Vil bli Europas bioteknologiske kraftsentrum

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

– Det fruktbare samspillet mellom universiteter, sykehus, forskningsinstitusjoner og industri i Øresunds-regionen kan skape nye vekstvirksomheter med gjennomslagskraft på verdensmarkedet, sier Peter Halken. Han er dansk lege og direktør for nettverksorganisasjonen Medicon Valley Academy (MVA).

Bred representasjon

I fjor sommer hadde MVA 40 medlemmer, i dag er tallet 130. Det siste halvåret har tilveksten vært på ti nye medlemmer hver måned. Hovedtyngden i medlemsmassen er bedrifter og foretak, blant dem både nye og etablerte virksomheter. I tillegg er en rekke universitetssykehus og forskningsinstitusjoner med. Til sammen representerer MVA ca. 20 000 ansatte innen industri og forskning.

Peter Halken forteller at 60 % av industrimedlemmene er danske, 40 % er svenske. Hovednæringene er medisinsk bioteknologi og farmasøytisk industri. Blant medlemmene finnes det også en rekke servicebedrifter, konsulentbyråer og patentfirmaer.

– Vi inviterer alle innenfor bioteknologisektoren. Målet er å skape og utnytte synergieffekter som kan føre til konkrete forskningsresultater og nye produkter innen medisinsk diagnostikk og behandling, sier Halken.

Satsingsområdene er å rekruttere forskertalenter og kvalifisert arbeidskraft, opprette kombinasjonsstillinger innen industri og forskning, tilrettelegge for doktorgradsstudier, øke produksjonen av vitenskapelige

publikasjoner, etablere nye bedrifter og ikke minst sørge for at regionen blir markedsført internasjonalt.

Peter Halken viser Øresundsbrons sentrale plassering i regionen. Foto T. Sundar

Behov for kapital

Peter Halken opplyser at de samlede investeringene i Medicon Valley de siste 4–5 årene er på 6 milliarder kroner, hvorav 1 milliard er offentlige midler. Halken mener at både danske og svenske myndigheter legger for lite penger i potten, samtidig som de skremmer vekk potensielle investorer med høye skatter og avgifter.

– I alle de nordiske landene er det vanskelig å etablere nye næringsvirksomheter. Derfor er det et stort behov for investeringskapital, påpeker han.

Hittil har tilstrømmingen av penger til Øresunds-regionen ikke vært noe problem. Direktør Rolf Larssen i Copenhagen Capacity, et ervervsdrivende fond for kommuner og amter i København-området, melder om økende interesse for å investere innen bioteknologi og medisinsk teknologi. – Investeringshorisonten for de fleste prosjektene i Medicon Valley er 3–5 år, noe som blir vurdert som positivt blant store investorer i utlandet. Hvert år blir ca. ti nye bioteknologiske foretak etablert med basis i utenlandsk kapital, sier Larssen.

Han ser lyst på mulighetene for fremtidig vekst, men påpeker samtidig at den enes død ofte er den annens brød. På sikt regner han med at fire av fem bioteknologiske virksomheter ikke vil klare seg. – Investorene anbefales derfor å spre seg på ulike prosjekter, noe som over tid kan gi gode gevinster, sier Rolf Larssen.

Må tenke nytt

Hva så med fremtiden? Peter Halken i Medicon Valley Academy tror på en nokså skyfri himmel i årene som kommer: – Biomedisin og bioteknologi er fremtidige vekstområder. Fra før av har København en sterk posisjon innen farmasøytisk industri, og Lund er ledende innen biomedisin. Øresunds- regionen har både en infrastruktur og en aktivitet som gir gode forutsetninger for å lykkes, sier han.

Per Belfrage, dekanus ved Medicinska fakulteten ved Lunds Universitetet i Sverige, er styreleder i Medicon Valley Academy. Han tror at Øresunds-regionen innen 2005 vil bli Europas bioteknologiske lokomotiv.

– Her er det ikke snakk om å få kjappe resultater og gevinster. Derimot ønsker vi å bygge opp innovative miljøer over tid, sier Belfrage.

Han tar til motmæle overfor dem som måtte mene at Medicon Valley Academy lager saus av akademi, forskning og industri: – Vi må tenke nytt for å komme videre i medisinsk forskning. Det trengs kreativitet så vel som økonomiske incentiver. Medicion Valley har en strategisk posisjon i Nord-Europa, og Øresundsbron knytter Lund, Malmö og København sammen til en dynamisk akse.

Per Belfrage understreker også at det ikke er langt fra Øresund til Oslofjorden, og ser gjerne at norske miljøer kommer med i det nye samarbeidet. – Om 20 år risikerer nordmennene å bli stående på svabergene og vinke til de store båtene som går forbi, hvis dere ikke gjør et krafttak for forskningen. Norge bør bruke noe av oljerikdommen på å bygge opp høyteknologiske infrastrukturer. På sikt vil dette gjøre Norge til et attraktivt land å investere i. Var jeg nordmann, ville jeg løfte blikket mot sør. Jeg har aldri forstått hvorfor dere satser så lite på forskning og kunnskapsutvikling, sier Per Belfrage.

Per Belfrage

Medicon Valley Academy (MVA)

MVA ble opprettet i 1997 som et regionaliseringsprosjekt, støttet av offentlige midler og tilskudd fra EUs Interreg II-program. Målet er å danne nettverk mellom danske og svenske industriforetak og akademiske forskningsmiljøer i Øresund-sregionen, og stimulere til økt innovativ forskning og industriell utvikling.

Fra april 2000 er MVA blitt en organisasjon basert på medlemsbidrag.

Kontingenten varierer mellom 5 000 og 250 000 kroner, avhengig av antall ansatte i virksomheten. Konsernmedlemmer betaler 500 000 kroner.

Les mer om virksomheten i Medicon Valley på nettsidene: www.mva.org/ og www.mediconvalley.com/

Anbefalte artikler