Legeforeningen uten utvalg i informasjonsteknologi

Kristin Green Nicolaysen Om forfatteren
Artikkel

På oppdrag fra sentralstyret i Legeforeningen leverte Vegard Høgli og Arnt Ole Ree våren 1999 en rapport om forslag til engasjement og koordinering av arbeidet med informasjonsteknologi (1).

Sentralstyret uttalte om prosjektet at det blir stadig viktigere for Legeforeningen å holde seg orientert om hva informasjonsteknologien vil og kan medføre i den kliniske hverdag, både ved sykehusene og i primærhelsetjenesten. Foruten å gi en grundig fremstilling av medisinsk informasjons- og kommunikasjonsteknologi, foreslås det i rapporten at Legeforeningen avsetter ressurser til å ta hånd om IT-saker, ansette/frikjøpe ressurspersoner, samt å etablere en referansegruppe på 8–10 personer. Siden har saken vært drøftet i sentralstyret tre ganger uten at man har tatt stilling til hvilken organisasjonsstruktur som best kan ivareta oppgavene. Sentralstyret påpekte senest i augustmøtet i år at det har vært divergerende syn på organisering og omfang av en eventuell ny struktur for å håndtere IT-spørsmål. I tillegg har spørsmålet om kostnadene ved å øke aktiviteten i sekretariatet ikke funnet sin løsning. Sentralstyret har dermed vedtatt å utsette saken på ubestemt tid. De fleste spesialforeningene opprettet i 1990-årene egne EDB-utvalg, som nå enten er lagt ned eller har minimal aktivitet.

John Leer, et av medlemmene i felles EDB-utvalg for primærhelsetjenesten (Fedbup), mener at Legeforeningens informa-

tikkutvalg ikke har fungert særlig tilfredsstillende de siste årene.

– Vi har gitt tydelige innspill overfor Legeforeningen at vi mener det bør satses betydelig på IT-engasjement i organisasjonen, både med sekretariatsfunksjoner og spesialkompetanse. Enten kan man tenke seg en sammenslåing av Fedbup og et informatikkutvalg, eller man kan opprette et nytt utvalg med klare arbeidsoppgaver og relevante arbeidsforhold og ressurser. Vi synes det er rart at Legeforeningen ved sentralstyret nærmest avskriver muligheten for å delta i ulike statlige utvalg og utredning samt referansegrupper, uttaler Leer.

I stedet for å satse på et eget informatikkutvalg tilrår rapporten at en person med kompetanse både innen medisin og IT bør fungere som Legeforeningens representant i sentrale organer og prosjektgrupper, foruten å være bindeledd mellom fagområdet og foreningen. Denne personen bør ha en referansegruppe som kan erstatte de nåværende IT-utvalgene, skriver Høgli & Ree i sin rapport.

Generalsekretær Harry Martin Svabø er i tvil om hvorvidt Legeforeningen skal knytte til seg personer eller en gruppe som skal gi foreningens medlemmer råd.

– Jeg tror at utviklingen går så raskt at det vil bli problematisk å gi effektive råd fra sentralt hold. Å velge en sentral rådgivningsgruppe har lett for å bli et statisk organ. Legene må få tak i kompetansen der den er. Vi kan ikke på alle områder gi legene råd som har med driften av deres hverdag å gjøre. Vi kan formidle kontakt mellom kolleger, men ikke nødvendigvis være en rådgivende part, sier Svabø.

Rapporten Informasjonsteknologiens innflytelse på den medisinske hverdag kan leses på Legeforeningens hjemmeside på adressen: www.legeforeningen.no/nyheter/fraleg/it.htm

Anbefalte artikler