Folketrygden dekker nå hepatitt A-vaksine til utsatte grupper

Preben Aavitsland Om forfatteren
Artikkel

Sosial- og helsedepartementet gav 19. mai 2000 nye retningslinjer for folketrygdens refusjon av immunisering mot hepatitt A og B (1). Retningslinjene viser til Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr (blåreseptforskriften) der det i § 4, punkt 3 heter at det ytes stønad til hepatitt A-vaksine brukt ”pre- og posteksposisjonelt etter retningslinjer gitt av Sosial- og helsedepartementet”.

Utsatte grupper

Vaksinasjonstilbudet gjelder følgende grupper (1):

  • – Stoffmisbrukere

  • – Pasienter med tilstander som gir økt blødningstendens, og som hyppig krever behandling med blod eller blodprodukter

  • – Pasienter som har kronisk leversykdom

  • – Særlig smitteutsatte personer ved utbrudd i Norge. Målgruppen for vaksinasjon bestemmes av smittevernansvarlig kommunelege i samarbeid med Folkehelsa.

Gjennomføring

Grunnvaksinasjon mot hepatitt A består av to doser med 6 – 12 måneders mellomrom. Beskyttelse oppnås 1 – 2 uker etter første dose og varer antakelig minst 20 år etter andre dose.

Vaskine rekvireres av lege på blåresept eller eget ark (med personalia, indikasjon og henvisning til § 4) og utleveres av Folkehelsa som foretar en nærmere vurdering av om indikasjonen i det enkelte tilfelle er i samsvar med retningslinjene.

Anbefalte artikler