Personellressurser og pasientbehandling

Bjørn Modalsli Om forfatteren

”Flere leger i norske sykehus fører til at hver lege gjør mindre pasientrettet arbeid.” Denne og liknende påstander fremmes med intervaller av byråkrater og politikere. Medfører det riktighet, eller er det avhengig av hva som registreres, hvilken måte det registreres på og årsverkenes lengde?

Kan Dag Bratlid utdype sin artikkel i Tidsskriftet nr. 25/2000 (1) og si noe om gjennomsnittlig ukearbeidstid (korrigert for ev. avspasering) per lege ved Regionsykehuset i Trondheim i 1995 og 1999? Hvor mange av de nye legestillinger er stillinger for turnuskandidater/assistentleger/overleger?

Og i tillegg: Er det sikkert at operasjoner er registrert likt de to årene? Er det operasjonsseanser på alle omsorgsnivåer og ikke antall operasjonskoder som er registrert?

1

Bratlid D. Personellressurser og pasientbehandling ved et regionsykehus Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 3021 – 6.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler