Data og vita om delegatene

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

15,7% av Legeforeningens medlemmer er studenter, men på landsstyremøtet utgjør de bare 5%: Fra venstre: Arnstein Hegge, Astrid I. Nerøien, Elisabeth Sætnan, Mona Fenstad, Per-Henrik Randsborg og Øyvind Hornstuen. Foto N. Husom

De to eldste representantene er ikke overraskende fra Eldre lægers forening og var 72 og 75 år. De to yngste var 21 år og er fra Norsk medisinstudentforening. Studentforeningen utgjør 15,7% av alle Legeforeningens medlemmer, men de har bare 4,9% av representantene i landsstyret. Aldersgruppen 45–59 år er klart overrepresentert, mens det er en tilsvarende underrepresentasjon av yngre og eldre leger. Særlig er leger under 30 år sterkt underrepresentert med bare 1,7 % av delegatene, mens de utgjør 6,7 % av yrkesaktive medlemmer i Norge.

Bare 34 av 123 delegater var kvinner. Kvinneandelen blant yrkesaktive medlemmer i Norge er 32,2 %, mens den tilsvarende kvinneandelen i landsstyret bare er 27,8 %. Bare en delegat var registrert med utenlandsk statsborgerskap, noe som utgjør 0,9 %. Til sammenlikning er 12,7 % av Legeforeningens yrkesaktive medlemmer i Norge utenlandske statsborgere.

Sykehuslegene er noe underrepresentert i landsstyret. Dette gjelder særlig Yngre legers forening (Ylf) som har nesten like mange yrkesaktive medlemmer i Norge som Norsk overlegeforening (Of) har, og over 1 200 medlemmer mer enn Alment praktiserende lægers forening (Aplf). Likevel er bare 26 av de 115 yrkesaktive representantene i landsstyret medlemmer av Ylf, mens 30 er medlemmer av Of og 32 er medlemmer av Aplf.

Desidert mest overrepresentert i landsstyret er Offentlige legers landsforening (OLL) med 12,2 % av representantene, til tross for at de utgjør bare 4,6 % av de yrkesaktive medlemmene i Norge. Privatpraktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) og Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) er litt overrepresentert, mens Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) er noe underrepresentert i forhold til medlemstallet.

Hedmark, Aust-Agder, Vest-Agder, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag og Finnmark er noe overrepresentert i forhold til medlemstallet. Akershus, Buskerud, Hordaland og Troms er noe underrepresentert i forhold til medlemstallet. Takket være den sterke representasjonen fra Finnmark, har de tre nordligste fylkene 9,6 % av landsstyrepresentantene, mens de utgjør 10,4 % av de yrkesaktive medlemmene i Norge.

Leger som arbeider innen allmennmedisin, er noe overrepresentert og samfunnsmedisinerne er sterkt overrepresentert på landsstyremøtet. Blant de større sykehusspesialitetene er fødselshjelp og kvinnesykdommer klart mest overrepresentert med 7,8 % av landsstyrerepresentantene mot 4,0 % av de yrkesaktive medlemmene i Norge. Anestesiologi og indremedisin er også noe overrepresentert.

Generell kirurgi, psykiatri, radiologi og arbeidsmedisin er noe underrepresentert, mens det mangler representanter for barne- og ungdomspsykiatri, revmatologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, samt en del laboratoriefag, grenspesialiteter og mindre hovedspesialiteter.

Anbefalte artikler