Tilsyn med helsepersonell

Preben Aavitsland Om forfatteren
Artikkel

Statens helsetilsyn gir i sin årsrapport for 1999 en oversikt over antall klage- og tilsynssaker mot helsepersonell etaten behandlet i fjor (1).

Verken Helsetilsynet eller fylkeslegene maktet å avslutte flere saker enn man fikk tilført (tab 1). Dermed økte beholdningen av saker under behandling.

Tabell 1   Statistikk for Statens helsetilsyns og fylkeslegenes behandling av tilsyns- og klagesaker mot helsepersonell i 1999 (1)

Indikator

Statens helsetilsyn

Fylkeslegene

Antall nye saker

350

1 847

  • Antall ferdigbehandlede saker

  • Saksbehandlingstid (md.)

252

1 775

Median

6,0

4,3

Gjennomsnitt

7,8

5,7

  • Antall saker under behandling 31.12. 1999

  • ”Alder” på sakene (md.)

265

913

0 – 5

Ikke oppgitt

507

0 – 12

220

Ikke oppgitt

> 5

Ikke oppgitt

406

13 – 24

31

Ikke oppgitt

> 24

14

Ikke oppgitt

Saksbehandlingstiden er noe høyere i Helsetilsynet enn hos fylkeslegene (tab 1), men sammenliknet med 1998 er det en tendens til økning hos fylkeslegene og reduksjon i Helsetilsynet. Helsetilsynet bemerker at et ”fåtall kompliserte saker som ikke kan avsluttes uten behandling hos politi eller rettsvesen, trekker den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden opp”.

Noe over halvparten av sakene i Helsetilsynet ender med en eller flere reaksjoner mot helsepersonell eller virksomhet. Kritikk, tilrettevisning og advarsel er de hyppigste reaksjonene, og leger er den helsepersonellgruppen som oftest mottar disse reaksjonene (tab 2). Helsetilsynet har tidligere redegjort for betydningen av de ulike reaksjonene (2).

Tabell 2   Statens helsetilsyns reaksjoner mot helsepersonell i klage- og tilsynssaker i 1999 (1)

Reaksjon

Mot alle grupper

Herav mot leger

Individkritikk

39

28

Tilrettevisning

33

31

Advarsel

40

26

Tap av forskrivningsrett

 4

Ikke oppgitt

Tap av godkjenning

21

 6

Politianmeldelser

 7

Ikke oppgitt

Systemkritikk rettet til direktør/rådmann

12

Systemkritikk rettet til faglig leder

10

Anbefalte artikler