Utdrag fra sentralstyrets møte 22.6. 2000

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Yngre legers forening har meddelt sentralstyret at de ønsker en bred debatt i organisasjonen om hvilke konsekvenser store legekull har for kapasiteten på medisinerutdanningen fremover og problemene med å balansere kvalitet mot kvantitet i turnustjenesten og i spesialistutdanningen.

Sentralstyret mener at alle studenter som har fått studieplass gjennom samordnet opptak eller som har studert medisin i utlandet med norsk gebyrstipend, skal ha rett på turnusplass. Legeforeningen er opptatt av at kvaliteten på turnustjenesten ikke må forringes, selv om antall turnusleger øker.

Sentralstyret vedtok i mai å utrede om Legeforeningen kan få evaluere kvaliteten på turnustjenesten på samme måte som spesialitetskomiteene evaluerer utdanningsavdelingene ved sykehusene. Sentralstyret vedtok å foreslå overfor Sosial- og helsedepartementet at Legeforeningen får ansvaret for å evaluere kvaliteten i turnustjenesten.

Sentralstyret vedtok at kvaliteten i turnustjenesten i forhold til kvantiteten tas opp til debatt på landsstyremøtet.

Skisse til evaluering av turnustjenesten

Turnusrådet hadde utarbeidet en skisse for hvordan løpende evaluering av turnustjenesten kan foregå. Sentralstyret vedtok å slutte seg til innholdet i skissen til evaluering av turnustjenesten i sykehus og kommunehelsetjenesten. Turnusrådet skal utforme en søknad fra Legeforeningen til Sosial- og helsedepartementet om mandat og finansiering av et opplegg for evaluering av kvaliteten i turnustjenesten.

Formalisert etterutdanning

Rapporten Legeforeningens videre arbeid med en mer formalisert etterutdanning fikk sentralstyrets tilslutning i april. Sekretariatet har anbefalt sentralstyret at pilotprosjektet om formalisert etterutdanning omfatter spesialister ved Rana sykehus, spesialister ved kirurgisk klinikk, Aker sykehus, og privatpraktiserende spesialister i øyesykdommer i Telemark. Prosjektet starter 1.1. 2001 og avsluttes 31.12. 2001.

Det bevilges kr 270 000 fra Utdanningsfond I til gjennomføring av et pilotprosjekt.

Spesialistutdanningen i allmennmedisin – tjeneste ved sykehjem

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling har bedt Legeforeningen vurdere om tjeneste i fulltidsstilling ved sykehjem kan telle med inntil to år av hovedutdanningen til spesialiteten allmennmedisin. Sentralstyret vedtok å svare at Legeforeningen opprettholder det syn at sykehjemstjeneste kan telle for spesialistutdan-

ningen i allmennmedisin bare når den er kombinert med 50 % allmennmedisinsk praksis.

Landsstyresak: Legevakt som obligatorisk element og som tellende tjeneste i spesialistutdanningen i allmennmedisin

Et forslag fra 1997 om at legevaktarbeid skulle telle i spesialistutdanningen i allmennmedisin ble positivt mottatt i høringsrunden. Det var foreslått å innføre krav om 40 legevakter i videreutdanningen. I etterutdanningen var det foreslått at to av de 12 måneder med allmennmedisinsk virksomhet som kreves i femårsperioden, kan erstattes av legevakt. Det var videre foreslått at legevakt inngår som et tilleggspunkt til «andre allmennmedisinske arbeidsområder» og således kan telle i kombinasjon med minimum halv tids allmennmedisinsk virksomhet.

Sentralstyret vedtok å oversende saken til uttalelse i organisasjonen som ledd i forberedelse av saken for landsstyret.

Internasjonale legeorganisasjoner

Legeforeningens internasjonale engasjement har økt betydelig i de senere år. Sentralstyret vedtok å invitere representanter for yrkesforeninger og spesialforeninger som er representert i europeiske legeorganisasjoner til et dagsmøte om koordinering av arbeidet i ulike fora.

Utløp av stillingsstrukturavtalen

Stillingsstrukturavtalen utløper 31.12. 2000, og det er utelukket at avtalen vil bli forlenget i sin nåværende form. Nasjonalt råds sekretariat har ment at avtalen vil bli erstattet av en forskrift. Legeforeningen har ønsket at alle vitale spørsmål skal reguleres i en avtale. Slik det ser ut i dag, vil en kombinasjon av forskrift og avtale bli det mest sannsynlige utfall.

Legeforeningen har begynt å forberede denne situasjonen. Et viktig spørsmål er forhold omkring tidsbegrensede stillinger. Fra Legeforeningen har det alltid vært et krav at tidsbegrensningen bare skal omfatte et minimum av stillingene. Sentralstyret vedtok at Legeforeningens forskningsinstitutt engasjeres for å undersøke mulige sammenhenger mellom tjenestegjøring i tidsbegrenset eller tidsubegrenset stilling i forhold til tiden det tar å oppnå spesialistgodkjenning og tiden fra spesialistgodkjenning til inntreden i overlegestilling.

Hovedtariffoppgjøret per 1.5. 2000 – statlig sektor

Hovedresultater:

– Et generelt tillegg på kr 5 000 til alle per 1.5. 2000 og kr 2 200 per 1.5. 2001.

