Det ytre miljø - før og nå

Dybing E Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Helseskadelige faktorer i det ytre miljø har de siste tiår endret seg mye, ofte i gunstig retning. Vannverk som forsyner vann til mer enn 800000 nordmenn er blitt utbedret i løpet av den siste femårsperioden. Nivået av svoveldioksid og bly i byluft er nå meget lave, mens svevepartikler og nitrogenoksider fortsatt er på nivåer som kan utløse helseeffekter. Radon og tobakksrøyk er nå viktige årsaker til forurensning innendørs. Fuktskader i boliger kan skape helseproblemer, men omfanget av slike skader er ikke kjent. Et stort antall fjordsystemer er fortsatt forurenset med metaller, PAH (tjærestoffer), PCB og dioksiner, selv om mange industrielle utslipp til vann og luft er blitt sterkt redusert i den senere tid. Kroppsbelastningen med DDT, PCB og dioksiner er blitt vesentlig mindre over tid. Det er en stadig økende bruk av kjemikalier i samfunnet, men disse undersøkes og kontrolleres bedre enn i tidligere tider. Totalmengden av markedsførte plantevernmidler er blitt redusert de siste tre tiårene. Det har ikke skjedd vesentlige endringer i folks oppfatning av støybelastning de siste 15-20 årene.

Anbefalte artikler