Mer til helse – mer å betale for pasientene

Nina Husom Om forfatteren
Artikkel

Egenandeler til fysioterapi, lege- og psykologhjelp foreslås økt med 4,5% fra 1. juli 2001. Maksimal egenandel for midler på blå resept går også opp. Taket for egenandeler foreslås økt fra 1 380 kroner til 1 450 kroner i året.

Mer til innsatsstyrt finansiering i sykehus

Det settes av 12,5 milliarder kroner til innsatsstyrt finansiering i sykehus, noe som utgjør en økning på 950 millioner kroner i regjeringens budsjettforslag for 2001 sammenliknet med saldert budsjett for 2000. Innsatsstyrt finansiering skal dekke halvparten av utgiftene til sykehusdriften. Det resterende finansieres over fylkeskommunenes budsjetter og polikliniske refusjoner.

Veksten i pasientbehandling ved sykehusene ble målt til 4% i 1999. Regjeringen legger opp til en økning på 2% for innleggelser i 2001.

Utstyr til sykehusene

Planen for innkjøp av medisinsk-teknisk utstyr til sykehusene har en ramme på 3 milliarder kroner fra 1998–2002. Statens andel av innkjøpskostnadene er 60%. I forslaget til statsbudsjett er det satt av 795 millioner kroner til dette i 2001.

Rekruttering av helsepersonell

Det foreslås en økning på 12 millioner kroner til helsepersonelltiltak og rekruttering av ungdom til helseyrker. Samlet er det satt av 417 millioner kroner til personelltiltak i 2001.

Videreføring av kreftplanen

Fra 1999–2003 skal forebyggende og kurativ kreftbehandling løftes med 2 milliarder kroner. Det foreslås en økning på 40 millioner kroner i budsjettet, samlet sum til formålet er 325 millioner kroner. Det er blant annet bevilget penger til oppstart av mammografiundersøkelser i alle fylker. I norsk kreftplan er det lagt opp til å øke antall strålemaskiner fra 22 til 36 innen 2003.

50 millioner kroner er satt av til å utvikle kompetansesentre for lindrende medisin. Det foreslås 8 millioner kroner for 2001. Det er satt av 4 millioner kroner spesielt for å finansiere at sykehuspersonell kan gi kreftpasienter lindrende behandling hjemme.

Forskning og helse

Regjeringen forelår 45 millioner kroner mer til forskning på området medisin og helse. Midlene skal i hovedsak gå til å styrke forskningen ved regionsykehusene og programmer i regi av Norges forskningsråd.

– Hans Petter Fosseng, Nettredaksjonen

hans.petter.fosseng@legeforeningen.no

Uakseptabel økning i egenandeler

– De siste tre årene har egenandelene gått opp med 40 %, langt mer enn generell prisstigning. Det er svært uheldig at regjeringen igjen vil belaste pasientene med økte utgifter for helsetjenester, sier visepresident i Legeforeningen, Hans Kristian Bakke.

For å skjerme storforbrukere av helsetjenester foreslår regjeringen å bruke 40 millioner kroner til dekning av egenandeler til helsetjenester utenfor dagens frikortordning. Det gjelder opptrening, fysioterapi, tannhelse og oppholdsutgifter ved behandling.

– Uholdbart, skuffende og langt mellom liv og lære, sier Egil Myrseth i Landforeningen for Hjerte- og Lungesyke om egenandelsøkningen. Han mener at skjermingsordningen vil monne svært lite for kronikere som har opptil 25 000–30 000 kroner i året i helseutgifter. – Det er ikke mange personer dette dreier seg om, men de det gjelder, som ofte lever av minstepensjon, vil få det verre, sier han.

Tallene han bruker, refererer til en undersøkelse Statistisk sentralbyrå har gjort blant mottakere av grunn- og hjelpestønad. Den viser at gruppen i gjennomsnitt bruker 8 000 kroner per år på egenandeler utover frikortordningen. Undersøkelsen viser også at de mest utsatte kan bruke mer enn tre ganger så mye som gjennomsnittstallet.

Anbefalte artikler