Barnehage, infeksjoner og astma

Klinikk og forskning
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Vi har brukt en kausal modell for astma til å estimere sammenhengen mellom opphold i barnehage før tre års alder og astma etter fylte tre år, med luftveisinfeksjoner før tre års alder som mellomliggende variabel.

  Dataene er samlet inn via en tverrsnittsstudie i Oslo blant 1 447 skolebarn i alderen 6 – 16 år. Barnas foresatte besvarte et spørreskjema om barnets helse og ulike forhold opp gjennom oppveksten. Vi brukte en rekursiv logitmodell for å estimere den direkte effekten i form av justerte oddsratioer (jOR).

  Fødselsår, antall søsken og lengden av mors utdanning i år var assosiert med det å gå i barnehage. Barnehageopphold økte risikoen for gjentatte luftveisinfeksjoner, jOR = 1,8 (95 % konfidensintervall 1,3 – 2,5), og luftveisinfeksjoner før tre års alder var assosiert med astma etter fylte tre år, jOR = 4,9 (3,4 – 7,3). Den ujusterte assosiasjonen mellom barnehage og astma var OR = 1,5 (1,0 – 2,2), mens den direkte effekten var liten og ikke statistisk signifikant, jOR = 1,2 (0,8 – 1,9). Resultatene kan være influert av en overrapportering av luftveisinfeksjoner blant foresatte med barn med astma.

  Resultatene tyder på at barn som starter i barnehage har en økt risiko for astma mediert via gjentatte luftveisinfeksjoner.

  Artikkel

  Basert på artikkel publisert i International Journal of Epidemiology (41)

  Barn i barnehage kan bli eksponert for et innemiljø som påvirker utviklingen av astma. Munir og medarbeidere rapporterte høyere nivåer av dyrehårsallergener fra hund og katt i støv fra svenske barnehager sammenliknet med hjemmemiljø (1). I tillegg er det vist at barn i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn (2, 3). Det er også påvist at infeksjoner kan påvirke utviklingen av astma og redusere lungefunksjonen (4 – 6). På den annen side er det foreslått at enkelte typer infeksjoner kan ha en forebyggende effekt på utviklingen av allergi (7, 8). På bakgrunn av de forhold som er nevnt over, er det rimelig å anta at gjentatte infeksjoner i tidlig barnealder kan påvirke utviklingen av astma. Til tross for flere undersøkelser er sammenhengen mellom barnehageopphold og allergiske sykdommer mangelfullt beskrevet (9 – 14). Hensikten med denne studien var å bruke en kausal modell for astma til å estimere sammenhengen mellom opphold i barnehage før tre års alder og astma etter fylte tre år, med luftveisinfeksjoner før tre års alder som mellomliggende variabel.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  I 1994 ble det gjennomført en tverrsnittsstudie blant skolebarn i Oslo i alderen 6 – 16 år (15, 16). Barnas foresatte besvarte et standardisert spørreskjema, The International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) (17). 2 188 foresatte besvarte spørreskjemaet, og svarprosenten var 85 (2 188/2 577) (15, 16). Utvalget fikk tilsendt et nytt spørreskjema ett år senere. Omkring 400 barn var ikke identifiserbare, og fremmedspråklige elever ble ekskludert. Det nye spørreskjemaet, som inneholdt spørsmål om helse og ulike former for eksponering opp gjennom barndommen, ble sendt til 1 844 barn. Svarprosenten var 85 (1 563/1 844). Totalt 116 barn ble ekskludert fra denne analysen på grunn ufullstendig utfylte skjemaer (n = 1 447). Undersøkelsen er godkjent av Datatilsynet og etisk komite….

  Variabler

  Variabler

  Spørsmålene om astma var fra de standardiserte spørreskjemaene til ISAAC og The American Thoracic Society (ATS) (17, 18). Opplysningene om ulike former for eksponering opp gjennom barneårene baserte seg på spørreskjemaopplysninger fra de foresatte. De rapporterte om eksponering og sykdom knyttet opp til aldersperiodene 0 – 11 måneder, 1 – 2 år, 3 – 4 år og 5 – 6 år.

  Astma. Livstidsprevalensen av astma ble definert ifølge ISAAC ved hjelp av spørsmålet ”Har barnet noen gang hatt astma?” (17). I tillegg inkluderte vi et spørsmål om alder ved debut av sykdommen fra ATS (18). For å belyse problemstillingen i denne artikkelen brukte vi astma etter tre års alder som utfall.

