Myopi blant studenter

Doktoravhandlinger
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er velkjent at akademikere er mer myope enn den generelle befolkningen, og spørsmålet om årsaken er arv eller miljø er stadig under diskusjon. Vi ønsket å kartlegge prevalensen og insidensen av refraksjonsfeil (myopi/hypermetropi) hos en gruppe unge voksne med stor grad av nærarbeid. Spesiell interesse var knyttet til ”tidlig voksen myopi”, som er myopi utviklet etter 18 års alder. Gruppen skulle følges over tid for å undersøke hvilke strukturer i øyet som forandret seg ved endret refraksjon. Man har tidligere antatt at øyets vekst opphørte ved puberteten, men i den senere tid har det kommet arbeider som tyder på at dette ikke er tilfellet.

  Et randomisert utvalg av studenter fra NTNU ble inkludert i denne longitudinelle studien og fulgt over tre år. De ble undersøkt i første og i fjerde klasse. Ved hver undersøkelse ble refraksjonsfeil målt automatisk og subjektivt i cykloplegi, størrelsen på øyet og dets bestanddeler ble målt ved hjelp av ultralyd og corneas refraksjonskraft ble målt med keratometri. Et spørreskjema om leseatferd etc. ble utfylt.

  Man fant en høy forekomst av myopi på 48 % i første klasse og denne økte til 65 % etter tre års studier. Blant dem som var emmetrope ved studiestart ble 59 % myope og blant de initialt myope progredierte 73 % i myop retning. For majoriteten av dem som ble myope/mer myope i løpet av studieperioden var endringen lavgradig. Den strukturelle forandring i øyet som samsvarte med endring i myop retning, var økning i øyets lengde. En viss sammenheng mellom å bli myop/mer myop og å bedrive mye nærarbeid ble også funnet.

  Studien viser at endring av refraksjon i myop retning er vanlig også blant norske studenter og at andelen av ”tidlig voksen myopi” er høy. Forekomsten av myopi i denne gruppen i vårt land samsvarer bra med andre nordiske land og er betydelig lavere enn i noen asiatiske land hvor over 90 % av visse studentgrupper er myope. Våre konklusjoner om at øyet har evne til fornyet lengdevekst og at dette er årsaken til refraktiv endring i myop retning, støtter opp om funn nylig publisert. Sammenhengen mellom å bli myop/mer myop og å bedrive mye nærarbeid trenger ytterligere dokumentasjon. Studien bidrar til grunnleggende viten om øyets vekst og kan forhåpentligvis bidra til å finne forebyggende tiltak mot myopi.

  • Avhandlingens tittel

  • Refractive errors and biometric changes among university students in Norway – a three-year longitudinal study

  • Utgår fra

  • Øyeavdelingen

  • Regionsykehuset i Trondheim

  • og

  • Institutt for kliniske nevrofag

  • Disputas 21.9. 2000

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media