Er øyeblikkelig hjelp-innleggelser i medisinsk avdeling avhengig av været?

Nils Henrik Tollefsen, Kenneth Dickstein Om forfatterne
Artikkel

Denne studien ble gjennomført for å teste hypotesen om at det er flere pasienter som innlagt i sykehus når det er stygt vær. Vi ønsket også å undersøke om ukedag, måned eller andre meteorologiske faktorer spilte en rolle for antall innleggelser.

Et par undersøkelser der man har sett på henholdsvis innleggelser for demens (1) og innleggelser i nevrologisk avdeling (2), kunne ikke påvise noen sikker sammenheng mellom været og antall innleggelser. Disse undersøkelsene hadde imidlertid få inkluderte pasienter og ingen studier har dreid seg om forholdene ved en generell medisinsk avdeling. Undersøkelser har vist flest innleggelser på lørdager for øyeblikkelig hjelp i traumesentre (3) og nevrologisk avdeling (2), mens det i geriatrisk avdeling har vært påvist høyest antall innleggelser på hverdager (4) og en norsk studie har vist økt insidens av krampeanfall på mandager (5).

Materiale og metode

Vi har gått gjennom pasientlistene for Medisinsk avdeling, Sentralsjukehuset i Rogaland for perioden 1.1 1999 – 31.5 2000. For hver dag ble det telt opp antall menn og kvinner som ble innlagt som øyeblikkelig hjelp-pasienter i avdelingen.

Data om værforholdene i den samme perioden ble innhentet fra Det norske Meteorologiske Institutt (6), hvor det ble registrert skydekke kl 6, 12 og 18 GMT. Det samlede skydekket ble registrert som 8-deler på de tre tidspunktene. Vi definerte en dag med ”pent vær” som en dag der summen av det samlede skydekket kl 6, 12 og 18 GMT var mindre enn 9/8-deler. De dagene som ikke tilfredsstilte kravet til fint vær, ble klassifisert som ”stygt vær” i undersøkelsen. Informasjon om nedbør og gjennomsnittstemperatur for hver dag ble også hentet inn.

Det ble i analysen benyttet parede t-tester og Pearsons korrelasjonskoeffisient. Signifikansnivå ble satt til 0,05.

Resultater

Oversikt over innleggelsene for perioden totalt vises i tabell 1. Totalt ble 15 060 pasienter, flest menn (p< 0,01), innlagt i perioden.

Tabell 1   Oversikt over øyeblikkelig hjelp-innleggelser i perioden 1.1. 1999 – 31.5. 2000

Antall

Daglig gjennomsnitt

Standardavvik

Menn

 7 940

15,36

4,50

Kvinner

 7 120

13,77

4,09

Totalt

15 060

29,13

6,57

Det var i perioden på 516 dager 58 dager som tilfredsstilte kriteriene til ”pent vær”. Vi fant ingen forskjell i antall pasientinnleggelser på dager med fint og stygt vær (tab 2).

Tabell 2   Gjennomsnittlig antall daglige innleggelser avhengig av værtype

”Stygt vær” (458 dager)

”Pent vær” (58 dager)

Forskjell (95 % konfidensintervall)

P-verdi

Menn

15,36

15,31

− 0,05 ( − 1,18 – 1,29)

0,93

Kvinner

13,81

13,43

− 0,38 ( − 0,74 – 1,50)

0,50

Totalt

29,18

28,74

− 0,44 ( − 1,36 – 2,24)

0,63

Det ble funnet forskjeller når det gjaldt antall innleggelser på ulike ukedager (fig 1). Det var signifikant flere innleggelser på mandager enn på de andre dagene. Tirsdager hadde også signifikant flere innleggelser enn dagene senere i uken, mens det var relativt likt antall innleggelser på onsdager, torsdager og fredager. Lørdager hadde signifikant færre innleggelser enn de øvrige dagene. Dette gjaldt også for søndag, med unntak av i forhold til lørdag. Det var ingen signifikant månedsvariasjon i antall innleggelser.

Figur 1   Antall øyeblikkelig hjelp-innleggelser på ulike ukedager. Midtstreken markerer gjennomsnitt, boksen grensene for ett standardavvik og enden av strekene to standardavvik

Vi analyserte om det var korrelasjon mellom antall pasienter innlagt og nedbørsmengde og temperatur angjeldende dag. Antall pasienter innlagt korrelerte signifikant med temperatur målt i celsiusgrader. Pearsons korrelasjonskoeffisient var − 0,15, som tilsier at ved et temperaturfall på 7 ˚C økte antall innleggelser i gjennomsnitt med 1. Korrelasjonen mellom nedbør og antall pasienter innlagt var ikke signifikant. Tabell 3 viser at på dager som hadde mindre enn 0,1 mm nedbør, totalt 189 av 516 dager, var det en signifikant reduksjon i antall innleggelser.

Tabell 3   Sammenheng mellom antall daglige innleggelser og nedbør

Nedbør

0,1 med mer (327 dager)

Ingen nedbør (189 dager)

Forskjell (95 % konfidensintervall)

P-verdi

Menn

15,78

14,62

1,16 (0,35 – 1,96)

< 0,01

Kvinner

14,05

13,28

0,77 (0,04 – 1,51)

0,04

Totalt

29,84

27,90

1,93 (0,76 – 3,10)

< 0,01

Diskusjon

Vår initiale hypotese om at det er færre innleggelser på dager med fint vær, ble ikke bekreftet. Vi klarte ikke å påvise noen sikker sammenheng mellom lite skydekke og pasientinnleggelser. Imidlertid var det en signifikant forskjell i antall innleggelser mellom dager med og uten nedbør, selv om ikke nedbørsmengden hadde noen sikker sammenheng med antall innlagte. Videre fant vi at antall innleggelser økte med fallende temperatur.

Vi kan ikke besvare om den påviste sammenhengen mellom oppholdsdager og lavere antall innleggelser skyldes reell reduksjon i sykelighet. Et par studier tyder på at folk reduserer bruken av sykehustjenester ved svært dårlig vær (7, 8). Imidlertid er det påvist en positiv korrelasjon mellom regn og forverring av symptomer ved leddgikt (9) og også på antall innleggelser for barneastma (10).

Det er kjent at dødelighet og sykelighet av koronare lidelser øker med synkende temperatur (11, 12). Det samme gjelder den generelle dødelighet (13). Hvorvidt våre funn skyldes kardiovaskulær morbiditet, har vi ikke kunnet undersøke.

Det høye innleggelsestallet for mandager, og det lavere i helgen kan skyldes at noen pasienter venter med å oppsøke lege til mandag morgen for tilstander som har kommet på i løpet av helgen. At legene er mindre tilgjengelige i helgene er også en mulighet. Likevel skulle man kanskje forvente at tilstander som er så alvorlige at de krever en øyeblikkelig hjelp-innleggelse i medisinsk avdeling, vurderes av lege når som helst i uken.

Anbefalte artikler