Tariffoppgjøret 2000

Odvar Brænden, Ellen Juul Andersen Om forfatterne
Artikkel

Staten

Lønn: Alle lønnstrinn i statens lønnsregulativ økes med kr 5 000 med virkning fra 1.5. 2000. Antall lønnstrinn utvides med fem slik at lønnstrinn 79 muliggjør regulativlønn med kr 600 000 per år.

Det føres sentrale justeringsforhandlinger (endring av lønnstrinnsplasseringer i statens lønnsplaner) innenfor en ramme på 2,2% per dato med virkning fra 15.7. 2000. Forhandlingene vil trolig bli ført i løpet av juni. Det er avtalt føringer som skal ivareta hensynet til rekrutterings- og konkurransesituasjonen hva angår høyskole- og langtidsutdannede samt skoleverket. Det er også avtalt at kvinner skal ha en større andel av lønnsmassen enn en proratafordeling tilsier.

Det føres lokale forhandlinger per 1.9. 2000 innenfor en ramme på 0,75 % per dato.

I tillegg forhandles det innenfor en ramme på 0,1 % på grunn av skifte av arbeidstakere (frigjorte lønnsmidler). Som føring for forhandlingene er det avtalt at det skal tas hensyn til virksomhetens behov for høyskole- og langtidsutdannet personell og at kvinner bør få en større andel av potten enn pro rata fordeling tilsier. Voksentoppen, Senter for astma og allergi er avtalt som nytt forhandlingssted.

Det er åpnet for at arbeidsgiver ved prøvetidens utløp i statlige stillinger kan foreta en ny vurdering av arbeidstakerens lønnsplassering uavhengig av lokale lønnsforhandlinger. Fra 1.8. 2000 vil de med høyere akademisk utdanning innplasseres i minst lønnstrinn 31.

Lønnsendringer neste år: Det er også avtalt hva som skal skje i annet avtaleår i 2001. Dette innebærer at det ikke vil bli ført ordinære forhandlinger per 1.5. 2001. Det er imidlertid allerede avtalt at lønnsregulativet får et tillegg på hvert lønnstrinn med kr 2 200. Det skal føres sentrale justeringsforhandlinger med virkning fra 1.9. 2001 innenfor en ramme på 1 % av lønnsmassen. Det skal også gjennomføres lokale forhandlinger innenfor en ramme på 0,6 % av lønnsmassen (0,5 % + 0,1 % for skifte av arbeidstakere) med virkning fra 1.10. 2001.

Innen 30.11. 2001 skal en partssammensatt arbeidsgruppe gjennomgå statens lønns- og forhandlingssystem og evaluere og drøfte forslag om endringer i dette. Dette utvalgsarbeidet har det vært av særlig viktighet for Akademikerne å få etablert og har vært sterkt medvirkende til at Akademikerne kan anbefale oppgjøret vedtatt.

Ferie : Statsansatte får to dager ekstra ferie i 2001. Feriepenger opptjenes i 2000 med 11,1% av feriepengegrunnlaget. I år 2002 gis ytterligere to dager. Feriepenger opptjenes i 2001 med 12,0 % av feriepengegrunnlaget.

Pensjon : Det er i skissen fra Riksmeklingsmannen gitt uttrykk for at regjeringen tar sikte på å fremme et lovforslag som fjerner knekkpunktet (dvs. at lønn utover 8 G bare medregnes med 1/3 i pensjonsgrunnlaget) i lov om Statens Pensjonskasse. Dette vil også få betydning for ansatte i kommunesektoren.

Fellesbestemmelsene : Det er avtalt omfattende endringer i fellesbestemmelsene, men svært mye av dette er redaksjonelle og tekniske tilpasninger, bl.a. som følge av at reglene for deltidsansatte er innarbeidet i fellesbestemmelsene og at regler som egentlig følger av lovbestemmelser er erstattet med henvisning til disse.

Fleksible arbeidstidsordninger : Det er innført regler om godtgjøring for forskjøvet arbeidstid. Det er også innført regler som gir større mulighet for den enkelte til å avtale fleksible arbeidstidsordninger, for eksempel ved lengre dagarbeidstid og opparbeiding av fridager. Det er også åpnet for lokale forsøksordninger om arbeidstid som går ut over hovedtariffavtalen og arbeidsmiljølovens rammer, men slike ordninger er allerede iverksatt for de leger som omfattes av særavtalene for sykehusleger.

