Svein Aarseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svein Aarseth

Svein Aarseth, Siri Hagen Brelin, Morten Andreas Horn, Jan-Henrik Opsahl, Ida Torgersdotter Øygard Haavardsholm, Tilde Broch Østborg
19.08.2020
The Abassi case put a spotlight on the role of doctors in forced returns. The role of doctors, their understanding of this role and their professional ethics are all challenged. The Norwegian...
Svein Aarseth, Siri Hagen Brelin, Morten Andreas Horn, Jan-Henrik Opsahl, Ida Torgersdotter Øygard Haavardsholm, Tilde Broch Østborg
17.08.2020
Abassi-saken satte søkelys på legers rolle i tvangsutsendelsessaker. Legenes rolle, rolleforståelse og profesjonsetikk blir utfordret. Utlendingsdirektoratet kan fatte vedtak om tvangsutsendelse av...
Svein Aarseth
23.09.2019
Doctors who use social media must take care not to create problems for themselves, their patients or the medical profession in general. Doctors, in common with many others, are diligent users of...
Svein Aarseth
23.09.2019
Leger som bruker sosiale medier, må være bevisste på at de ikke skaper problemer for seg selv, pasientene eller legestanden generelt. Leger, som mange andre, er flittige brukere av sosiale medier,...
Svein Aarseth
25.02.2019
For a number of years, the Council for Medical Ethics has been working on issues pertaining to aesthetic medicine. Here, the Council responds to specific questions from the Norwegian College of...
Svein Aarseth
25.02.2019
Rådet for legeetikk har arbeidet med problemstillinger rundt estetisk medisin i lengre tid. Her svarer rådet på konkrete spørsmål fra Norsk forening for allmennmedisin. I to møter i 2018 behandlet...
Morten Andreas Horn, Tilde Broch Østborg, Siri Hagen Brelin, Thore André Henrichsen, Svein Aarseth
04.09.2018
Equal treatment is an absolute requirement in the Code of Ethics for Doctors. How may oncologists and other doctors handle information on commercial treatment options if the requirement of equal...
Morten Andreas Horn, Tilde Broch Østborg, Siri Hagen Brelin, Thore André Henrichsen, Svein Aarseth
03.09.2018
Likebehandling er et ufravikelig krav i Etiske regler for leger. Hvordan kan onkologer og andre leger håndtere informasjon om kommersielle behandlingsmuligheter dersom kravet til likebehandling skal...
Svein Aarseth
26.06.2018
Enzio Di Nucci Ethics4Medics En guide til sundhedsfagene. 135 s, ill. København: Munksgaard, 2018. Pris DKK 255 ISBN 978-87-628-1810-1 Målgruppen er så vel studenter som yrkesutøvere innen helsefag...
Svein Aarseth, Stine Kathrin Tønsaker
06.03.2018
The Norwegian Medical Association and the Medical Ethics Council advise doctors against participating in the age assessment of young asylum seekers. Current methods are insufficiently accurate, and...
Svein Aarseth, Stine Kathrin Tønsaker
05.03.2018
Legeforeningen og Rådet for legeetikk fraråder leger å delta i aldersvurdering av unge asylsøkere. Dagens metoder er for usikre, og det er vanskelig å ivareta prinsippene om frivillighet og informert...
Svein Aarseth
16.02.2017
Leger handler hver dag etter etiske retningslinjer i møte med pasienter. Selv har jeg ikke ofte stått i svært krevende etiske dilemmaer, men ved ettertanke har jeg tenkt om jeg har gjort nok og det...
Svein Aarseth
19.01.2017
Legeforeningens etiske råd skal fremme legers yrkesetikk. Gunnar Tanum mener at jeg, som leder i Rådet for legeetikk, har et særlig ansvar for å uttrykke meg varsomt om kollegers ytringer i...
Svein Aarseth
12.01.2017
Legeforeningens etiske råd skal fremme legers yrkesetikk. Gunnar Tanum mener at jeg, som leder i Rådet for legeetikk, har et særlig ansvar for å uttrykke meg varsomt om kollegers ytringer i...
Svein Aarseth
11.05.2006
Harald Sohlberg. Akershus. Foto © O. Væring Eftf. AS Landsstyremøtet 10. – 12. mai 2006 finner sted i Oslo, og herfra er motivet valgt for forsiden av denne utgaven av Tidsskriftet – maleriet...
Torunn Janbu, Svein Aarseth, Kjell Maartmann-Moe
28.02.2002
Tidsskriftets redaktør Charlotte Haug har i nr. 2/2002 en redaksjonell artikkel om hva man kan lære av svikten i Oslo kommunes legevaktorganisering (1). Hun påpeker viktigheten av klare avtaler,...
Christian Biermann, Svein Aarseth
20.08.2000
Allmennlegevakten i Oslo skjer ved at det mandag til fredag fra kl 8 til 20 er bydelsvakt, der bydelsleger og avtaleleger er tilpliktet deltakelse, fordelt på 16 vaktdistrikter. I kontortiden...
Svein Aarseth, Trygve Kongshavn, Kjell Maartmann-Moe, Per Hjortdahl
07.06.2016
Det er anslått at det i 2006 var 18 000 papirløse migranter i Norge ( 1 ). Avslag på asylsøknad eller utgått turistvisum er vanlige årsaker til at mennesker oppholder seg ulovlig her i landet. Man...
Svein Aarseth, Trygve Kongshavn, Kjell Maartmann-Moe, Per Hjortdahl
07.06.2016
It has been estimated that in 2006 there were 18 000 paperless migrants in Norway ( 1 ). Rejected asylum applications or expired tourist visas are common reasons why people remain illegally in Norway...
Svein Aarseth
15.03.2016
Occasionally, doctors encounter patients in situations where professional ethics come into conflict with the law. Our Code of Ethics stipulates that we have a duty to protect the health of our...