Nye blanketter ved sykmelding og arbeidsuførhet

Nanna Stender Om forfatteren
Artikkel

De nye blankettene er bygd opp etter en ny systematikk og er mer i takt med den senere tids utvikling i folketrygdlovens regelverk og virkemiddelbruk samt med medisinsk viten som tilsier at en viss aktivitet kan være gunstig ved en del sykdomstilstander. Ved utformingen av blankettene er det lagt vekt på trygdeetatens ansvar for og mål ved oppfølging av sykmeldte.

Ny Sykmeldingsattest

Blanketten skal erstatte Sykmeldingsattest I og Oppfølging av langtidssykmeldt. Den nye sykmeldingsattesten er todelt:

– Del I er forenklet i forhold til dagens sykmeldingsattest og skal som tidligere sendes inn løpende i hele sykepengeperioden.

– Del II er en ny påbygning på sykmeldingsattesten. Den gir legen mulighet til å komme med innspill til et aktivt oppfølgingsarbeid uten å være avhengig av utfylling av den mer omfattende legeerklæringen.

Del II skal fylles ut og sendes inn første gang ved utløpet av arbeidsgiverperioden. Det kan gjøres unntak for innsendelse blant annet dersom pasienten forventes å bli friskmeldt innen de neste to ukene.

Legen bes uoppfordret om å fylle ut Del II ved nye eller endrede opplysninger om den sykmeldte i hele sykepengeperioden. Spørsmålstillinger fra Del II gjenfinnes og videreføres i Legeerklæring ved arbeidsuførhet.

Legeerklæring ved arbeidsuførhet

Blanketten skal erstatte: Sykmeldingsattest II, Legeerklæring ved attføring, Revisjon/Ny vurdering, Legeerklæring ved krav om uførepensjon og Forenklet forespørsel til lege om uførepensjon.

Blanketten benyttes ved åtte ukers sykmelding (tidligere Sykmelding II), ved krav om rehabiliteringspenger, yrkesrettet attføring og uførepensjon. Den erstatter de blankettene som er nevnt innledningsvis.

Ved første gangs utfylling gir legen en utførlig beskrivelse. Etterfølgende erklæringer fylles som regel ut med bare nye, supplerende eller endrede opplysninger med mindre den medisinske situasjonen tilsier en mer omfattende utfylling. Trygdekontoret kan for øvrig når som helst be om en fullstendig utfylt legeerklæring. Dette vil ofte kunne være aktuelt ved krav om uførepensjon.

Erklæringene bygger på hverandre, uten at det er nødvendig eller ønskelig å gjenta tidligere opplysninger i det samme “trygdeforløpet”. Det er likevel viktig å påse at all relevant informasjon kommer frem, slik at både lege og trygdekontor til enhver tid kan vurdere alternative tiltak og ytelser etter folketrygdloven. Dette innebærer at legen gir de medisinske opplysninger som han/hun anser for relevante på det aktuelle tidspunkt, uavhengig av hvilken ytelse det konkret er fremsatt krav om.

Intensjoner

I trygdekontorets arbeid med oppfølging av sykmeldte er tidligst mulig avklaring i forhold til arbeid og/eller trygd et viktig siktemål. Trygdekontoret baserer seg på de medisinske opplysningene. Hensiktsmessig opp-

følging forutsetter at de helserelaterte stønadsområdene sees i sammenheng og at dette avspeiles i blankettene. Bruk av én felles blankett for de forskjellige stønadsformene vil gi bedre kontinuitet i de medisinske opplysningene, slik at utviklingen i saken og helhetsperspektivet tydeligere kommer frem.

Honorar

Sykmeldingsattest Del II honoreres etter takst L10 (p.t. kr 104).

Legeerklæring ved arbeidsuførhet honoreres etter takst L45 (p.t. kr 469).

Programvare til legene

I en pilotfase har de seks største leverandørene fått midlertidig tillatelse til å bruke elektroniske blanketter, dvs. at blankettene kan skrives ut på nøytrale hvite ark. For Legeerklæring ved arbeidsuførhet er det også åpnet for å bruke fleksible felt, slik at rubrikkene utvides ved behov for mer plass.

Øvrige programleverandører kan benytte maskinell utfylling av blankettene med utskrift på Rikstrygdeverkets originalblanketter.

Anbefalte artikler