Yngre leger misfornøyd med Akademikerne

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

På årsmøtet i Oslo 24. november vedtok Yngre legers forening (Ylf) å ta initiativ til en lønnskonferanse for leger i 2001. Forslaget fikk full støtte etter at det i flere innlegg ble rettet flengende kritikk av Akademikernes lønnspolitikk.

Bente K. Johansen sier at Yngre legers forening vil kjempe for en ny og bedre stillingsstrukturavtale. Begge foto T. Sundar

Etterlyser lønnsstrategi

En av dem som gikk hardt ut var styremedlem Just Ebbesen som sa at Akademikerne mangler både kampvilje og strategier i lønnsforhandlingene.

– Før lønnsoppgjøret gikk Akademikerne ut til medlemsorganisasjonene og lovte å arbeide for en separat hovedtariffavtale, men under forhandlingene kom de ikke ett skritt nærmere målet. Resultatet av årets oppgjør er i realiteten en lønnsnedgang for våre medlemmer. Dette viser at vi ikke kan stole på Akademikerne, sa Ebbesen.

Leder av Yngre legers forening Bente Kristin Johansen oppfordret Legeforeningen til å bli en sterkere pådriver i Akademikernes lønnskamp: – Akademikerne må definere hvilke virkemidler de skal bruke ved fremtidige oppgjør. Uten konkrete resultater, vil organisasjonen miste sin legitimitet som hovedsammenslutning. Legeforeningen bør få i gang en bred debatt om strategier i lønnspolitikken, og en lønnskonferanse vil være en egnet arena for dette, sa Johansen. Om det blir noen konferanse eller ei, avhenger av hva Legeforeningens sentralstyre bestemmer.

Fra en avstemning under Ylfs årsmøte i Oslo

Bedre stillingsvern

Andre temaer som ble tatt opp på årsmøtet, var stillingsstrukturavtalen, turnustjenesten og fondsøkonomien. Bente K. Johansen sa at kampen for en ny stillingsstrukturavtale blir en av de viktigste sakene for yrkesforeningen i 2001. Forhandlingene skal etter planen ta til i vår.

– Målet er å sikre assistentleger et bedre stillingsvern. 40 % av assistentlegene er ansatt i vikariater. Mange har problemer med å få tilbake jobben sin etter for eksempel endt svangerskapspermisjon. Som vikar blir man heller ikke prioritert i lokale lønnsforhandlinger. Ylf ønsker en diskusjon om hvordan fleksibilitet og flyt kan sikres i spesialistutdanningen, men vi kan ikke akseptere at midlertidige stillinger blir forskriftsfestet. Vikariater må legitimeres, og det er behov for gode avtaler som klargjør arbeids-, forhandlings- og oppsigelsesvilkår. Det er behov for en enklere stillingsstrukturavtale med mer forutsigbare og langsiktige løsninger enn det vi har hatt til nå, sa Johansen.

Under årsmøtet ble det vedtatt flere lovendringer for å styrke demokratiseringen av yrkesforeningen, blant annet en bestemmelse som skal sikre fylkesenhetene direkte representasjon i landsrådet. Det ble også valgt ny redaktør til bladet Ylf-forum , Bård Røsok, som overtar etter Håkon Leira.

Anbefalte artikler