Legeforeningens budsjettbekymringer

Terje Vigen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen er også bekymret for de konsekvenser momsreformen og konjunkturavgiften vil ha for utgiftsnivået i selvstendig legevirksomhet uten at det er lagt opp til noen kompensasjon for de økte utgiftene.

Legeforeningen mener ellers at mange av budsjettforslagene for helse- og sosialsektoren er positivt fordi det signaliserer en vilje til å satse på helsevesenet. Det er godt samsvar mellom regjeringens oppfatninger om sykehusene og Legeforeningens rapport En sammenhengende helsetjeneste – Fra stykkevis og delt, til fullt og helt (1). Rapporten summerer opp et åttepunktsprogram for en bedre helsetjeneste (se ramme). Vi mener det er mulig å iverksette programmet nå, dersom det er politisk vilje til det.

Også i årets statsbudsjett er det lagt inn et effektiviseringskrav i enhetsprisen i innsatsstyrt finansiering (ISF) på 100 millioner kroner, dvs. 0,9%. Det er mindre enn et halvt år siden Stortinget bevilget 200 millioner kroner ekstra for å rette opp problemene etter statsbudsjettet for 2000, der regjeringen hadde lagt inn et effektiviseringskrav i innsatsstyrt finansiering på 180 millioner kroner, eller 1,4% av enhetsprisen. Det er derfor en gåte for Legeforeningen hvorfor regjeringen på nytt foreslår en reduksjon i enhetsprisen.

Legeforeningens åtte punkter
  • 1 Behandling skal skje på laveste effektive omsorgsnivå.

  • 2 Behandlingskjeden må fungere som et sammenhengende hele.

  • 3 Staten må initiere utvikling av interkommunale «helsekommuner».

  • 4 Sykehusene må bli statlige.

  • 5 I det nye statlige sykehusvesenet må sykehusene bli selvstendige.

  • 6 Sykehusene må tilrettelegge for legens møte med pasienten på en bedre måte enn i dag.

  • 7 Det bør forskriftsfestes at alle sykehus skal ha elektronisk pasientjournal innen 1.1. 2002.

  • 8 Finansieringsordningene må dekke reelle kostnader for ulike pasientgrupper.

Anbefalte artikler