Kvalitet i omsorgstjenestene

Nina Husom, Om forfatteren
Artikkel

I Stortingsmelding nr. 28 (1999–2000) Innhald og kvalitet i omsorgstenestene oppfordres kommunene til å være tilbakeholdne med konkurranseutsetting av tjenester og i stedet satse på kommunal drift. Regjeringen mener at det er lettere å planlegge drift i kommunal enn i privat regi. At kommunen står for driften, vil dessuten skape ro og stabilitet for tjenestemottakere og ansatte, står det i meldingen.

Det presiseres at rusmiddelmisbrukere har krav på et fullverdig helse- og omsorgstilbud og at det er behov for særskilt tilrettelagte tjenester for å nå denne gruppen. Det arbeides med en egen forskrift om kvalitet i tjenesten til rusmiddelmisbrukere.

For å bedre kvaliteten på omsorgstjenestene foreslår Regjeringen at kommunene skal få bedre veiledning i saksbehandling og opprettelse av internkontrollsystemer. Det skal etableres et statlig rådgivningsprogram, og tilsynet med kommunale omsorgstjenester skal styrkes.

Anbefalte artikler