Pasienter fornøyde med Radiumhospitalet

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

Brukerundersøkelsen omfatter over 4000 kreftpasienter, både inneliggende og polikliniske, og er den største som noensinne er gjennomført ved Radiumhospitalet. Pasientene har svart på over 100 spørsmål om alt fra pasientrettigheter og ventetid til informasjon og hvordan de har oppfattet kvaliteten på behandling og pleie, mat og renhold. Undersøkelsen viser at 91% av de innlagte og 92% av de polikliniske pasientene generelt sett er fornøyde med sykehusets tjenester. 95% har full tillit til legenes og sykepleiernes faglige dyktighet. Men undersøkelsen avslører også områder som kan forbedres. Det viser seg blant annet at 1/3 av pasientene ønsker at legene er mer tilgjengelige.

– Dette dreier seg om to ting. For det første ønsker pasientene bedre kontinuitet i legesituasjonen, slik at de ikke må forholde seg til altfor mange leger i løpet av behandlingen. Det er heller ikke alltid like lett å få til at pasienten får snakke med lege i løpet av behandlingen. Ca. 50% av pasientene opplever at de ikke får nødvendig legekontakt. Vi har foreløpig ikke kunnet kontrollere at det virkelig er slik, men må ta signalene alvorlig, sier avdelingsoverlege Jon Skarstein.

Sykehuset har satt som mål at alle pasienter skal ha samtale med lege på enerom før viktige beslutninger blir tatt og kjennskap til hvilken lege som er hovedansvarlig for dem. – Vi håper å nå disse målene. Det er kanskje ikke mulig å få én hovedansvarlig, men at vi i alle fall går ned fra fem-seks leger til et par, fremholder Skarstein.

De fleste pasientene er fornøyd med informasjonen om behandling, diagnose, prognose osv., men ifølge undersøkelsen skorter det på informasjon om hva pasienten selv kan gjøre.

– 35% av pasientene etterlyser informasjon om ernæring, mosjon, mestring, den type ting som vi vet kan bedre situasjonen for pasienten. Tidsaspektet spiller inn, men hele svaret ligger nok ikke her, mener Skarstein.

Seks arbeidsgrupper er i gang med å utrede og komme med forslag til forbedringstiltak på bakgrunn av undersøkelsen. Kommunikasjon står sentralt for alle gruppene.

– Tilgjengelighet er blant annet et spørsmål om tid, organisering, ressurser og stillinger. En arbeidsgruppe skal se på kommunikasjon mellom lege og pasient og om det er mulig å organisere legetjenesten på en mer pasientvennlig måte, opplyser Skarstein.

Arbeidsgruppene skal også vurdere konsultasjonstiden ved Poliklinikken, se nærmere på forholdet mellom pasient og sykepleier med vekt på kontinuitet og tid til samtale samt kommunikasjon mellom sengepostene og de øvrige avdelingene. Etter planen skal eventuelle tiltak settes i gang tidlig i år 2000.

Anbefalte artikler