Hever kvaliteten på legetjenester

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Bedre blodtrykksmåling

Kontam-studien står for «kontorblodtrykk og ambulatorisk blodtrykk». Prosjektleder Audun Dyrdal sammenlikner blodtrykk målt ved legekontoret med 24-timers automatisk ambulatorisk blodtrykk. Målet er å få bedre kunnskap om blodtrykksmåling. – Med bedre kunnskap kan både den enkelte pasient og samfunnet spares for kostnader, og vi kan unngå unødig bruk av medikamenter, sier Dyrdal som er stipendiat ved Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Oslo.

Han ønsker også å finne ut hva som gjør at blodtrykk målt ved legekontoret kan avvike fra pasientens faktiske blodtrykk. – Blodtrykksmåling er den vanligste, men dårligst utførte undersøkelse i klinisk praksis. Det er en økende erkjennelse av usikkerhet i det tall vi angir som den enkeltes blodtrykk. Når pasienters blodtrykk ligger i grenselandet for om man vil utstede medikamenter, er nøyaktig målt blodtrykk av avgjørende betydning, sier Dyrdal.

Prosjektet finansieres over Kvalitetssikringsfond I og skal utføres i samarbeid med 57 allmennpraktiserende leger i Oslo i vår.

Pålitelig prøvetaking

Legeforeningens fond for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus , Kvalitetssikringsfond III, arbeider kontinuerlig med å sikre god analysekvalitet på alle laboratorieprøver som utføres ved landets rundt 1800 legekontorer. Arbeidet har ført til markert forbedret kvalitet på laboratoriearbeidet som utføres ved legekontorene, og prosjektet fikk Det nytter-prisen 1997. Også ved sykehjem og i Forsvaret utføres det laboratoriearbeid i stor skala. Sverre Sandberg, leder av fondet, forteller at de planlegger å innlemme disse i ordningen.

Fondet har også satt i gang utprøving av apparater for egenmåling av blodsukker hos diabetikere. 50 diabetikere fikk opplæring i å bruke et nytt instrument, mens 50 andre bare fikk tilsendt bruksanvisning sammen med instrumentet. Det viste seg at de som hadde fått opplæring fikk mer korrekte måleresultater enn de som bare fikk bruksanvisning. En konsekvens av prosjektet er at det skal innføres nasjonale kravspesifikasjoner for instrumenter som skal brukes til egenmåling hos diabetikere.

Informasjon om Kvalitetssikringsfond III finnes på www.uib.no/isf/noklus/

Optimal bruk av keisersnitt

Gjennombruddsprosjekt I , Keisersnitt ble presentert av Pål Øian, Kvinneklinikken ved Regionsykehuset i Tromsø. Målet med prosjektet som ble avsluttet i 1999, var å optimalisere bruk av keisersnitt og redusere de store variasjonene i bruken mellom sykehusene. Det ble holdt tre samlinger i løpet av prosjektperioden der lokale arbeidsgrupper ved 27 fødeavdelinger utvekslet erfaringer. Flere avdelinger har allerede gjennomført forbedringstiltak som følge av prosjektet.

– Vi er overrasket over hvor lite vi vet om bruken av keisersnitt i Norge. Det finnes ingen registrering av klinisk virksomhet eller kobling av fødselsdata mot barnedata, sier Pål Øian. Det som likevel har overrasket ham mest, er hvor lite dette plager fagfolk.

Prosjektet ble gjennomført med støtte fra Kvalitetssikringsfond II. Et nytt gjennombruddsprosjekt er i gang. Dette har som mål å kvalitetssikre og optimalisere intensivmedisinen.

Anbefalte artikler