Fjerner egenandel på behandlingsreiser

Nina Husom, Om forfatteren
Artikkel

Det foreslår et utvalg som har utredet ulike sider ved behandlingsreiser i utlandet i NOU 2000: 2. Behandlingsreiser i utlandet. Et offentlig ansvar? I utredningen konkluderes det med at reisene fungerer tilfredsstillende, men at det finnes et klart forbedringspotensial.

Utvalget anbefaler at antall plasser for pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer utvides med 1200, antall plasser for revmatiske sykdommer utvides med 1000 plasser og at psoriasisprogrammet utvides med 200 plasser.

Utvalget foreslår at nye grupper får delta i en prøveordning hvis det finnes en medisinsk begrunnet antakelse om at et opphold i utlandet kan gi effekt og at kostnadene står i forhold til forventet effekt. Dersom det dokumenteres effekt i mer enn tre måneder etter et slikt opphold, bør gruppen inkluderes i ordningen.

Egenandelen er i dag 100 kroner per døgn for voksne pasienter, og prislappen ved å fjerne denne blir 30 millioner kroner. Det foreslås at krav til innhold ved behandlingssteder i utlandet sidestilles med fylkeskommunale tilbud og med tilbud ved spesielle helseinstitusjoner i Norge. Utvalget mener også at det bør bli enklere for ledsagere til voksne pasienter å få støtte til reisen.

Manglende dokumentasjon på effekt har hittil vært en svakhet, mener utvalget som foreslår en styrking av innsatsen på dette området. Prioritering av pasientgrupper bør gjøres av Rikshospitalet med utgangspunkt i gruppenes størrelse, forventet effekt og vurdering av norske tilbud og kostnader.

Anbefalte artikler