Kolesterolsenkende helsekostprodukter

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En rundspørring blant helsekostbutikker viste at de hyppigst anbefalte produkter for senkning av kolesterolnivå var lecitin, mini-cholest, cardioreuma og marine omega-3-fettsyrer. For de to første produktene fantes det ikke dokumentasjon på Medline, og produsentene ble anmodet om å sende dokumentasjon. Denne bestod for hvert produkts vedkommende av en enkelt studie uten kontrollgruppe og uten kontroll for kost.

  Cardioreuma er basert på ayurveda – indisk tradisjonell medisin. Det består av guggul (resin fra planten Commiphora guggul), hvitløk, Emblica officinalis, Terminalia belerica, Terminalia chebula, ingefær, lang pepper og svart pepper. En multisenter-, dobbeltblind studie med overkrysning viste at guggul hadde en større, men ikke signifikant forskjellig effekt enn klofibrat. Studien omfattet i alt 233 personer som etter en periode på fettfattig kost hadde forhøyede kolesterol- og/eller triglyseridverdier. Etter 12 ukers behandling med guggul var disse verdiene redusert med hhv. 11 % og 17 %. Ca. 2/3 av deltakerne hadde en reduksjon av totalkolesterolnivået på over 6 % og hos disse ble LDL-nivået signifikant redusert mens HDL-nivået ble signifikant økt hos 60 % (1).

  En metaanalyse, som omfattet samtlige 28 randomiserte, placekontrollerte studier på reduksjon av kolesterol etter inntak av hvitløk, viste en reduksjon på 0,59 mmol/l (2). To velkontrollerte, randomiserte studier av nyere dato kunne imidlertid ikke påvise noen effekt. En studie utført på hvitløk har vist reduksjon av blodplateaggregasjon og tromboksandanningen (3). Inntak av S-allyl cystein sulfoksid isolert fra hvitløk har medført reduksjon av peroksidnivået hos rotter.

  Det er vist en kolesterolsenkende effekt av Emblica officinalis og Terminalia belerica. De øvrige ingrediensene i produktet antas å ha en indirekte effekt ved å potensere effekten av produktet som helhet. Andre studier tyder på at bestanddelene med en antatt direkte effekt har en reverserende effekt på tidlige stadier av arteriosklerose. Det er vist en reduksjon av lipidperoksidene på 33 % (4) og en økt LDL-reseptoraktivitet i levercellemembraner hos rotter etter inntak av guggul.

  Omfattende studier på inntak av marine omega-3-fettsyrer har vist både en antitrombotisk og trombolytisk aktivitet, en forsinket vekst av ateriosklerotisk plakkdanning, signifikant reduksjon av VLDL-nivå, en lett økning av LDL-nivå med redusert oksidasjon og en signifikant reduksjon av triglyserider. Videre er det vist en lett blodtrykkssenkende virkning hos både normotensive og lett hypertensive individer (5). Det synes å være en utbredt misforståelse at inntaket av fettsyrene reduserer totalkolesterolnivået og øker HDL-nivået.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media