  Barnehage. Når det gjaldt barnehage, ble de som gikk i fulltidsbarnehage før tre års alder (i aldersperioden 0 – 11 måneder og 1 – 2 år) sammenliknet med barn som hadde andre typer omsorg (hjemme, deltids- og familiebarnehage). For å sammenlikne effekten av ulike typer omsorg på utviklingen av astma, delte vi også barnehageopphold før tre års alder inn i tre kategorier med ”hjemme” som referansekategori. Kategoriene var: hjemme, andre typer omsorg sammen med mer enn ett barn (deltids- og familiebarnehage), fulltidsbarnehage i aldersperioden 0 – 11 måneder eller 1 – 2 år og fulltidsbarnehage i begge disse aldersperiodene (0 – 11 måneder og 1 – 2 år).

  Luftveisinfeksjoner. Foreldrene rapporterte ulike infeksjoner som ørebetennelse, bronkitt, luftveisinfeksjoner og lungebetennelse diagnostisert av lege. I denne analysen brukte vi luftveisinfeksjoner før tre års alder som eksponering.

  Bakgrunnsvariabler. Kjønn, amming, astma hos mor og far og røyking i svangerskapet ble lagt inn i analysen som todelte variabler (ja eller nei). Fødselsår ble delt i tre kategorier (1978 – 81, 1982 – 84, 1985 – 88). Antall søsken ble delt i fire kategorier (0, 1, 2, 3), mens mors og fars utdanning ble delt i tre nivåer avhengig av antall års utdanning. Vi inkluderte også fødselsvekt pluss det å ha katt eller hund første leveår i analysen, men disse variablene hadde ingen effekt på noen av utfallene, og de ble derfor ikke tatt med i den endelige modellen.

  Statistisk analyse

  Statistisk analyse

  Figur 1 illustrerer en kausal modell for astma. Hvis en variabel er mellomliggende og en del av årsakskjeden, er det velkjent at det er ukorrekt å behandle den som en konfunderende variabel. Derfor kan konvensjonell logistisk regresjon med kontroll for konfunderende variabler ikke benyttes. Vi må i slike tilfeller ta hensyn til at faktoren er en del av årsakskjeden og benytte modeller som avspeiler dette. I denne artikkelen bruker vi en såkalt rekursiv logit-modell (19, 20). I motsetning til vanlig logistisk regresjon gir rekursiv logit-modellen oss muligheter til å undersøke om eksponeringen har en direkte og/eller indirekte effekt på utfallet. En eksponering har for eksempel ikke nødvendigvis en direkte effekt på utfallet, den kan i stedet ha en indirekte effekt via en mellomliggende variabel i årsakskjeden. Logitmodeller lar seg lett estimere med standard programvare gjennom sekvensiell bruk av konvensjonell logistisk regresjon. De direkte effektene på et utfall i årsakskjeden estimeres via justerte oddsratioer (jOR) i en logistisk regresjon hvor alle variabler plassert tidligere i årsakskjeden er inkludert som forklaringsvariabler. I tillegg til de direkte effektene (jOR) fra rekursiv logit-modellen estimerte vi de ujusterte assosiasjonene (OR) mellom eksponering og utfall.

  Resultater

  Resultater

  De yngste barna, barn født i perioden 1985 – 88, og barn uten søsken gikk hyppigst i fulltidsbarnehage (tab 1). I tillegg var det flere barn av mødre med mer enn 14 års utdanning som gikk i fulltidsbarnehage sammenliknet med barn av mødre med kortere utdanning.

  Tabell 1  

  Fordelingen av fulltidsbarnehage før tre års alder, gjentatte luftveisinfeksjoner (infeksjoner) før tre års alder og astma etter tre års alder blant 1 447 skolebarn fra Oslo i prosent (%) for andre variabler

  Barnehage

  Infeksjoner

  Astma

  Antall

  Ja (%)

  Ja (%)

  Ja (%)

