Finansierer forskning i helseinformatikk

Kari Ronge Om forfatteren
Artikkel

Det sier Bjørn Engum, sykehusdirektør ved Aust-Agder Sentralsjukehus. Han er leder i programstyret for forskningsprogrammet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i helsetjenesten (IKT i helsetjenesten), i regi av Norges forskningsråd.

Programmet ble etablert i 1995 og blir finansiert av Sosial- og helsedepartementet, Kirke-, forsknings- og utdanningsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet med en årlig ramme på ca. 12 millioner kroner.

Videreført

Etter evaluering i 1998 valgte Forskningsrådet å videreføre programmet for femårsperioden 2001–05. Engum sier til Tidsskriftet at det mest synlige resultatet så langt, er finansiering av 30 doktorgradsstipender og to postdoktorgradsstipender.

– Søknadene hittil har favnet fra klinisk medisin, helsetjenesteforskning, sykepleievitenskap til samfunnsvitenskap. Tverrfaglighet er et av de viktigste kjennetegn ved dette fagområdet. Spesielt har elektronisk journal blitt viet stor oppmerksomhet. Selv om Norge regnes som et foregangsland

innen telemedisin, er den akademiske satsingen og aktiviteten relativt beskjeden. Derfor har programstyret valgt å satse sterkere på fag- og kompetanseutvikling. Blant annet har vi som mål å få minst åtte stipender innen telemedisin i programperioden, sier han.

Rekrutteringsvansker

Programstyret har spesielt vært opptatt av rekrutteringen. Lav kvinneandel, tre av 30 stipendiater, og andelen stipendsøkere med

medisinsk bakgrunn, i første programperiode fire kandidater, gav grunn til bekymring:

– Jeg har forståelse for at våre stipender i utgangspunktet ikke er spesielt lukrative, sammenliknet med en assistentlege med gode vaktordninger eller en nyutdannet sivilingeniør IT-bransjen, sier Engum. – Men for å ta ut potensialene i samvirke mellom medisin og teknologi, og for å øke implementeringshastigheten av IT i helsesektoren, er det viktig at helsearbeidernes rolle i programmet styrkes.

– Fra min hverdag som sykehusdirektør opplever jeg et kontinuerlig krav fra fagmiljøene ved sykehuset om ressurser til forskning og fagutvikling. Derfor har programstyret diskutert om vi skulle «bestille» tverrfaglige forskningsgrupper, for å oppmuntre til intergrasjon mellom medisinere og teknologer, sier Engum. Han mener også det er grunn til å anta at kjønnsbalansen vil bli bedre om noen år, ettersom flere utdanningsinstitusjoner har iverksatt tiltak for å øke kvinneandelen i et fra før av mannsdominert fagområde.

Programmet er nærmere beskrevet på Forskningsrådets hjemmeside: http://program.forskningsradet.no/ikthelse

Søknadsfristen for støtte i 2001 gikk ut

15. juni. For neste år har programstyret håp om å tildele stipender til flere medisinere.

Anbefalte artikler