Innleggelser i akuttpsykiatriske avdelinger

Stein Opjordsmoen Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 1/2000 har jeg med interesse lest om Psykiatrisk vakttjenestes erfaringer med innleggelse i de akuttpsykiatriske avdelinger i Oslo (1). Slike undersøkelser er viktige og hilses velkommen. Imidlertid fremkommer det en uklarhet i artikkelen. Det hevdes i sammendraget at mottakende lege ved 85 av 93 innleggelser konfererte med bakvakt før innleggelse ble avklart. Dette stemmer svært dårlig med min erfaring. Jeg tror dette er direkte feil. Videre er tabell 2 i presentasjonen for meg uforståelig.

Jeg vil anta at det korrekte er som følger: Ved Ullevål sykehus ble seks av 36 innleggelser avklart med bakvakt, tilsvarende tall var 11 av 24 ved Lovisenberg, fire av 20 ved Gaustad og en av fem ved Vinderen. Disse tallene fremkommer ved at jeg legger prosentene og antallene som er angitt i tabell 2 til grunn. Totalt får man da at i 22 av 85 tilfeller ble innleggelsen avklart med bakvakt, dvs. i 26 % av tilfellene.

For øvrig gleder det meg å lese at de aller fleste innleggelsene foregår relativt smidig og at akuttpsykiatrien her fremtrer bedre enn sitt rykte.

Anbefalte artikler