  Kjønn

  Jente

  737

  21

  14

  10

  Gutt

  709

  22

  17

  12

  Fødselsår

  1985 – 88

  301

  30

  17

  10

  1982 – 84

  601

  20

  15

  12

  1978 – 81

  545

  18

  16

  10

  Amming

  Nei

  140

  20

  20

  18

  Ja

  1 307  

  22

  15

  10

  Astma hos mor

  Nei

  1 347  

  21

  15

   9

  Ja

  100

  25

  30

  33

  Astma hos far

  Nei

  1 337  

  21

  15

   9

  Ja

   74

  24

  28

  36

  Røyking i svangerskapet

  Nei

  1 091  

  20

  15

  11

  Ja

  356

  25

  17

  12

  Antall søsken

  0

  274

  28

  14

  14

  1

  730

  22

  18

  11

  2

  332

  18

  14

   9

  3

  111

  13

  12

  12

  Fars utdanning (år)

  < 10

  250

  20

  17

  14

  10 – 14

  431

  17

  15

  10

  > 14

  766

  24

  16

  10

  Mors utdanning (år)

  < 10

  266

  18

  16

  10

  10 – 14

  492

  16

  15

  11

  > 14

  689

  27

  16

  11

  Fulltidsbarnehage

  Nei

  1 137  

  14

  10

  Ja

  310

  23

  14

  Luftveisinfeksjoner

  Nei

  1 218  

   7

  Ja

  229

  30

  Hvis vi sammenlikner barn som gikk i fulltidsbarnehage før tre års alder med alle barn med andre former for omsorg, hadde barnehagebarna økt risiko for gjentatte luftveisinfeksjoner OR = 1,8 (95 % konfidensintervall 1,3 – 2,5) (tab 1). Da ”barnehage” ble delt i tre kategorier med ”hjemme” som referansekategori, viste resultatene at barn i fulltidsbarnehage i aldersperioden 0 – 11 måneder og 1 – 2 år hadde den høyeste risikoen for luftveisinfeksjoner, OR = 2,9 (1,7 – 4,9). Barn i fulltidsbarnehage i en av disse aldersperiodene, OR = 1,8 (1,2 – 2,6), pluss barn i andre former for omsorg, OR = 1,4 (1,0 – 2,1), hadde en noe høyere risiko for luftveisinfeksjoner enn barn som var hjemme. Astma hos mor eller far økte risikoen for luftveisinfeksjoner (tab 1). Det var også en positiv sammenheng mellom barnehage og astma, OR = 1,5 (1,0 – 2,2), samt mellom luftveisinfeksjoner og astma, OR = 5,6 (3,9 – 8,0) (tab 1).

  Den fulle modellen slik den er fremstilt i figur 1 ble analysert ved hjelp av rekursiv logit-modellering. De estimerte direkte effektene er fremstilt i tabell 2. Hver kolonne i tabellen inneholder den direkte effekten av en eksponering på utfallet. De direkte effektene er estimert som jOR, hvor det er justert for alle variablene i kolonnen. I samsvar med konvensjonene i stianalyse inneholder figur 2 bare ”stier” som er statistisk signifikante på 5 %-nivå. Det var en signifikant sammenheng mellom barnets fødselsår, antall søsken og mors utdanning og det å gå i fulltidsbarnehage. Barnehageopphold økte risikoen for gjentatte luftveisinfeksjoner. Det var ingen direkte effekt mellom antall søsken og luftveisinfeksjoner. Astma hos mor og far hadde imidlertid en effekt på luftveisinfeksjoner og en sterk direkte effekt på astma. Amming hadde en forebyggende effekt på astma.

  Tabell 2  

  Direkte effekter (jOR) med 95 % konfidensintervall for rekursiv logit-modellen

  Utfall

  Barnehage før tre års alder

  Infeksjoner før tre års alder

  Astma etter tre års alder

  jOR (95 % KI)

  jOR (95 % KI)

  jOR (95 % KI)

  Kjønn

  Jente

  1,0

  1,0

  1,0

  Gutt

  0,9 (0,7 – 1,1)

  1,3 (1,0 – 1,7)

  1,0 (0,7 – 1,5)

  Fødselsår

  1985 – 88

  1,0

  1,0

  1,0

  1982 – 84

  0,6 (0,4 – 0,8)

  0,9 (0,6 – 1,3)

  1,3 (0,8 – 2,1)

  1978 – 81

  0,5 (0,4 – 0,7)

  1,0 (0,7 – 1,5)

  1,0 (0,6 – 1,7)

  Amming

  Nei

  1,0

  1,0

  1,0

  Ja

  1,0 (0,6 – 1,5)

