Infeksjonsscreening ved dialyse av utlendinger

Preben Aavitsland Om forfatteren
Artikkel

Statens helsetilsyn har sendt sykehusene et rundskriv om forhåndsundersøkelse av pasienter til gjestedialyse ved norske sykehus (1). Slik dialysebehandling er særlig aktuelt for utlendinger som får en akutt dialysetrengende tilstand i Norge, men også for EØS-borgere som allerede er under dialysebehandling og som oppholder seg i Norge på ferie, arbeidsreise e.l.

Helsetilsynet minner sykehusene om at «pasienter i hemodialyse er en risikogruppe både for selv å pådra seg infeksjoner og for å smitte andre under opphold i sykehus». Smittevernloven § 3-3 gir sykehusene anledning til å kreve visse forhåndsundersøkelser av pasienter for å forebygge smitteoverføring i sykehuset. Helsetilsynet anbefaler at personer fra andre land forhåndsundersøkes for infeksjon med hepatitt B-virus (HBV), hepatitt C-virus (HCV) og humant immunsviktvirus (HIV) samt infeksjon eller bærertilstand med meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) før dialysebehandling i norske sykehus.

Dersom dialysetrengende personer fra EØS-land planlegger opphold og dialyse i Norge, anbefaler Helsetilsynet at personene kan «dokumentere infeksjonsstatus med prøver tatt senest en måned før avreise når det gjelder HBV, HCV og HIV, og senest en uke før avreise når det gjelder MRSA».

Ved akutt dialyse må undersøkelsene gjøres så fort som mulig, men selvfølgelig uten at nødvendig medisinsk behandling utsettes. I påvente av svar på MRSA-undersøkelsen, behandles pasientene som om de er bærere av meticillinresistente gule stafylokokker. Pasientene skal da «isoleres med kontaktsmitteregime ved opphold i sykehus» og dialyse skal som et minimum skje i «enerom med håndvask». Dialysemaskinen må deretter «rengjøres og desinfiseres innvendig og utvendig før den brukes til andre pasienter».

Dersom prøvesvaret viser MRSA-infeksjon eller -bærerskap, skal pasientene isoleres ved dialyse. «Dette skjer etter de retningslinjer som gjelder for håndtering av MRSA- infeksjon eller -bærerskap i sykehuset.»

Helsetilsynet skriver videre: «Pasienter som er HBV-antigen positive, bør dialyseres i eget rom. Dette er også ønskelig for pasienter med HCV og HIV.» Også etter dialyse av disse pasientene, må maskinen «rengjøres og desinfiseres innvendig og utvendig før den brukes til andre pasienter».

Anbefalte artikler