Publikum skal velge fastlege i februar

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Befolkningen får i februar tilsendt oversikt over leger i kommunen sammen med en brosjyre og et legevalgskjema med veiledning for hvordan skjemaet skal fylles ut.

  Artikkel

  Sosial- og helsedepartementet har informert kommunene om arbeidet med å etablere fastlegeordningen og om kommunale og statlige oppgaver i informasjonsarbeidet.

  Brev til publikum

  Brev til publikum

  Sosial- og helsedepartementet og Rikstrygdeverket har ansvar for å sende invitasjonsbrev til innbyggerne. Før 15. februar skal alle ha fått tilbud om å velge fastlege i sin kommune. Innholdet i brosjyren Nå innføres fastlegeordningen er formet som spørsmål og svar. Den skal dekke det grunnleggende informasjonsbehovet hos publikum. 100 eksemplarer sendes til hver lege i løpet av januar, slik at legene og deres medarbeidere kan svare på spørsmål fra pasientene.

  Publikum skal fylle ut legevalgskjemaet som returneres med posten eller meldes tilbake via Internett eller telefon. Øverst på legeoversikten vil det stå en PIN-kode til bruk for dem som svarer per telefon eller Internett.

  Legeoversikten inneholder navn på leger og praksiser i kommunen som publikum kan velge som sin fastlege. Oversikten er basert på de opplysninger som kommunene hadde sendt trygdeetaten per 1.12. 2000.

  Publikum spør

  Publikum spør

  I februar regner kommunene med mange henvendelser fra publikum. Erfaringer fra forsøkskommunene viser at pågangen til kommunenes informasjonstelefon var stor. Aktuelle spørsmål kan være om pasienten kan fortsette hos den lege de har i dag, om de kan velge lege i en annen kommune, forespørsler om hvem og hvordan de ulike legene er og henvendelser om feil i utsendingen.

  Kommuner som mangler leger

  Kommuner som mangler leger

  Hvis kommunen har meldt inn lister uten legenavn, vil det gå frem på legeoversikten som sendes innbyggerne. Disse vil ha mulighet til å velge en legepraksis uten å kjenne navnet på legen. Hvis kommunen får besatt denne hjemmelen og legen skal begynne før 1.6. 2001, bør kommunen gjøre dette kjent. I kommuner som ikke har fått leger på plass, må kommunen informere om når lege kan forventes å være på plass.

  Asylsøkere og valg av fastlege

  Asylsøkere og valg av fastlege

  Det følger av ny § 2-1 a) første ledd i kommunehelsetjenesteloven at enhver som er bosatt i en kommune har rett til å stå på liste hos lege med fastlegeavtale. Det samme gjelder asylsøkere og deres familie når de er medlem av folketrygden. Hvem som ansees for å være bosatt i en kommune, fremgår av folkeregisteret, jf. § 3 i fastlegeforskriften.

  Asylsøkere og deres familiemedlemmer blir imidlertid ikke registrert i folkeregisteret før oppholdstillatelse i Norge er gitt, og det er avgjort hvilken kommune de skal bosette seg i.

  Departementet vil oppfordre kommuner med asylmottak om å ta kontakt med disse mottakene slik at nødvendig informasjon blir gitt i god tid før utsendelsen av legevalgskjemaer i februar.

  Fremmedspråklig

  Fremmedspråklig

  Brosjyren blir distribuert på nynorsk, bokmål, samisk, engelsk og urdu. Veiledningen vil bli distribuert på bokmål, nynorsk og samisk.

  Kommunen og trygdekontorene vil i januar få et antall brosjyrer på de fem språkene til fordeling. Disse vil også være tilgjengelig på Internett og kan skrives ut etter behov. Publikum som ønsker å velge fastlege via telefon og Internett, kan velge hvilket språk de vil ha veiledning på. Kommuner med innbyggere som har andre fremmedspråklige innbyggere kan bruke tolketjenesten for å informere disse.

  Viktige datoer

  Viktige datoer

  15. februar: Innen denne datoen skal alle innbyggere over 16 år, det vil si de som er født før 1. mars 1985 ha mottatt skjema for legevalg og informasjonsmateriell med svarfrist 1. mars.

  1. mai: Listeetablering og legefordeling skal være avsluttet i trygdeetaten.

  8. mai: Innbyggerne skal ha mottatt informasjon om hvilken lege de er tildelt

  juni: Fastlegeordningen skal være i drift.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media