Det nytter med kvalitet i Legeforeningen

Nina Husom Om forfatteren
Artikkel

Helseminister Dagfinn Høybråten delte ut «Det nytter»-prisen som ble innstiftet i 1989. Førsteprisen gikk til prosjektet Glad oppvekst i Ringsaker, et samarbeidsprosjekt mellom flere etater i kommunen som satser på forebyggende og helsefremmende tiltak blant barn og unge. Prosjektet begynte i 1994 og hadde som mål å forebygge psykiske og fysiske lidelser blant barn og unge fra 0–10 år. Barn i kommunen ble intervjuet om hva som gjorde dem glade. Det førte til svar som gjorde at ni delprosjekter ble satt i gang i kommunen.

Juryen berømmer kommunen for å ha satset helhetlig på forebyggende og helsefremmende arbeid fra mange innfallsvinkler og med mange lokale samarbeidspartnere. Ved at ansvaret for prosjektet er lagt inn i den vanlige virksomheten i kommunen, er målet at tiltakene skal fortsette som vanlig drift etter at prosjektperioden er over. Juryen mener at prosjektet egner seg godt som modell for andre kommuner.

Sykehusdirektør Marit Hamkoll, fylkeshelsesjef Ellen Strengehagen og prosjektkoordinator Siri Vedeld Hammer var stolte annenprisvinnere. Begge foto H.A. Holm

Lagorganisering i ortopedi

Ortopedisk avdeling ved Buskerud sentralsykehus fikk en av annenprisene, fordi de har fått til organisatoriske endringer ved avdelingen etter pasienten-først-prinsippet. Personalet ved avdelingen er delt inn i faste tverrfaglige arbeidslag som består av leger, sykepleiere, hjelpepleiere, kontoransatte og fysioterapeuter som arbeider sammen både i avdelingen og ved poliklinikken. Målet er å sikre kontinuitet ved diagnostikk, behandling og pleie av pasientene.

Pasientene møter det samme laget fra de henvises til sykehuset til de skrives ut. Kontorpersonellet har overtatt oppgaver som frigjør tid for leger og sykepleiere. Både helsepersonell og pasienter er godt fornøyd, og undersøkelser viser at pasienttilfredsheten har økt.

Avdelingsoverlege Norvald Langeland hadde ideen til prosjektet og Siri Vedeld Hammer har koordinert arbeidet.

Helseminister Dagfinn Høybråten delte ut en annenpris til Guttorm Brattebø, Åse Brinchmann-Hansen og Torben Wisborg. Johannes Brattebø var ikke til stede.

BEST-prosjektet

Siden 1997 har helsepersonell ved åtte lokal- og sentralsykehus lært seg Bedre og systematisk traumebehandling (BEST) etter en kursmodell basert på tverrfaglig trening kombinert med simulering og videofilming. Prosjektet fikk en annenpris ved utdelingen.

Instruktørene reiser ut til kursdeltakerne og lærer opp teamet som jobber sammen til daglig (se Tidsskriftet nr. 18/99). Målet er at legene ved de mindre sykehusene skal få tilstrekkelig erfaring i å håndtere akutte skader, og sykehusene oppfordres til å gjenta øvelsene regelmessig på egen hånd.

Det er legene Guttorm Brattebø, Torben Wisborg og Johannes Brattebø samt Åse Brinchmann-Hansen i Legeforeningens pedagogiske avdeling som har utformet og satt i gang Bedre og systematisk traumebehandling.

– Prosjektet begynner å bli veldig stort og har gitt så gode resultater at vi arbeider med å få myndighetene til å involvere seg i det, sier Åse Brinchmann-Hansen.

«Det nytter»-prisen

Prisen er et samarbeidsprosjekt mellom Kommunenes Sentralforbund og Sosial- og helsedepartementet. Førsteprisen er på 100 000 kroner. I tillegg er det flere mindre priser som kan gå til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, kommuner eller institusjoner som har vært nyskapende i sitt arbeid innenfor helse- og sosialsektoren.

I tillegg til prosjektene som har fått støtte av Legeforeningens kvalitetssikringsfond, fikk disse annenpriser ved Det Nytter-prisutdelingen:

  • – Amaldhus – mulighetenes hus i Bydel Uranienborg-Majorstuen i Oslo

  • – Krona-prosjektet i Buskerud fylkeskommune – bedring av tannhelsen for eldre, langtidssyke og funksjonshemmede

  • – Korleis få brukarane med på å definere, bedømme og bestemme kvaliteten på sjukehustenester

  • – Teaterprosjektet Videnvei ved Aker sykehus, diverse tilbud for mennesker med psykiske lidelser om å delta i teatergruppe

Anbefalte artikler