– En pott på 2,2 % til sentrale justeringer per 15.7. 2000 og på 1,0 % per 1.9. 2001. Høyskole- og langtidsutdannede samt skoleverket skal prioriteres.

– En pott på 0,85 % til lokale forhandlinger per 1.9. 2000 og 0,6 % per 1.10. 2001. Det skal tas hensyn til virksomhetens behov for høyskole-/langtidsutdannet personell.

– En femte ferieuke innført i løpet av 2001 og 2002 med to dager hvert år.

– Lovforslag om å fjerne knekkpunktet mellom 8 G og 12 G i Pensjonskassen.

Sentralstyret vedtok at Legeforeningens representanter i Akademikerne gis fullmakt til å godkjenne hovedtariffoppgjøret i staten per 1.5. 2000.

Hovedtariffoppgjøret per 1.5. 2000 – Oslo kommunes tariffområde

Hovedresultater:

– Et generelt tillegg på kr 5 000 til alle per 1.5. 2000 og 2 200 kr per 1.5. 2001

– En pott på 1,55 % til sentrale justeringer per 1.6. 2000

– En pott på 1,45 % til lokale forhandlinger per 1.6. 2000

– En femte ferieuke innført i løpet av 2002 med to dager hvert år

Sentralstyret vedtok å vurdere resultatet

av de kommende særbestemmelsesforhandlingene i Oslo kommunes tariffområde i sammenheng med resultatet av hovedtariffoppgjøret.

Hovedtariffoppgjøret per 1. 5. 2000 – Kommunenes Sentralforbund

Hovedresultater:

– Et generelt tillegg på regulativet på kr 5 000 med virkning fra 1.5. 2000 og kr 2 200 fra 1.5. 2001

– Lokale forhandlinger per 1. 8. 2000 innenfor en ramme på 1,51 % per dato og innenfor en ramme på 0, 9 % per dato med virkning fra 1.11. 2001

– Begynnerlønn på akademikerstigene og lønn etter to og fire års ansiennitet øker med to lønnstrinn

– Det skal nedsettes et utvalg som skal vurdere avtalestrukturen og et som skal vurdere forhandlingsbestemmelsene

Sentralstyret vedtok å akseptere meklingsresultatet for tariffområdet Kommunenes Sentralforbund slik det forelå 26.5. med forbehold om at særavtaleforhandlingene kan gi grunnlag for en endret vurdering.

Rapport om praksisutvalgene

Rikstrygdeverket har ikke imøtekommet Legeforeningens krav om et uavhengig og sakkyndig praksisutvalg, under henvisning til at trygdeetaten er lovpålagt å kontrollere legers takstbruk. Standpunktet synes etter sekretariatets oppfatning å være noe underlig, bl.a. tatt i betraktning at Rikstrygdeverket hittil har benyttet seg av det en tidvis har omtalt som partssammensatte utvalg. Sekretariatet deler ikke denne lovforståelsen. Standpunktet innebærer at samarbeidet i praksisutvalget opphører og at kontrolloppgavene i sin helhet heretter må gjøres av etatens egne organer.

Sentralstyret tok til etterretning at Rikstrygdeverket ikke kan imøtekomme Legeforeningens krav til omdefinering av praksisutvalgenes formelle forankring og mandat og at samarbeidet opphører.

Sekretariatet forhandler med Rikstrygdeverket om nødvendige endringer av kollektivavtalen på de punkter som angår praksisutvalgets virksomhet.

Praktiserende spesialister i kommunal hjemmel under fastlegeordningen

Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) antar at legespesialister som i sin tid etablerte seg i kraft av kommunale driftstilskuddsavtaler og har drevet spesialistpraksis med denne som basis for refusjonsrett fra folketrygden vanskelig kan fortsette slik spesialistpraksis etter innføringen av en fastlegeordning. Yrkesforeningen har anmodet sentralstyret om å ta opp saken i Sosial- og helsedepartementet.

Sentralstyret vedtok å gi sekretariatet fullmakt til å arbeide for at det skapes nødvendige overgangsordninger.

Korttidsvikariater for underordnede leger ved sykehusene

Landsstyret 1998 vedtok at Legeforeningen skal kartlegge omfanget av og årsakene til bruk av korttidsvikariater for underordnede legestillinger ved sykehusene. Resultatene viser i liten grad avvikende forhold på tvers av type sykehus, tariffområde, fylke og fagområde.

Sentralstyret vedtok at resultatene tas til etterretning. Nærmere oppfølging og bruk av resultatene sees i sammenheng med Legeforeningens arbeid med stillingsstrukturavtalen.

Regnskaper 1. kvartal 2000

Følgende regnskaper for 1. kvartal 2000 ble lagt frem: Den norske lægeforening, Utdanningsfond I, II og III, Lånefondet og Rettshjelpsordningen.

Sentralstyret tok de fremlagte regnskapene for 1. kvartal 2000 til etterretning, men uttrykte bekymring over den sterke utgiftsveksten i foreningen.

Operasjon dagsverk 2000

Sentralstyret bevilget 10 000 kroner til Operasjon dagsverks informasjonskampanje Ungdom i kamp mot HIV og AIDS.

Kvinner Viser Vei

Sentralstyret vedtok å nedsette en gruppe som skal utarbeide et program som Legeforeningen kan presentere under messen Kvinner Viser Vei i Stavanger i juni 2001. Det avsettes kr 15 000 til dette forprosjektet.

Anbefalte artikler