  0,7 (0,4 – 1,1)

  0,5 (0,3 – 0,9)

  Astma hos mor

  Nei

  1,0

  1,0

  1,0

  Ja

  1,3 (0,8 – 2,0)

  2,5 (1,6 – 4,0)

  4,3 (2,6 – 7,1)

  Astma hos far

  Nei

  1,0

  1,0

  1,0

  Ja

  1,1 (0,7 – 2,0)

  2,0 (1,2 – 3,5)

  5,6 (3,2 – 9,9)

  Røyking i svangerskapet

  Nei

  1,0

  1,0

  1,0

  Ja

  1,4 (1,0 – 1,9)

  1,1 (0,8 – 1,5)

  1,1 (0,7 – 1,7)

  Antall søsken

  0

  1,0

  1,0

  1,0

  1

  0,7 (0,5 – 1,0)

   15 (1,0 – 2,3)

  0,8 (0,5 – 1,3)

  2

  0,5 (0,3 – 0,8)

  1,1 (0,7 – 1,8)

  0,6 (0,3 – 1,0)

  3

  0,4 (0,2 – 0,7)

  1,0 (0,5 – 1,9)

  1,0 (0,5 – 2,2)

  Fars utdanning (år)

  < 10

  1,0

  1,0

  1,0

  10 – 14

  0,9 (0,6 – 1,4)

  0,9 (0,6 – 1,5)

  0,7 (0,4 – 1,3)

  > 14

  1,2 (0,8 – 1,8)

  1,0 (0,6 – 1,5)

  0,7 (0,4 – 1,3)

  Mors utdanning (år)

  < 10

  1,0

  1,0

  1,0

  10 – 14

  0,9 (0,6 – 1,4)

  0,9 (0,6 – 1,4)

  1,5 (0,8 – 2,6)

  > 14

  1,8 (1,2 – 2,8)

  1,0 (0,6 – 1,5)

  1,5 (0,8 – 2,8)

  Fulltidsbarnehage

  Nei

  1,0

  1,0

  Ja

  1,8 (1,3 – 2,5)

  1,2 (0,8 – 1,9)

  Luftveisinfeksjoner

  Nei

  1,0

  Ja

  4,9 (3,4 – 7,3)

  Gjentatte luftveisinfeksjoner økte risikoen for astma. Den estimerte direkte effekten av barnehage på astma var liten og ikke statistisk signifikant når luftveisinfeksjoner ble tatt inn i modellen som mellomliggende variabel. Det var imidlertid en indirekte effekt av barnehage på astma via luftveisinfeksjoner.

  Diskusjon

  Diskusjon

  I denne studien brukte vi en kausal modell for astma for å studere effekten av fulltidsbarnehage før tre års alder på utviklingen av astma (fig 1). Resultatene tyder på at det er en sammenheng mellom det å være i fulltidsbarnehage før tre års alder og senere utvikling av astma. Effekten kan forklares ved økt forekomst av gjentatte luftveisinfeksjoner blant barn i barnehage.

  Modellen (fig 1) baserer seg på en eksplisitt kronologisk rekkefølge av de ulike utfall. Opphold i barnehage kommer før infeksjoner og infeksjoner før astma. For dette utvalget, som starter så tidlig i barnehagen, er dette en rimelig antakelse. I tillegg er det ikke sannsynlig at barn med gjentatte luftveisinfeksjoner skulle starte tidligere i barnehagen enn andre barn. For å sikre oss at eksponeringen kommer før utfallet, har vi også bare inkludert barn med luftveisinfeksjoner før tre års alder og diagnosen astma etter fylte tre år i analysene.

  Studien har imidlertid enkelte svakheter. Foreldrerapportert astma og alder for sykdomsdebut kan være påvirket av misklassifisering. Definisjonen av astma i epidemiologiske studier har imidlertid alltid vært et problem. På den ene side har det vist seg at å spørre om astma (ja eller nei) fanger opp de som er syke (21). På den annen side kan vi ikke helt sikre oss mot en eventuell over- eller underrapportering av sykdommen. Det er ingen grunn til å anta at hovedeksponeringen, fulltidsbarnehage, er utsatt for misklassifisering. Det å ha barnet i fulltidsbarnehage er et behov med både økonomiske og praktiske konsekvenser for familien, slik at de foresatte antakelig husker dette godt. Når det gjelder rapportering av gjentatte luftveisinfeksjoner, kan imidlertid foresatte med barn med astma overrapportere graden av infeksjoner på grunn av en eventuell økt alvorlighetsgrad og økt sykdomsfokusering sammenliknet med andre foresatte. En slik differensiell misklassifisering kan føre til en overestimering av infeksjonseffekten.

