ligger i samarbeid via IT-nettverk må utnyttes. Et nasjonalt helsenett skal ivareta datakvalitet, informasjonssikkerhet og personvern ved utveksling av sensitiv informasjon. Dette fører blant annet til at det skal bli mulig å sende elektroniske pasientjournaler mellom sykehus, leger og trygdeetat.

  Ambisjonen er at helsepersonell kan bruke dette nettverket i sitt daglige arbeid og at det skjer utstrakt bruk av telemedisin der det er hensiktsmessig. Sosial- og helsedepartementet lover å ha definert standarden til den nye elektroniske pasientjournalen i juli.

  Planen legger opp til at helsevesenet i løpet av treårsperioden må gjennomføre flere større endringer, og begynne reorganiseringen som skal føre frem til et helt annet helsevesen. Bruk av høyhastighetsnett, digital lagring og overføring av pasientinformasjon kan gjøre helsevesenet mye mer effektivt, og gi mer og bedre behandling på pasienters hjemsted.

  Elektronisk samhandling

  Elektronisk samhandling

  «Si @!» er den første IT-planen som omhandler statlige tiltak på tvers av helse, sosial- og trygdesektoren. Handlingsplanen omfatter helsetjenestene, sosialtjenestene, pleie- og omsorgstjenestene og trygdeetaten. Formålet med planen er å styrke den elektroniske samhandlingen, som i denne forbindelse betyr samarbeid og informasjonsinnhenting ved hjelp av informasjons- og kommunikasjonsteknologi og egnet infrastruktur for kommunikasjon.

  Dette kan komme til å styrke og effektivisere samarbeidet mellom ulike fagområder og forvaltningsnivåer i helse- og sosialsektoren. Et eksempel er trygdeetaten, som de neste tre årene vil satse tungt på tjenester til publikum over nettet i det som kan kalles en døgnåpen trygdeetat. Denne satsingen skal gi økt elektronisk samhandling mellom helsevesenet og trygdeetaten, blant annet ved elektronisk sending og mottak av legeregning og sykmelding.

  To sentrale utfordringer som henger tett sammen er økt behov for samarbeid og endringer i arbeidsdeling og roller. Handlingsplanen understreker viktigheten av elektronisk samhandling ved realiseringen av flere nye helsereformer. En eventuell statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten vil for eksempel kunne gi nye rammebetingelser og muligheter for helhetlige IT-strategier i helsesektoren.

  Langt frem

  Langt frem

  Underdirektør Hans Christian Holte i Sosial- og helsedepartementet understreker at det vil ta lang tid å få kommunikasjonen på plass mellom alle sykehusene: – Særlig den elektroniske pasientjournalen er en komplisert oppgave. Det er urealistisk å tro at hele helsesektoren har tilpasset systemene sine innen tre til fem år. Vi har en lang vei å gå, sier Holte til Computerworld (2).

  Sosial- og helsedepartementet ønsker ikke å bygge opp et nytt felles IT-system for sykehusene fra grunnen av, og derfor vil det nye systemet bli bygd sammen med eksisterende løsninger. Det skal likevel være visse typer standardiseringer innenfor sikkerhet og kommunikasjon, men sykehusene får altså til en viss grad fortsette å utvikle sine egne IT-løsninger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media