Fra halvfabrikater til helstøpte leger på 25 år

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Samtidig som fakultetet feiret sitt 25-årsjubileum i mai, ble det meldt at Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i år står øverst på ønskelisten når norske studenter skal velge høyere utdanning.

Jon Lamvik

Integrert modell

Under jubileumsseminaret i mai understreket dekanus Gunnar Bovim at legenes evne til kommunikasjon, helhetstenkning og kritisk analyse må utvikles i studietiden. Derfor har fakultetet valgt en studiemodell som integrerer prekliniske og kliniske fag. Viktige virkemidler er organbasert undervisning, problembasert læring i smågrupper, tidlig pasientkontakt, utstrakt praksis i primærhelsetjeneste og sykehus samt en selvstendig hovedoppgave i det femte studieåret. Bovim redegjorde for planene om en forskerlinje i grunnutdanningen fra 2001 med vekt på medisinsk teknologi, som er et viktig satsingsområde ved NTNU (1, 2).

Professor Jon Lamvik var fakultets første dekanus og blir kalt for medisinstudiets far. Han gav historiske glimt fra fakultetets fødsel i 1970-årene og fortalte om tautrekkingen med Legeforeningen som fryktet at økt utdanningskapasitet ville føre til overproduksjon av leger. Myndighetene var opptatt av legemangelen i Nord-Norge, og ønsket en sterkere satsing på medisinerutdanningen i Tromsø.

– Et viktig argument for å gå i gang med et medisinstudium i Trondheim, var at forholdene lå til rette for et samvirke med fagmiljøene ved Norges tekniske høgskole. På lang sikt så man et potensial for å bygge opp et medisinsk forskningsmiljø med teknologisk profil. Men det var ikke nok ressurser til å etablere et komplett studium, og man valgte å opprette et klinisk studium for halvfabrikerte medisinere fra Bergen, sa Lamvik.

I 1975 mottok han de første 40 studentene fra Det medisinske fakultet i Bergen, hvor de hadde gjennomført den prekliniske studiedelen. Det medisinske fag- og forskningsmiljøet vokste sterkt i 1980-årene, og i 1991 kunne fakultetet flytte inn i nye lokaler i

Medisinsk Teknisk Senter ved Regionsykehuset i Trondheim. Samme år vedtok Stortinget å etablere et fullstendig studium, og med dekanus Kåre Molne i spissen gikk fakultetet i gang med arbeidet med den nye studiemodellen.

Det første studentkullet som ble tatt opp i 1993, var ferdige i fjor. 100 studenter får tilbud om plass hvert år, og totalt har fakultetet ca. 500 studenter og bortimot 100 doktorgradsstipendiater. I tillegg har fakultetet ansvar for å følge opp mer enn 200 medisinstudenter ved ulike læresteder i utlandet.

Anbefalte artikler