Nye bestemmelser

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

Sykehusavdelinger med endret status som utdanningsinstitusjon i indremedisin

– Medisinsk avdeling, Sykehuset Østfold Halden opphører som utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i indremedisin.

– Medisinsk avdeling, Fylkessjukehuset i Lærdal godkjennes som gruppe II-institusjon med tjeneste tellende for ett år, mot tidligere to års godkjenning i relasjon til spesialistreglene i indremedisin.

– Medisinsk avdeling, Vefsn sykehus godkjennes som gruppe II-institusjon med tellende tjeneste i to år, mot tidligere full gruppe II-status i relasjon til spesialistreglene i indremedisin.

– Medisinsk avdeling, Fylkessjukehuset på Nordfjordeid godkjennes som gruppe II-institusjon med tjeneste tellende for to år, mot tidligere full gruppe II-status i relasjon til spesialistreglene i indremedisin.

– Medisinsk avdeling, Lofoten sykehus godkjennes som gruppe II-institusjon med tjeneste tellende for to år, mot tidligere full gruppe II-status i relasjon til spesialistreglene i indremedisin.

Vedtatt 5.6. 2000.

Spesialiteten hjertesykdommer

Kurskravet i spesialiteten hjertesykdommer endres og får slik ordlyd:

150 timer, heri inngår 60 timer obligatoriske kurs fordelt på de to kursene:

– Ekkokardiologi grunnkurs

– Arytmibehandling (sammenslåing av kursene Pacemakerbehandling og Takyarytmier)

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse. Ikrafttreden umiddelbart.

Spesialiteten indremedisin

Prosedyrelisten, som er et krav til spesialiteten indremedisin og som skal vedlegges søknad om spesialistgodkjenning i indremedisin fra 1.1. 2002, endres. Det er utarbeidet et

modifisert forslag til prosedyreliste.

Det anbefales at prosedyrelisten tas i bruk umiddelbart, men den tillegges ikke vekt ved behandling av søknad om spesialistgodkjenning i indremedisin før etter 1.1. 2002.

Informasjon om at prosedyrelisten i spesialiteten indremedisin er endret, er sendt ut til alle godkjente utdanningsinstitusjoner i faget, og er lagt ut på Internett i tilknytning til spesialistreglene. Skjemaet kan også fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariat v/Elisabeth Smith, telefon 23 10 91 24.

Anbefalte artikler