Oppbevaring av epikriser hos mottakende lege

Pål Gulbrandsen Om forfatteren
Artikkel

Bakgrunnen for usikkerheten om mottakende leges plikt til å oppbevare epikriser er innføringen av elektroniske journaler i primærhelsetjenesten. Den første tiden var elektronisk overføring av informasjon ikke vanlig, og heller ikke skanning. Mange leger valgte da å føre inn den vesentligste informasjonen fra epikrisene i sin datajournal, og kastet originalen. I denne prosessen ble det også tydelig for legene at store deler av informasjonen i epikrisen ikke var relevant for pasientens journal i primærhelsetjenesten. Helsetilsynet har imidlertid hele tiden holdt fast ved at mottakende lege har plikt til å oppbevare epikriser.

Tidsskriftet oppfattet gjennom det allmennmedisinske elektroniske diskusjonsforum Eyr at det hersket stor uenighet om dette spørsmålet likevel, og henvendte seg til Helsetilsynet ved brev av 29.4. 1998. Hovedinnholdet i svarbrevet, datert 8.11. 2000, gjengis nedenfor. Brevet må tolkes som en plikt til å oppbevare epikrisen eller dens innhold i sin helhet.

Anbefalte artikler