Standard for elektronisk pasientjournal til høring

Kristin Green Nicolaysen Om forfatteren
Artikkel

Prosjektet Elektronisk pasientjournal (EPJ) standard: Arkitektur, arkivering og sikkerhet er en del av departementets program om standardisering av informasjons- og kommunikasjonssystemer i helsevesenet. Prosjektet skal utarbeide standarder for utvalgte deler av området elektroniske pasientjournaler og skal komme med anbefalinger til videre standardiseringsarbeid. Prosjektet gjennomføres av Kompetansesenter for IT i helsevesenet (KITH), på oppdrag fra departementet. Legeforeningen har fire medlemmer i prosjektets arbeidsgruppe.

Standardens innhold

Innholdet kan deles i fire hovedgrupper:

– Spesifikasjon av en grunnleggende, generell journalarkitektur som gir mulighet for en mer fleksibel bruk av pasientjournalen, men ikke alle konkrete dokumentgrupper det er behov for.

– Spesifikasjon av hvordan standardiserte kodeverk og klassifikasjonssystemer skal integreres i den elektroniske pasientjournalen.

– Spesifikasjon for styring av informasjonstilgang for å sikre at helsepersonell får tilgang til den informasjonen de har behov for, samtidig som pasientens rettigheter ivaretas.

– Spesifikasjon av et format for overføring av elektroniske pasientjournaler til depotarkiv.

Det gjenstår å utarbeide standarder for bl.a. journalens innhold, brukergrensesnitt samt utveksling av informasjon mellom elektroniske pasientjournaler. Standarden må derfor suppleres av andre standarder etter hvert.

– Den som venter å finne en fullstendig beskrivelse av en fremtidig elektronisk journal vil bli skuffet. Dette er et trinn i et møysommelig arbeid for å legge grunnlaget for en forhåpentligvis brukervennlig og ikke minst sikker elektronisk journal, sier Audun Fredriksen i Legeforeningens helsepolitiske avdeling.

– For den som ikke er spesielt IT-kyndig, kan nok deler av standarden virke fremmed, med tilsynelatende selvinnlysende definisjoner og begrepsavklaringer. Det er imidlertid helt nødvendig at dette grunnarbeidet gjøres skikkelig, slik at opplysningene som senere skal behandles av journalprogrammet havner på rett plass, sier Fredriksen.

– Innholdet i utkastet går mye lenger enn hva som er tilfellet for dagens journalsystem, sier Torbjørn Nystadnes, prosjektleder ved Kompetansesenter for IT i helsetjenesten.

– Det er bl.a. lagt stor vekt på den nye helselovgivningen hvor pasientens rettigheter og formålet med bruk av journalinformasjon står sentralt, sier han.

Høringsfristen er 4. september og utkastet kan lastes ned fra nettsidene til KITH i pdf-format: www.kith.no/EPJ/rap.htm

Anbefalte artikler