Oppretter hendelsesregister for ortopedi

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

I 1999 tok avdelingen i bruk et eget hendelsesregister med behandlingsdata for alle pasienter som har gjennomgått kirurgisk inngrep.

– Målet er å forbedre kontrollen med og kvaliteten i produksjonsarbeidet. Alle hendelser som påvirker overvåkingen, behandlingsforløpet og pasientens prognose, blir fortløpende registrert. Dette gir oss en oversikt over hva vi gjør, og muligheten til å finne ut hvorfor alt ikke bestandig går som det skal, forteller avdelingsoverlege Knut Strømsøe ved Aker sykehus.

I praksis foregår registreringen ved at legene har med seg et standardisert hendelsesskjema under pasientvisitten. Der fører de inn informasjon om hendelser, komplikasjoner, diagnoser og tiltak som kan få betydning for pasientens helsetilstand og prognose. Et eksempel på dette er infeksjoner som krever behandling. Registreringen omfatter perioden etter operasjonen og frem til pasienten blir utskrevet. Informasjonen blir lagt inn i en intern database når pasienten er skrevet ut fra sykehuset.

– Vi er i ferd med å gjøre opp tallmaterialet for det første året. Dette omfatter ulike inngrep, liggetiden for pasienter med og uten komplikasjoner, diagnosene for oppholdet og sykehusmortalitet. Registeret gjør det mulig å kartlegge årsakene til komplikasjoner og dødsfall bedre enn tidligere. Dermed blir det lettere å identifisere systemfeil og endre på rutiner. Uten en standardisert registrering ville vi ikke hatt den samme muligheten til å hente ut denne verdifulle informasjonen, sier Knut Strømsøe. Han understreker at avdelingen har en klar holdning til at indikasjonene for ethvert operativt inngrep skal være faglig begrunnet, og at operative prosedyrer skal være forankret i dokumenterte metoder.

Han opplyser at hendelsesregisteret ved ortopedisk avdeling ikke er koblet til sykehusets interne rapporteringssystem som er felles for alle avdelingene.

Anbefalte artikler