Kompetanseenhet for innvandrerhelse i det blå

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Uenighet i fagmiljøene har forsinket etablering av kompetanseenhet for somatisk og psykisk helse for personer med innvandrerbakgrunn. Endelig form, lokalisering og når nøkkelen kan vris om, svever i det blå.

  Artikkel

  – Etablering av en kompetanseenhet for somatisk og psykisk helse for personer med innvandrerbakgrunn er ikke lagt på is, forsikrer Finn Aasheim i Sosial- og helsedepartementet. Han viser til at startmidlene til enheten på om lag 1 million kroner ligger i statsbudsjettet for 2000. Han tør likevel ikke spå om snoren til kompetanseenheten kan klippes i løpet av neste år. – Vi er i gang. Sosial- og helsedepartementet har ikke noe ønske om å forsinke dette ytterligere, sier Aasheim.

  Ett år forsinket

  Ett år forsinket

  Fra politisk hold har det et par år vært ønske om å etablere en kompetanseenhet for somatisk og psykisk helse for personer med innvandrerbakgrunn (1, 2). Tanken er at enheten skal fungere som et nasjonalt kompetansesenter som skal utfylle og samarbeide med andre institusjoner som utvikler kompetanse om helse og omsorg blant personer med innvandrerbakgrunn.

  I april 1997 nedsatte Sosial- og helsedepartementet en arbeidsgruppe som skulle fremme forslag til formål, målgrupper og oppgaver som en slik kompetanseenhet bør ha, samt fremme forslag om form og tilknytning til de etablerte fagmiljøene.

  Arbeidsgruppen gikk samlet inn for å

  etablere et nytt senter for helse og innvandring hvor Psykososialt senter for flyktninger i Oslo blir integrert. Arbeidsgruppen gikk videre inn for at senteret får en universitetstilknytning, at man tar i bruk informasjonsteknologi og telemedisin som hjelpemidler og at bemanning og oppgaver ved den nåværende poliklinikken ved Psykososialt senter for flyktninger blir videreført.

  – Meningen er at enheten skal bygge på det arbeidet som de psykososiale teamene gjør. Kompetanseenheten skal ikke være en nyskaping men en sammenfatning, understreker Birgit Lie, som var med i arbeidsgruppen og som er leder av det nyopprettede psykososiale teamet i helseregion Sør. Arbeidsgruppen foreslo at senteret skulle åpnes i begynnelsen av januar 1999.

  Barsk høringsrunde

  Barsk høringsrunde

  Når det likevel snart er gått ett år fra ønsket åpningsdato, skyldes det først og fremst kraftig kritikk fra de etablerte regionale psykososiale teamene. Teamene fryktet at en kompetanseenhet kunne gå på bekostning av deres eksistens og etterlyste sikker finansiering av allerede etablerte institusjoner. I høringsuttalelsene er de regionale teamene sterkt kritiske til at nok et tiltak foreslås lagt til Oslo. De stiller også spørsmål ved behovet for et slikt kompetansesenter og uttrykker skepsis til å utvide tilbudet til også å gjelde somatikk.

  Sosial- og helsedepartementet har møtt kritikken med å øke bevilgningene til de regionale psykososiale teamene. – Det viktigste signalet vi har for å møte kritikken, er at teamene er varige innslag i vårt psykiske helsevern. Vi har økt tilskuddet til hvert av teamene med 0,5 millioner kroner for inneværende år. Dette tilskuddet skal videreføres. Nå får de regionale teamene i Midt-Norge, Nord-Norge og Vestlandet 2 millioner kroner hver, teamet i Sør 1,5 millioner og Psykososialt senter for flyktninger i Oslo får 4 millioner kroner. Vi har tydeliggjort at de regionale psykososiale teamene og senteret i Oslo skal gis en fast forankring og stabil finansiering. Tiltak i forbindelse med flyktningstrømmen fra Kosovo har også tydeliggjort behovet for det arbeidet som teamene gjør, mener Aasheim.

  Lokalisering

  Lokalisering

  Departementet vurderer geografisk lokalisering og hvilken institusjon senteret skal knyttes til. Både institutt for psykiatri og institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag ved et av universitetene er aktuelle.

  – Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål, blant annet hvordan man kan knytte enheten til de eksisterende tiltakene. Men det utvidede siktemålet, innvandrere og flyktninger, somatikk og psykisk helse, står ved lag, opplyser Finn Aasheim.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media