Legevakt i Oslo

Christian Biermann, Svein Aarseth Om forfatterne
Artikkel

Allmennlegevakten i Oslo skjer ved at det mandag til fredag fra kl 8 til 20 er bydelsvakt, der bydelsleger og avtaleleger er tilpliktet deltakelse, fordelt på 16 vaktdistrikter. I kontortiden praktiseres dog legevakttjenesten forskjellig fra bydel til bydel. Fra kl 20 og i helger og høytider er tjenesten organisert i en sentral legevakt i Storgaten, der deltakelse er frivillig fra legens side og der det utelukkende formidles sykebesøk.

I tillegg har legevakten i Storgaten døgnåpen allmennlegevakt, brudd- og skadelegevakt, observasjonspost samt en del spesialtjenester som psykiatrisk legevakt (ettermiddag til midnatt), akutteamet, som er byomfattende akutt hjemmesykepleie, voldtektsmottak, barnevernvakt samt en meget velfungerende ambulansetjeneste.

Det er etter hvert få av byens allmennpraktiserende leger som deltar i det sentrale legevaktarbeidet, og det er vanskelig å rekruttere nye leger til ordningen. Det er tvingende nødvendig at bydelslegevakten organiseres annerledes for at flere leger skal delta. I forbindelse med fastlegeordningen har en arbeidsgruppe sett på legevaktorganiseringen. Arbeidsgruppen foreslo i januar i år at Oslo inndeles i fire sektorer med egen vaktsentral med åpningstid kl 8 – 24. Hvert sektorkontor skal bemannes med nødvendig hjelpepersonell, en lege inne og en lege som eventuelt kan rykke ut. Kvalifisert personale tar imot henvendelser. All erfaring tilsier at det da bare sjelden vil være behov for å kjøre ut i sykebesøk, idet de aller fleste pasienter kan komme til basen.

Legevakten i Storgaten fortsetter som i dag og ivaretar en av de fire sektorene. Legevakten vil dessuten ivareta akuttmedisinske behov for hele byen, så som ulykker, uhell, sykdom i hjemmet som krever rask innleggelse m.m.

Ordningen vil sikre befolkningen nødvendig legehjelp til enhver tid. Den vil oppgradere det faglige nivået på legevakttjenesten, da en velutstyrt legevakt nødvendigvis gir bedre muligheter for diagnose og behandling enn en legevaktleges koffert.

Sammenliknet med dagens ordning vil en ordning som ovenfor bety en betydelig forenkling for pasientene, idet det kun vil være fire vaktbaser, og man henvender seg til sin base etter geografisk tilhørighet. Dagens ordning med sykebesøksformidling er svært ressurskrevende. Erfaringer fra andre kommuner, for eksempel Bergen, har vist at antall kjørte sykebesøk går drastisk ned.

Oslo lægeforening støtter helhjertet disse forslagene. Vi håper at Oslo kommune denne gang ser seg tjent med å organisere legevaktordningen i hovedstaden på en tidsmessig måte, til glede for så vel befolkning som leger.

Anbefalte artikler