Arbeidstid på reiser er forbedret ved at reisetid utover en time utenom ordinær arbeidstid på hverdager skal medregnes med 1/2 mot tidligere 1/4.

For ledere og arbeidstakere i særlig selvstendig stillinger kan det heretter utbetales overtidsgodtgjøring for inntil 250 timer per år mot tidligere 200 timer per år.

Det er gjort mindre endringer i satsene for natt, lørdags- og søndagstillegg (§15).

Heving av lånegrense : Grensen for boliglån i Statens Pensjonskasse er hevet fra kr 350 000 til kr 500 000.

Kommunenes Sentralforbund

Lønn : Alle lønnstrinn på kommunens lønnsregulativ økes med kr 5 000 med virkning fra 1.5. 2000. Antall lønnstrinn utvides med fem slik at lønnstrinn 79 muliggjør regulativlønn med kr 600 000 per år.

Det er avtalt justeringer (endring av lønnsrammeplassering) for en rekke stillinger, først og fremst for de høyskoleutdannede. Tilsvarende er lønnsrammene for nyutdannede akademikere (LR12 – LR19) endret slik at begynnerlønnen og lønn etter to og fire års ansiennitet øker med hhv. to lønnstrinn. For våre medlemmer betyr dette bedret lønn for turnusleger, assistentleger og kommuneleger med tilsvarende ansiennitet.

Det føres lokale forhandlinger per 1.8. 2000 innenfor en ramme på 1,51 % per dato. Forhandlingene skal gjennomføres innen 1.11. 2000 med kravfrist 1.10. 2000. Dette er den største potten som noensinne er avtalt til lokale forhandlinger. Til sammenlikning ble det i 1998 avsatt 0,78 % og i 1999 0,60 % til slike forhandlinger.

Lønnsendringer neste år : Det er også avtalt hva som skal skje i annet avtaleår, dvs. i 2001. Dette innebærer at det ikke vil bli ført ordinære forhandlinger per 1.5. 2001. Det er imidlertid allerede avtalt at lønnsregulativet får et tillegg på hvert lønnstrinn med kr 2 200.

Det skal i 2001 føres lokale forhandlinger innenfor en ramme på 0,9% per dato med virkning fra 1.11. 2001. Kravene skal være overlevert innen 1.10. 2001.

Fellesbestemmelsene : Det er foretatt mindre tilpasninger i fellesbestemmelsene, dels basert på endringer i folketrygdloven og dels basert på forståelser som partene har uttrykt gjennom protokoller i løpet av foregående tariffperiode.

Pensjon : Som tidligere nevnt vil oppheving av knekkpunktet fra 8 G til 12 G medføre en ikke ubetydelig bedring i pensjonen for leger som tjener mellom 8 G (kr 375 600) og 12 G (kr 563 400).

Det er også foretatt endringer i bestemmelsen som regulerer lønnsforhøyelse kort tid før pensjonsalder. I den foregående avtalen var det slik at økning i pensjonsgrunnlaget som følge av lønnsforhøyelse iht. lokale forhandlinger de siste to år før fratreden med alderspensjonen, ble sett bort fra ved pensjonsberegningen. Det er nå åpnet for at inntil to lønnstrinn gitt ved lokale forhandlinger med hjemmel i kapittel 5, punkt 5.1 inngår i pensjonsberegningen.

Ferie : Også ansatte i kommunene og fylkeskommunene får to dager ekstra ferie i 2001. Feriepenger opptjenes i 2000 med 11,1 % av feriepengegrunnlaget. I år 2002 gis ytterligere to dager. Feriepenger opptjenes i 2001 med 12,0 % av feriepengegrunnlaget.

Avtalestruktur og lønnssystem : Som kjent krevde Akademikerne et helt nytt avtalesystem og forhandlingssystem i kommunesektoren. Det er derfor gledelig at partene i kommende periode vil ta disse signalene på alvor ved at det er avtalt å nedsette et utvalg som skal vurdere avtalestrukturen og et som skal vurdere lønnssystemet, herunder forhandlingsbestemmelsene. Utvalgene har frist til hhv. 31.8. 2001 og 21.12. 2001 med å legge frem sine rapporter.

