Organisering av kodeverk for helsetjenesten

Kristin Green Nicolaysen, Om forfatteren
Artikkel

Sentralt i dette arbeidet er Samordningsgruppe for medisinsk kodeverk og klassifikasjoner (SMKK). Arbeidsgruppen ble oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet i 1993. Legeforeningen stod for en betydelig del av finansieringen de første årene. Departementet bad i 1999 SMKK om å gi anbefalinger til en langsiktig organisering av arbeidet med helsefaglige kode- og klassifikasjonssystemer. – Dette er det eneste IT-prosjektet på overordnet nivå hvor Legeforeningen deltar, forteller Audun Fredriksen i Helsepolitisk avdeling, Legeforeningen.

Samordningsgruppen består for øvrig av representanter fra Sosial- og helsedepartementet, Statens helsetilsyn, Kompetansesenteret for IT i helsesektoren (KITH), Statistisk sentralbyrå og Statens institutt for folkehelse.

I januar sendte gruppen en rapport til Sosial- og helsedepartementet med tittelen Fremtidig organisering av arbeidet med helsetjenestens kodeverk. Denne er til høring med høringsfrist i midten av mai. Samordningsgruppen har i seks år vært en midlertidig ordning. Nå anbefaler gruppen overfor Sosial- og helsedepartementet at det opprettes et nasjonalt senter for helsetjenestens klassifikasjoner, kodeverk og termer. Dette for å sikre at arbeidet med vedlikehold, videreutvikling, brukerstøtte og kunnskapsformidling av kodeverket blir ivaretatt.

– Særlig etter innføringen av innsatsstyrt finansiering ser man hvor viktig arbeidet med klassifikasjon er, og ikke minst det å få støtte til å kode riktig, understreker Fredriksen.

Rapporten fra Samordningsgruppe for medisinsk kodeverk og klassifikasjoner kan leses på Internett: www.kith.no eller bestilles i Sosial- og helsedepartementet, telefon 22 24 84 81.

Anbefalte artikler