Rusmiddelforskning i ny drakt

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

Opprettelsen av Statens institutt for rusmiddelforskning er et ledd i omorganiseringen av rusmiddelområdet, og berører både Rusmiddeldirektoratet og Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning (SIFA). Sistnevnte blir lagt ned, og arbeidsoppgavene blir videreført ved det nye instituttet. I tillegg vil det nye rusmiddelinstituttet overta ansvaret for dokumentasjon, som i dag påligger Rusmiddeldirektoratet.

– Ved omorganiseringen vil rusmiddelområdet få tre bein å stå på: Statens institutt for rusmiddelforskning, Rusmiddeldirektoratet og Norgesnettet, bestående av de sju regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål. Disse tre skal delta i et tettere og mer forpliktende samarbeid. Ved å samle kompetansen tror vi at ressursene blir bedre utnyttet slik at vi får en mer målrettet rusmiddelpolitikk, sier Ellen Seip i Sosial- og helsedepartementet.

Ifølge Ellen Seip er det ikke noen konkret sak som har ført frem til omorganiseringen. – Nye problemer krever nye løsninger. Det har vært et poeng å rydde i ansvarsplasseringen og knytte sammen viktige miljøer i en helhet. Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning har ikke klart nok hatt formidling og forebygging på sin agenda, og kompetansesentrene har ikke vært knyttet opp mot de nasjonale enhetene. Det har vært vanskelig å drive forebyggende arbeid fra sentralt hold i Rusmiddeldirektoratet. Myndighetene har derfor ønsket en desentralisering av dette arbeidet, sier Seip.

Forskning og formidling

Det nyopprettede instituttet skal først og fremst drive med forskning knyttet til bruk og misbruk av rusmidler med særlig vekt på sosialvitenskapelige problemstillinger. En prioritert oppgave blir å belyse problemer som bruk av rusmidler fører til, og hvordan disse problemene kan løses eller reduseres gjennom offentlig og privat innsats. Forskningen kan deles i fire kjerneområder: rusmiddelbruk og rusmiddelkultur, studier av forebyggende tiltak, konsekvenser av rusmiddelbruk og forskning omkring ulike behandlings- og omsorgstiltak.

I tillegg til å skape ny kunnskap og sikre at kunnskapen blir dokumentert, blir formidling, både nasjonalt og internasjonalt, en viktig oppgave for instituttet. Instituttets

bibliotek skal være en nasjonal kunnskapsbase for rusmiddelspørsmål.

Mer penger

Omorganiseringen blir fulgt opp av en betydelig sum penger. Mens budsjettet for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning i år er på 8,16 millioner kroner, er det i statsbudsjettet foreslått at det nyopprettede rusmiddelinstituttet får 21,2 millioner kroner å rutte med. Det nye instituttet vil ha en driftsramme tilsvarende 26 årsverk, mens forgjengeren hadde 18, hvorav tre på eksterne midler.

Statens institutt for rusmiddelforskning vil være i full drift fra 1. januar 2001. Knut Brofoss, tidligere ekspedisjonssjef i Sosial- og helsedepartementet, er ansatt som direktør for instituttet.

Anbefalte artikler