Er øyeblikkelig hjelp-innleggelser i medisinsk avdeling avhengig av været?

Aktuelt problem
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Vi har testet hypotesen om at det er flere som blir lagt inn i sykehus når været er dårlig, ved å sammenholde 15 060 øyeblikkelig hjelp-innleggelser i Medisinsk avdeling ved Sentralsjukehuset i Rogaland med meteorologiske data. Vi fant ingen sammenheng mellom antall innleggelser og klassisk ”pent vær” (definert ut fra skydekke), men derimot en signifikant forskjell på om lag to flere innleggelser (7 %) på dager med nedbør. Det var ingen korrelasjon mellom nedbørsmengde og antall innleggelser, men en svak, signifikant invers sammenheng mellom temperatur og innleggelser. Vi fant også forskjeller i antall innleggelser mellom ukedagene, flest på mandager og færrest på lørdager. Både sykdomsinsidens, legesøkning og legetilgang kan tenkes å være påvirket av vær og ukedag.

  Abstract

  Background

  . It is widely believed that patients are more frequently admitted to hospital in bad weather.

  Material and methods

  . We evaluated all 15,060 emergency admissions to the Medical Department of Rogaland Central Hospital during a 17-month period and compared this material with meteorological data.

  Results

  . We found no correlation between the number of admissions and ”good weather” (as defined by the amount of cloud cover), but we found a significant difference of about two more patients (6.6 %) being admitted on days with rain and snow. There was no correlation between the amount of precipitation and the number of admitted patients, but a small, significant inverse relation between temperature and admissions. We have also demonstrated a considerable difference in the number of admissions on the different weekdays, with the highest number on Mondays and the lowest on Saturdays.

  Interpretation

  . Both the incidence of disease and doctor availability may partially explain the influence of weather and the daily variation in emergency admissions to hospital.

  Artikkel

  Denne studien ble gjennomført for å teste hypotesen om at det er flere pasienter som innlagt i sykehus når det er stygt vær. Vi ønsket også å undersøke om ukedag, måned eller andre meteorologiske faktorer spilte en rolle for antall innleggelser.

  Et par undersøkelser der man har sett på henholdsvis innleggelser for demens (1) og innleggelser i nevrologisk avdeling (2), kunne ikke påvise noen sikker sammenheng mellom været og antall innleggelser. Disse undersøkelsene hadde imidlertid få inkluderte pasienter og ingen studier har dreid seg om forholdene ved en generell medisinsk avdeling. Undersøkelser har vist flest innleggelser på lørdager for øyeblikkelig hjelp i traumesentre (3) og nevrologisk avdeling (2), mens det i geriatrisk avdeling har vært påvist høyest antall innleggelser på hverdager (4) og en norsk studie har vist økt insidens av krampeanfall på mandager (5).

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Vi har gått gjennom pasientlistene for Medisinsk avdeling, Sentralsjukehuset i Rogaland for perioden 1.1 1999 – 31.5 2000. For hver dag ble det telt opp antall menn og kvinner som ble innlagt som øyeblikkelig hjelp-pasienter i avdelingen.

  Data om værforholdene i den samme perioden ble innhentet fra Det norske Meteorologiske Institutt (6), hvor det ble registrert skydekke kl 6, 12 og 18 GMT. Det samlede skydekket ble registrert som 8-deler på de tre tidspunktene. Vi definerte en dag med ”pent vær” som en dag der summen av det samlede skydekket kl 6, 12 og 18 GMT var mindre enn 9/8-deler. De dagene som ikke tilfredsstilte kravet til fint vær, ble klassifisert som ”stygt vær” i undersøkelsen. Informasjon om nedbør og gjennomsnittstemperatur for hver dag ble også hentet inn.

  Det ble i analysen benyttet parede t-tester og Pearsons korrelasjonskoeffisient. Signifikansnivå ble satt til 0,05.

  Resultater

  Resultater

  Oversikt over innleggelsene for perioden totalt vises i tabell 1. Totalt ble 15 060 pasienter, flest menn (p< 0,01), innlagt i perioden.

  Tabell 1  

  Oversikt over øyeblikkelig hjelp-innleggelser i perioden 1.1. 1999 – 31.5. 2000

  Antall

  Daglig gjennomsnitt

  Standardavvik

  Menn

   7 940

  15,36

  4,50

  Kvinner

   7 120

  13,77

  4,09

  Totalt

  15 060

  29,13

  6,57

  Det var i perioden på 516 dager 58 dager som tilfredsstilte kriteriene til ”pent vær”. Vi fant ingen forskjell i antall pasientinnleggelser på dager med fint og stygt vær (tab 2).

  Tabell 2  

  Gjennomsnittlig antall daglige innleggelser avhengig av værtype

  ”Stygt vær” (458 dager)

  ”Pent vær” (58 dager)

  Forskjell (95 % konfidensintervall)

  P-verdi

  Menn

  15,36

  15,31

  − 0,05 ( − 1,18 – 1,29)

  0,93

  Kvinner

  13,81

  13,43

  − 0,38 ( − 0,74 – 1,50)

  0,50

  Totalt

  29,18

  28,74

  − 0,44 ( − 1,36 – 2,24)

  0,63

  Det ble funnet forskjeller når det gjaldt antall innleggelser på ulike ukedager (fig 1). Det var signifikant flere innleggelser på mandager enn på de andre dagene. Tirsdager hadde også signifikant flere innleggelser enn dagene senere i uken, mens det var relativt likt antall innleggelser på onsdager, torsdager og fredager. Lørdager hadde signifikant færre innleggelser enn de øvrige dagene. Dette gjaldt også for søndag, med unntak av i forhold til lørdag. Det var ingen signifikant månedsvariasjon i antall innleggelser.

  Vi analyserte om det var korrelasjon mellom antall pasienter innlagt og nedbørsmengde og temperatur angjeldende dag. Antall pasienter innlagt korrelerte signifikant med temperatur målt i celsiusgrader. Pearsons korrelasjonskoeffisient var − 0,15, som tilsier at ved et temperaturfall på 7 ˚C økte antall innleggelser i gjennomsnitt med 1. Korrelasjonen mellom nedbør og antall pasienter innlagt var ikke signifikant. Tabell 3 viser at på dager som hadde mindre enn 0,1 mm nedbør, totalt 189 av 516 dager, var det en signifikant reduksjon i antall innleggelser.

  Tabell 3  

  Sammenheng mellom antall daglige innleggelser og nedbør

  Nedbør

  0,1 med mer (327 dager)

  Ingen nedbør (189 dager)

  Forskjell (95 % konfidensintervall)

  P-verdi

  Menn

  15,78

  14,62

  1,16 (0,35 – 1,96)

  < 0,01

  Kvinner

  14,05

  13,28

  0,77 (0,04 – 1,51)

  0,04

  Totalt

  29,84

  27,90

  1,93 (0,76 – 3,10)

  < 0,01

  Diskusjon

  Diskusjon

  Vår initiale hypotese om at det er færre innleggelser på dager med fint vær, ble ikke bekreftet. Vi klarte ikke å påvise noen sikker sammenheng mellom lite skydekke og pasientinnleggelser. Imidlertid var det en signifikant forskjell i antall innleggelser mellom dager med og uten nedbør, selv om ikke nedbørsmengden hadde noen sikker sammenheng med antall innlagte. Videre fant vi at antall innleggelser økte med fallende temperatur.

  Vi kan ikke besvare om den påviste sammenhengen mellom oppholdsdager og lavere antall innleggelser skyldes reell reduksjon i sykelighet. Et par studier tyder på at folk reduserer bruken av sykehustjenester ved svært dårlig vær (7, 8). Imidlertid er det påvist en positiv korrelasjon mellom regn og forverring av symptomer ved leddgikt (9) og også på antall innleggelser for barneastma (10).

  Det er kjent at dødelighet og sykelighet av koronare lidelser øker med synkende temperatur (11, 12). Det samme gjelder den generelle dødelighet (13). Hvorvidt våre funn skyldes kardiovaskulær morbiditet, har vi ikke kunnet undersøke.

  Det høye innleggelsestallet for mandager, og det lavere i helgen kan skyldes at noen pasienter venter med å oppsøke lege til mandag morgen for tilstander som har kommet på i løpet av helgen. At legene er mindre tilgjengelige i helgene er også en mulighet. Likevel skulle man kanskje forvente at tilstander som er så alvorlige at de krever en øyeblikkelig hjelp-innleggelse i medisinsk avdeling, vurderes av lege når som helst i uken.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media