Velferd og helse i folketrygdens århundre

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Det kan argumenteres for at trygdelovgivning og velferdspolitikk har hatt større betydning for folkehelsen i dettehundreåret enn de rent medisinske nyvinninger. Trygdene har

  • bidratt til utjevning av levekår, som i seg selv befordrer bedre folkehelse
  • bidratt til at sykdom og uførhet vanligvis ikke medfører økonomisk ruin og sosial nød
  • bidratt til å gjøre leger og helsetjeneste tilgjengelig for folk flest.

  Med folketrygden som sentralt tema gir denne artikkelen synspunkter på hvor ideene til trygdene kom fra, hva somdrev dem frem, hvorfor de antok sin særskilte skandinaviske form, og hvilke trender vi ser ved utgangen avårhundret.

  Fire faser med aktiv sosialpolitisk lovgivning beskrives, den første like før inngangen til dette hundreåret, denandre etter unionsoppløsningen i 1905, den tredje etter at Arbeiderpartiet fikk regjeringsmakt med Bondepartiet i 1935,og endelig etterkrigstidens lange reformperiode frem til lov om folketrygd i 1966 og sykelønnsordningen i 1978. Etgjennomgangstema er at den radikale arbeiderbevegelsen, uttrykt gjennom fagbevegelsen, og senere et langvarigsosialdemokratisk hegemoni har hatt stor betydning for utformingen av den skandinaviske velferdsmodellen.

  Fra midten av 1980-årene har den sosialpolitiske utviklingen i Norge antatt noen nye trekk, der økende ulikhet ilevekår trolig vil skape større ulikheter også i helseforhold. Globaliseringen kan bli en betydningsfull trussel mot deuniverselle trygdeordningene i det neste århundret.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media