Statens legemiddelverk opprettet

Kari Ronge Om forfatteren
Artikkel

Det nye forvaltningsorganet skal baseres på Statens legemiddelkontroll (SLK), og i tillegg ha visse funksjoner som inntil nå har vært ivaretatt av Rikstrygdeverket og Statens helsetilsyn.

Blant oppgavene som overtas fra Helsetilsynet er forvaltningen og tilsynet med

legemiddelforsyningskjeden. Statens legemiddelverk vil også få saksbehandleransvar for opptak av nye legemidler på blåresept. Frem til 1. oktober 2000 var dette Rikstrygdeverkets oppgave.

Opprettelsen av den nye etaten som har 145 ansatte og ligger i Oslo, ble varslet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai 2000. Formålet med Legemiddelverket er en mer hensiktsmessig organisering av ressursene på legemiddelområdet og en mer effektiv håndtering av blåreseptordningen og andre oppgaver innen omsetningskjeden for legemidler.

Statens legemiddelverk skal først og fremst føre tilsyn med produksjon, utprøvning og omsetning av legemidler. Etaten skal godkjenne importører av legemidler, føre tilsyn med klinisk utprøvning og bidra til riktig og økonomisk legemiddelbruk.

Tilsyn og forvaltning av apotekvesenet, som i løpet av 2000 og 2001 står overfor en omfattende deregulering, er også blant oppgavene. Den nye organiseringen tilsvarer i store trekk det som er vanlig i resten av Vest-Europa.

Legemiddelverket er ansvarlig for standardisering og farmasøytisk etterkontroll, medisinsk etterkontroll og bivirkningsovervåking, samt prisfastsetting og vurdering av legemidler for godkjenning for forskriving på blåresept. Terapiveiledning og legemiddelinformasjon er også blant oppgavene. Etaten er Norges representant i EUs legemiddelorganer.

Gro Ramsten Wesenberg som var direktør for Statens legemiddelkontroll, er nå direktør for Statens legemiddelverk. Etaten får egen hjemmeside i slutten av januar. Informasjon om etaten kan foreløpig hentes fra nettsiden: www.slk.no

Anbefalte artikler