  I tråd med andre undersøkelser har vi vist at det er en sammenheng mellom det å gå i barnehage og infeksjoner (2, 3, 22, 23). Forekomsten av luftveisinfeksjoner kan virke noe lav i denne undersøkelsen, men dette kan skyldes vår strenge definisjon av gjentatte luftveisinfeksjoner. Vi fant også en dose-respons-effekt av opphold i barnehage avhengig av type barnehage. Dette funnet støttes av en finsk studie, som viste at opphold i barnehage før to års alder økte risikoen for luftveisinfeksjoner, mens opphold i familiebarnehage ikke hadde samme effekt (3).

  Vår studie belyser ikke direkte hvorvidt det er spesielle forhold i barnehagen, slik som for eksempel gruppestørrelse og antall timer barna tilbringer innendørs, som påvirker omfanget av luftveisinfeksjoner. I motsetning til andre studier bidrar denne undersøkelsen imidlertid med informasjon vedrørende effekten av ulike typer barnehage sammenliknet med det å være hjemme. Resultatene fra tidligere studier om effekten av barnehage på astma eller allergi er ikke entydige (11 – 14, 24, 25). Enkelte av studiene har metodiske svakheter. Kun noen av de publiserte studiene som belyser effekten av barnehageopphold på astma eller allergi har dette som problemstilling (13, 24 – 26). Andre studier har tatt med barnehage i analysen som en mulig konfunderende variabel for å belyse andre problemstillinger, pluss at barnehage er uklart definert (9 – 12, 14). Studiene er heller ikke direkte sammenliknbare. Ingen av dem har tatt hensyn til den økte risikoen for luftveisinfeksjoner blant barn i barnehage. Blant annet derfor er effekten av barnehageopphold på astma uklar.

  Våre resultater er i tråd med andre undersøkelser som viser at det er en sammenheng mellom luftveisinfeksjoner og utviklingen av astma (6, 27, 28). Gjentatte pusteproblemer i småbarnsalderen er som oftest assosiert med luftveisinfeksjoner (29). Resultater fra både kliniske undersøkelser og epidemiologiske studier viser at gjentatte luftveisinfeksjoner noen ganger kan føre til astma, mens andre ganger ikke (27, 28, 30). Det er også kjent at noen barn som senere utvikler astma, er mer følsomme for å utvikle luftveisinfeksjoner, og at de vil ha mer alvorlige symptomer enn andre barn når de blir syke (28, 31, 32). På den måten kan tidlig start i barnehage bidra til utviklingen av astma.

  Våre resultater støtter ikke ”infeksjonshypotesen”, der man spekulerer i om allergisk sykdom kan forebygges ved gjentatte infeksjoner i barneårene (33). En mulig biologisk forklaring er at den ”normale immunitet” overfor mikroorganismer induserer en Th1-respons og undertrykker en Th2-respons som er involvert i forhøyet IgE-mediert allergi (34 – 36). Astma er imidlertid ikke synonymt med allergi, og gruppen pasienter med astma er svært heterogen (37, 38). Det vil si at noen kan få diagnosen på grunn av mer uspesifikke luftveissymptomer, mens andre får diagnosen på grunn av luftveissymptomer som oppstår ved eksponering overfor allergener. Astma, slik det er definert i denne studien, trenger derfor ikke å være et uttrykk for allergi.

  Våre resultater kan blant annet ha implikasjoner for tolkingen av resultatene fra The International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) (17, 39, 40). Årsakene til de rapporterte forskjellene i forekomst av astma og pusteproblemer innen og mellom land er ikke klarlagt (39, 40). En mulig forklaring er at variasjoner i barnehagedekningen og forekomsten av luftveisinfeksjoner i de forskjellige land og regioner kan ha påvirket disse resultatene. Dette bør undersøkes nærmere.

  Konklusjon

  Konklusjon

  Resultatene tyder på at barn som starter tidlig i fulltidsbarnehage har økt risiko for å utvikle astma mediert via gjentatte luftveisinfeksjoner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media