()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Preben Aavitsland refererer i spalten Rett og urett i Tidsskriftet nr. 28/1999 til Statens helsetilsyns rundskriv IK-13/99 om døgnkontinuerlig legevakttjeneste (1, 2). Helsetilsynet skaper etter min mening alvorlig begrepsforvirring i dette rundskrivet.

  Begrepet ”legevakt” har i alle år vært knyttet til pasientbehandling i legenes fritid. Mange kommuner har etablert store legevakter, ofte ved interkommunalt samarbeid, som er åpne i allmennlegenes fritid. Disse legevaktene har egne lokaler, godt utstyr, mange ansatte og er underlagt vanlig kommunal styring.

  Lov- og forskriftsgrunnlaget for beredskap på dagtid er beskrevet i rundskrivet, men beredskap på dagtid er ikke legevakt. Lov om leger §§ 27 og 28 og særavtalen mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske lægeforening punkt 6 legger sterke forpliktelser på kommunene og legene om å sørge for akutt legehjelp på dagtid. Dette medfører imidlertid etter min mening ingen plikt til å etablere ”legevakt på dagtid”.

  I Askim (13 000 innbyggere) har vi ordnet beredskapen på dagtid ved at legene etter tur har beredskap. Beredskapen gjelder kun akutt, alvorlig sykdom eller ulykke. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp benyttes i indre Østfold, og vi har laget lokal respons der det fremgår at legevaktsentralen (døgnåpen) først skal kontakte pasientens faste lege. Hvis denne ikke nås, kontaktes legen som har beredskap. I tillegg har vi utplassert helseradioer (som ikke virker) hos alle legene, for det har Helsetilsynet sagt at vi må ha.

  Men vår legevakt er noe annet. I legenes fritid har vi en stor interkommunal legevakt som betjener sju kommuner i indre Østfold, med 42 000 innbyggere. Bruttobudsjettet er på 3 millioner kroner. Min bekymring er nå at rundskriv IK-13/99 skal føre til ytterligere press mot at vår og andres legevakt skal ha døgnåpent.

  Legevakt på dagtid vil bli svært dyrt og binde opp mye legeressurser til enkle og ofte unødvendige øyeblikkelig hjelp-konsultasjoner på dagtid. Dessuten vil legevakt på dagtid svekke det faglige innholdet i allmennpraksis i Norge. Jeg forstår Helsetilsynets behov for å stramme opp beredskapen på dagtid i mange kommuner, men å kalle dette ”døgnkontinuerlig legevakttjeneste” skaper begrepsforvirring og dermed unødige vansker for oss som arbeider med akuttmedisin i kommunene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media