Legeforeningens kvalitetssikringsfond

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Kvalitetssikringsfond I:

Den norske lægeforenings fond for kvalitetssikring av legetjenester utenfor sykehus

For å få støtte fra fondet må prosjektet det søkes for, være i samsvar med de vedtekter og satsingsområder som fondsutvalget har lagt til grunn, ha et klart kvalitetssikrings/forbedringsaspekt, ha allmenn nytteverdi, føre til erfaringer som kan tas i bruk av andre og at dokumentasjon som utvikles stilles til allmenn disposisjon og distribueres til selvkost.

Kvalitetssikringsfond II:

Den norske lægeforenings fond for standardisering og kvalitetssikring i spesialisthelsetjenesten

Fondet gir støtte til prosjekter i spesialisthelsetjenesten ved og utenfor sykehus. For å få støtte fra fondet må prosjektet det søkes for, utvikle og utprøve metoder for kvalitetsforbedring. Samarbeid mellom første- og annenlinjetjenesten, kvalitetssikring av avdelingsledelse og prosjekter der det kan oppnås gode resultater med små midler, prioriteres også.

Kvalitetssikringsfond III:

Den norske lægeforenings fond for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus

I dette fondet jobbes det kontinuerlig for å sikre en god analysekvalitet på alle de laboratorieprøvene som utføres ved landets ca. 1800 legekontorer. Dette skjer gjennom Norsk senter for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus, NOKLUS, som er lokalisert i Bergen. Derfra sender man ut testprøver til legekontorene og gir dem tilbakemelding på prøvekvaliteten. Gjennom et desentralisert ledd, Fylkesdel av ordningen for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (FOKLUS), jobber laboratoriekonsulenter i fylkene med rådgivning og opplæring av personalet ved legekontorene.

Fondene er finansiert av Legeforeningen, Kommunenes Sentralforbund og staten. Avsetningen til kvalitetssikringsfondene fastsettes som en del av normaltarifforhandlingene hver vår. De siste årene har avsetningen til fondene blitt redusert kraftig, noe som har ført til streng prioritering av prosjekter som får støtte.

Mer informasjon om kvalitetssikringsfondene finnes på www.legeforeningen.no, under knappen Kvalitetssikring.

Anbefalte artikler