Det ytre miljø - før og nå

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Helseskadelige faktorer i det ytre miljø har de siste tiår endret seg mye, ofte i gunstig retning. Vannverk somforsyner vann til mer enn 800000 nordmenn er blitt utbedret i løpet av den siste femårsperioden. Nivået avsvoveldioksid og bly i byluft er nå meget lave, mens svevepartikler og nitrogenoksider fortsatt er på nivåer som kanutløse helseeffekter. Radon og tobakksrøyk er nå viktige årsaker til forurensning innendørs. Fuktskader i boliger kanskape helseproblemer, men omfanget av slike skader er ikke kjent. Et stort antall fjordsystemer er fortsatt forurensetmed metaller, PAH (tjærestoffer), PCB og dioksiner, selv om mange industrielle utslipp til vann og luft er blitt sterktredusert i den senere tid. Kroppsbelastningen med DDT, PCB og dioksiner er blitt vesentlig mindre over tid. Det er enstadig økende bruk av kjemikalier i samfunnet, men disse undersøkes og kontrolleres bedre enn i tidligere tider.Totalmengden av markedsførte plantevernmidler er blitt redusert de siste tre tiårene. Det har ikke skjedd vesentligeendringer i folks oppfatning av støybelastning de siste 15-20 årene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media