Ikke lenger språktest for utenlandske leger

Preben Aavitsland Om forfatteren
Artikkel

Sosial- og helsedepartementet har nylig bestemt at bestått test i norsk språk ikke lenger skal være et vilkår for å bli autorisert som lege i Norge. I rundskriv av 29.9. 2000 peker imidlertid Statens helsetilsyn på at leger uten norskkunnskaper ikke uten videre kan praktisere i Norge.

For det første minner Helsetilsynet om at utdanningsinstitusjonene bistår med å vurdere om legeeksamener fra land utenfor EØS-området er faglig jevngode med den norske eksamen. Videre forutsetter tilleggskursene for utenlandske leger gode norskkunnskaper.

For det andre påpeker Helsetilsynet de utenlandske legenes ansvar ved at ”evne til å kommunisere med pasientene på norsk” er ”viktig for å kunne innfri” kravet om forsvarlig legevirksomhet.

For det tredje peker Helsetilsynet på arbeidsgivers ansvar for at legen ”har den nødvendige kompetanse for å inneha den angjeldende stilling. Helsetilsynet legger til grunn at språkferdigheter og kjennskap til norske og lokale forhold, er elementer i en slik vurdering av nødvendig kompetanse. Statens helsetilsyn vil opplyse om at arbeidsgiver har anledning til å kreve egnet bestått språktest før ansettelse.”

Anbefalte artikler