Oslo kommune

Lønn : Alle lønnstrinn på Oslo kommunes lønnsregulativ økes med kr 5 000 med virkning fra 1.5. 2000. Antall lønnstrinn utvides med fem slik at lønnstrinn 79 muliggjør regulativlønn med kr 600 000 per år.

Det er avtalt justeringer (endring av lønnsrammeplassering) for en rekke stillinger, først og fremst for de høyskoleutdannede. Tilsvarende er det også foretatt justeringer for flere akademikerstillinger. For våre medlemmer innebærer dette bedret lønn for turnuslegene som vil få et opprykk per 1.6. 2000 på to lønnstrinn.

Det føres lokale forhandlinger per 1.6. 2000 innenfor en ramme på 1,45 % per dato. Forhandlingene gjennomføres innen 1.10. 2000. Dette er den største potten som noensinne er avtalt til lokale forhandlinger i Oslo kommune.

Lønnsendringer neste år : Det er også avtalt hva som skal skje i annet avtaleår, det vil si 2001. Dette innebærer at det ikke vil bli ført ordinære forhandlinger per 1.5. 2001. Det er imidlertid allerede avtalt at lønnsregulativet får et tillegg på hvert lønnstrinn med kr 2 200.

Det er ikke avtalt sentrale justeringsforhandlinger eller lokale forhandlinger i 2001.

Avtalestruktur og lønnssystem : Som kjent krevde Akademikerne et helt nytt avtalesystem og forhandlingssystem også i Oslo kommune. Det er derfor gledelig at partene i kommende periode vil ta disse signalene på alvor ved at det er avtalt å nedsette et utvalg som skal vurdere avtalestrukturen i Oslo kommune. Avtalestrukturutvalget har frist til 31.1. 2002. Det vil også bli foretatt en gjennomgang av lønnssystem og forhandlingsbestemmelser i Oslo kommune. Dette sistnevnte utvalgsarbeidet skal være avsluttet i rimelig tid innen tariffoppgjøret 2000.

Disse utvalgsarbeidene har det vært av særlig viktighet for Akademikerne å få etablert og har vært sterkt medvirkende til at Akademikerne kan anbefale oppgjøret vedtatt.

Ferie : Også ansatte i Oslo kommune får to dager ekstra ferie i 2001. Feriepenger opptjenes i 2000 med 11,1 % av feriepengegrunnlaget. I år 2002 gis ytterligere to dager. Feriepenger opptjenes i 2001 med 12,0 % av feriepengegrunnlaget.

Videre behandling

Det er ikke fastsatt for noen av tariffområdene at oppgjøret skal ut til uravsteming. Oppgjøret i staten skal behandles av styret i Akademikerne. Oppgjøret i Oslo kommune og i Kommunenes Sentralforbund skal behandles av Legeforeningens sentralstyre. Svarfristen er fastsatt til 26.6. 2000.

Det er ikke i noen av tariffområdene forhandlet om endringer i særavtaler og særbestemmelser, noe som tradisjonelt skjer i etterkant av forhandlingene om endringene i hovedtariffavtalene. Så snart forhandlingene er sluttført vil resultatet bli lagt ut på Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no

Forhandlingskurs i Legeforeningen

På vanlig måte vil vi tidlig på høsten sende ut informasjon og hjelpemidler for de lokale forhandlinger i hvert av tariffområdene til de tillitsvalgte. Vi gjør oppmerksom på at pottene til lokale forhandlinger ved dette oppgjøret er betydelig større enn tidligere år, og gir muligheter for at legegruppen skal kunne oppnå gode resultater. Av den grunn vil Legeforeningen arrangere særskilte forhandlingskurs for tillitsvalgte. Kursene vil foregå i Oslo i siste del av august. Vi vil sende ut nærmere invitasjon i løpet av kort tid.

Det er en fordel om de tillitsvalgte allerede nå begynner å forberede seg på forhandlingene, bl.a. ved å fremskaffe oversikt over de ansatte i virksomheten og de lønnsplasseringer som vil danne utgangspunkt for kravene. I staten bør dette arbeidet utstå til justeringsoppgjøret er klart.

Anbefalte artikler